Francuski Devoteam ogłosił wezwanie na 100% akcji spółki Wola Info pozyskała partnera strategicznego

Umowa inwestycyjna pomiędzy Devoteam a największymi akcjonariuszami Woli Info (Ares Investment, Piotrem Majcherkiewiczem, Oskarem Chejde, Jakubem Baranem, Witoldem Kaszubą, Marcinem Hołubcem, Willow Investment Sarl oraz ZPU Wola Sp. z o.o.) została podpisana w miniony piątek.

Zgodnie z nią Devoteam ogłosił wezwanie do sprzedaży 100 % akcji spółki po cenie nie niższej niż 3,70 zł ( zgodnie z Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

Spośród obecnych znaczących akcjonariuszy Woli Info, do sprzedaży akcji w wezwaniu zobowiązał się największy udziałowiec spółki- Ares Investment. Zgodnie z porozumieniem zaoferuje on Francuzom 1 mln akcji (stanowiących 17,82% w kapitale akcyjnym ) po 2,50 zł za akcję. Cena ta może zostać podwyższona jeśli Wola Info wypracuje określone w umowie wyniki finansowe, nie będzie jednak większa niż cena proponowana w wezwaniu akcjonariuszom mniejszościowym, którzy nie są strona porozumienia. Cena akcji zaproponowana tym udziałowcom jest stała i została ustalona na poziomie równym cenie minimalnej przewidzianej przepisami prawa, jednak nie mniejszej niż 3,70 zł.

Ponadto, w ramach porozumienia, Devoteam obejmie 3 mln akcji Woli Info (stanowiących 35% w podwyższonym kapitale akcyjnym) po cenie emisyjnej 2,00 zł za sztukę w ramach podwyższenia kapitału docelowego. Stosowna uchwała została podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 14 maja 2010 r.

Umowa przewiduje także zobowiązanie Devoteam i akcjonariuszy do przedsięwzięcia kroków zmierzających do nabycia przez Devoteam pakietu akcji dającego łącznie z pakietami akcji obecnych dużych udziałowców, którzy przystąpili do umowy co najmniej 90% ogólnej liczby głosów oraz zniesienia dematerializacji akcji spółki (de-listing).

Strony umowy przewidują również w przyszłości możliwość odkupienia przez francuską firmę pozostałych akcji od obecnych udziałowców firmy, którzy przystąpili do porozumienia.

Zdaniem zarządu spółki dzięki podwyższeniu kapitału i pozyskaniu dodatkowych środków z pożyczki (Devoteam udzieli Woli Info 4 mln zł pożyczki) zawarta umowa przyczyni sie do poprawy płynności spółki, która systematycznie pogarszała sie w ostatnich miesiącach.

źródło/autor: Everest Consulting

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu