Przejdź do treści

Wyniki Infovide-Matrix po I kwartale 2010 roku

Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix, wiodący dostawca usług konsultingowych i rozwiązań IT, osiągnęła w pierwszym kwartale 2010 roku zysk na poziomie operacyjnym w wysokości 1,2 mln zł. Skonsolidowany zysk netto jednostki dominującej wyniósł  262 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 40,7 mln zł.

Wyniki są słabsze w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego na co złożyło się kilka czynników, m.in. zła koniunktura rynkowa najsilniej odczuwana przez spółkę w tym kwartale. Mimo to, Infovide-Matrix S.A. konsekwentnie realizuje swoją strategię konsolidacji rynku usług oraz budowy silnej pozycji w energetyce, inwestując w marcu 2010 w spółkę Utilis IT.

„Wyniki po I kwartale są słabsze niż ubiegłoroczne. Spodziewaliśmy się pogorszenia wyników wynikającego z osłabienia aktywności inwestycyjnej klientów w ubiegłym roku. Dodatkowym, istotnym czynnikiem który wpłynął na pierwszy kwartał 2010 była jednorazowa strata w wysokości 1,7 miliona złotych na dużym projekcie realizowanym dla jednego z kluczowych klientów Spółki. Efektem trudnej sytuacji rynkowej był również spadek marży w obszarze technologii.” — mówi Marek Kobiałka, Prezes Zarządu Infovide-Matrix SA.

Infovide-Matrix konsekwentnie realizuje strategię konsolidacji rynku usług oraz budowy silnej pozycji w kluczowych sektorach rynku. W marcu 2010 Spółka podjęła decyzję o dalszej rozbudowie Grupy Kapitałowej. Obecnie umowa obejmuje objęcie 20% udziałów Utilis IT za kwotę 2 mln zł, zakup kolejnych 80% przewidziany jest na lata 2011 – 2015.

„Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rozwijamy Grupę Kapitałową inwestując w firmy o  specjalizowanych kompetencjach branżowych i technologicznych. Zakup udziałów w Utilis IT umożliwi nam rozszerzenie skali działania w najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorze, jakim jest energetyka, gdzie realizujemy nowe znaczące kontrakty. Również w administracji publicznej oraz bankowości i finansach realizujemy duże projekty doradcze i wdrożeniowe. Właśnie w tych branżach odnotowaliśmy lepsze wyniki finansowe w porównaniu do analogicznego okresu w 2009 r.” – dodaje Borys Stokalski, Wiceprezes Zarządu Infovide-Matrix SA.

Obecnie poziom kontraktacji w Infovide-Matrix S.A. na rok 2010 jest niższy w porównaniu do poziomu w tym samym okresie roku ubiegłego i wynosi 69 mln zł. Największy udział w backlogu całkowitych usług mają usługi dla sektorów telekomunikacyjnego, bankowego oraz administracji publicznej.

„Popyt na usługi IT jest ciągle kształtowany przez bardzo ostrożną politykę inwestycyjną klientów. Z tego względu konserwatywnie podchodzimy do planowania, doskonaląc system zarządzania oraz naszą ofertę, tak by zwiększyć poziom sprzedaży oraz rentowność. Uważamy, że ewentualne ożywienie koniunktury na rynku IT ma szansę nastąpić w drugiej połowie 2010.” – twierdzi Jacek Królik, wiceprezes zarządu Infovide-Matrix SA.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix w tys. zł przedstawia poniższa tabela:

Okres I kwartał 2010 I kwartał 2009 Zmiana(dane z kolumny 2 por. z danymi z kolumny 3)
Przychody ze sprzedaży 40 714 50 222 -19%
w tym
przychody ze sprzedaży usług
38 591 46 735 -17%
Zysk operacyjny 1 183 3 733 -68%
Zysk brutto 885 4 504 -80%
Zysk netto jednostki dominującej 262 3 478 -92%

Przychody za sprzedaży usług uzyskane przez Grupę Kapitałową Infovide-Matrix S.A. w I kwartale 2010 roku stanowią 95% całkowitych przychodów ze sprzedaży. W przychodach ze sprzedaży usług 47% stanowiła sprzedaż do sektora telekomunikacyjnego, 14% do sektora bankowość, a 18% do administracji publicznej.