Koncepcja „Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne” wyróżniona przez Komitet Badań Ekonomicznych NBP

Propozycja badania na temat Podatności polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne, opracowana przez zespół złożony z Prof. Wojciecha Bieńkowskiego, Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, dr Bogny Gawrońskiej-Nowak, prodziekana i kierownika Katedry Ekonomii na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego oraz mgra Wojciecha Grabowskiego, pracownika Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, znalazła się w rekomendowanej do realizacji puli projektów nadesłanych na I edycję konkursu ogłoszonego przez Komitet Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego. Z 44 nadesłanych koncepcji badań KBN NBP wyłonił 15 zwycięskich przeznaczonych do finansowania. Na pierwszym miejscu lity wyróżnionych projektów znalazła się koncepcja badania Podatności polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne.

„Zgodnie z kryteriami konkursu zaproponowana koncepcja powinna dobrze wpisywać się w priorytetowe obszary badawcze określone przez NBP w Ramowym Programie Badań, a więc trafnie odpowiadać na realne potrzeby polityki makroekonomicznej” – mówi dr Bogna Gawrońska-Nowak, prodziekan i kierownik Katedry Ekonomii na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego. – „Musiała też korzystać z nowoczesnego, aktualnego dorobku światowego w zakresie danej dyscypliny oraz prezentować wysoki poziom merytoryczny analizy, gwarantujący dobre rozpoznanie poruszanych zagadnień. Badanie na temat Podatności polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne rzeczywiście dotyczy niezwykle aktualnych kwestii, takich jak między innymi kryzys walutowy, jego przyczyny i mechanizmy ze szczególnym uwzględnieniem podatności rynków finansowych w Polsce na wstrząsy.” – wyjaśnia dr Bogna Gawrońska-Nowak.

Zgodnie z wymogami konkursu, zgłoszenia do I edycji konkursu Komitetu Badań Ekonomicznych NBP na najlepszy projekt badawczy z dziedziny ekonomii, przyjmowane były wyłącznie od indywidualnych badaczy lub ekspertów występujących samodzielnie lub tworzących niewielki zespół utworzony ad hoc. W konkursie mogli wziąć udział pracownicy NBP, doktoranci i studenci uczelni wyższych oraz pracownicy instytutów naukowo-badawczych. Zgłaszane przez uczestników projekty powinny zostać zrealizowane do końca 2010 roku.

źródło/autor: atchristie

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu