Przejdź do treści

Fundusze inwestycyjne ALIOR SFIO 50% taniej

Informujemy, że od 18 maja 2010 r. do 2 czerwca 2010 włącznie Klienci nabywający jednostki uczestnictwa funduszy ALIOR SFIO za pośrednictwem Alior Banku, otrzymają 50% zniżki na opłatę manipulacyjną.

Fundusze Alior SFIO zajęły pierwsze miejsce w kwartalnym rankingu przygotowanym przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej oraz analityków z firmy Expander. W ciągu minionego roku fundusze Alior Banku przyniosły uczestnikom ponad 30% zysku. Warto zwrócić uwagę na ciekawe strategie inwestycyjne i elementy ograniczające ryzyko inwestycyjne funduszy, stosowane przy dwóch ocenianych subfunduszach (Alior Selektywny oraz Alior Stabilnych Spółek).

Subfundusz Alior SFIO Selektywny zaliczany jest do kategorii funduszy określanych za granicą jako tzw. opportunity funds. Polityka inwestycyjna takich funduszy zakłada poszukiwanie okazji inwestycyjnych stwarzających szanse osiągnięcia nominalnego zysku niezależnie od koniunktury giełdowej. Właściwy dobór spółek, skuteczna kontrola ryzyka inwestycyjnego, a także dobra koniunktura rynkowa pozwoliły na wypracowanie w okresie 24.03.2009 r.– 23.03.2010 r. stopy zwrotu na poziomie +30,6%. Wynik ten jest istotnie lepszy od średniej dla grupy 19 konkurencyjnych funduszy o strategii absolutnej stopy zwrotu, która w analizowanym okresie wyniosła +25,7% (źródło: IPOPEMA TFI).

Subfundusz Alior SFIO Stabilnych Spółek jest funduszem akcyjnym, który koncentruje się na akcjach spółek o stabilnych wynikach finansowych oraz atrakcyjnej wycenie rynkowej. W pierwszym pełnym roku działalności subfundusz osiągnął stopę zwrotu na poziomie +39,9%. Jednak dokonane w początkowej fazie budowania portfela tzw. stabilnych spółek inwestycje przyniosły wymierne efekty dopiero w okresie ostatnich sześciu miesięcy. Osiągnięta przez subfundusz stopa zwrotu w okresie 23.09.2009 r. – 23.03.2010 r. plasuje ten subfundusz na II pozycji w porównaniu do 32 konkurencyjnych funduszy akcyjnych. (źródło: IPOPEMA TFI).

Oferta Alior SFIO powiększyła się ostatnio o dwa nowe subfundusze. Alior SFIO Akcji koncentrujący się na akcjach wybranych spółek, których wzrost wartości jest najbardziej prawdopodobny, biorąc pod uwagę kryteria analizy fundamentalnej oraz jedyny w Polsce – Alior SFIO Short Equity, stosujący unikalną strategię polegającą na inwestowaniu powierzonych aktywów, przede wszystkim zajmując tzw. krótkie pozycje w kontraktach terminowych. Taka strategia umożliwia inwestorom osiąganie ponadprzeciętnych zysków w okresach spadków wartości głównych polskich indeksów giełdowych (WIG20 lub mWIG40). Ze względu na fakt, że statystycznie okresy spadku wartości indeksów giełdowych są krótsze od okresów wzrostowych, inwestycję w jednostki uczestnictwa Alior SFIO Short Equity należy traktować jako obarczoną wyższym ryzykiem, niż w przypadku pozostałych subfunduszy ALIOR SFIO.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty na stronie funduszy inwestycyjnych Alior SFIO.

Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych.

Produkty Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie może ponieść Klient w wyniku zawarcia transakcji z Bankiem.