Dobre wyniki grupy kapitałowej TPH za I kwartał 2010 r.

przez | 14/05/2010

Tele-Polska Holding S.A. opublikowała skonsolidowany raport za I kwartał br. i zaprezentowała w nim bardzo dobre wyniki finansowe. W omawianym okresie grupa TPH osiągnęła przychody na poziomie 35,71 mln zł, wskaźnik EBITDA 1,83 mln zł oraz zysk netto w wysokości 1,19 mln zł.

Wypracowane wyniki należy uznać za satysfakcjonujące. Cieszyć powinna zwłaszcza utrzymująca się dynamika sprzedaży. Systematycznie zwiększa się udział w przychodach klientów z rynku detalicznego. Zarówno biznesowych, jak i indywidualnych. Grupa kapitałowa TPH jest w ostatnich miesiącach szczególnie aktywna w tym segmencie, poszerzając przy tym także swoją ofertę o nowe usługi i pozyskując coraz więcej nowych klientów. Podejmowane działania już przynoszą efekty. Zarząd TPH S.A. spodziewa się jednak jeszcze bardziej widocznych korzyści w nadchodzących miesiącach. Co warte podkreślenia, osiągane rezultaty są wypracowywane wyłącznie ze środków własnych. Spółki z grupy kapitałowej TPH nie posiadają żadnych zobowiązań kredytowych a środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zaprezentowane w raporcie skonsolidowanym, na koniec I kwartału wyrażały się kwotą 4,26 mln zł.

Wyniki pierwszego kwartału pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość. Zazwyczaj pierwsze miesiące roku charakteryzują się niższymi przychodami, więc jeśli wyniki pierwszego kwartału uznać za bazę do wzrostu w kolejnych, cały rok powinien w zakresie sprzedaży być niezwykle satysfakcjonujący. Za dobrymi wynikami kryje się jednak coś istotniejszego, ważniejszego w dłuższym horyzoncie czasowym. Nasze wysiłki zmierzają bowiem do tworzenia długoterminowej wartości dla akcjonariuszy a jednym z jej elementów jest dobre portfolio klientów – powiedział Marek Montoya, członek zarządu Tele-Polska Holding S.A. odpowiedzialny za rozwój grupy.

Skonsolidowane wyniki grupy kapitałowej TPH S.A. za I kwartał  2010 r. w PLN

Wyszczególnienie Q1 2010
przychody netto ze sprzedaży 35.714.427
zysk/strata na działalności operacyjnej 1.231.470
zysk/strata netto 1.189.704

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.