Akredytowane szkoły językowe

Wprowadzona nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług nakłada od początku przyszłego roku 22-proc. stawkę podatku VAT na usługi szkoleniowe, w tym kursy językowe. Zostaną z niego zwolnione te szkoły językowe, które uzyskają akredytację Kuratorium Oświaty. Czy może oznaczać to dla słuchaczy wzrost cen kursów?

Akredytacja – świadectwo jakości

Uzależnienie zwolnienia z VAT-u od akredytacji powoduje kontrolę rynku szkół językowych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tym samym został wprowadzony zewnętrzny sposób zapewnienia jakości kształcenia. Akredytacja bowiem ma stanowić potwierdzenie, że placówka spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria. Szkoła, która chce ją uzyskać musi zapewniać słuchaczom odpowiednią bazę lokalową wraz z pełnym wyposażeniem dydaktycznym, zatrudniać wykwalifikowaną kadrę, opracowywać i udostępniać materiały metodyczno-dydaktyczne, dbać o stałą ewaluację prowadzonego kształcenia i wysoką jakość nauczania.

Dokument przyznaje Kurator Oświaty właściwy dla siedziby placówki po przeprowadzeniu postępowania akredytacyjnego. Oceny dokonuje powołany przez niego do tego celu zespół. W skład zespołów wchodzą przedstawiciele: kuratora, organizacji pracodawców oraz wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy.

Co przyniosą zmiany?

– Akredytacja weryfikuje programy nauczania, kwalifikacje lektorów oraz warunki lokalowe. Podjęcie nauki w szkołach, które uzyskały akredytację stanowi dla słuchaczy swoistą gwarancję, że placówka zapewnia wysoką jakość nauczania. Otrzymanie akredytacji, które powoduje zwolnienie szkoły z podatku VAT ma też istotne znaczenia dla uczących się. Jeśli szkoła dostanie dokument, nie muszą obawiać się o wzrost cen kursów w kolejnym roku. Profi-Lingua otrzymała już akredytację dla swoich oddziałów. Inne duże renomowane szkoły też nie powinny mieć raczej problemu z jej uzyskaniem. Akredytacja może stać się barierą dla funkcjonowania niewielkich i przede wszystkim nowych szkół – mówi Mariusz Mirecki, metodyk ze Szkoły Języków Obcych Profi-Lingua.

Akredytacja a ceny

Obecnie zaledwie kilkadziesiąt szkół językowych, na kilka tysięcy działających w całym kraju, posiada akredytacje na swoje kursy. Te szkoły, które jej nie dostaną i zostaną zmuszone do płacenia podatku VAT od początku przyszłego roku, będą musiały podnieść cenę swoich usług. Będzie to dotyczyć poszczególnych zajęć, bo akredytacji podlegają kursy, a nie szkoły. Oceniane są konkretne kursy, które odbywały się już w roku poprzednim. To oznacza, że wprowadzony do szkoły nowy język lub rodzaj kursu w pierwszym roku będzie podlegał opodatkowaniu. Dopiero po roku szkoła będzie mogła uzyskać na niego akredytację. W przypadku nowych ofert konieczność płacenia w pierwszym roku podatku od kursu, przełoży się na jego początkową wyższą cenę.

O akredytację, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, muszą ubiegać się publiczne i niepubliczne ośrodki kształcenia nauczycieli, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz podmioty prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o działalności gospodarczej. Może ona obejmować całość lub część prowadzonego kształcenia.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu