UPS notuje przyrost zysku o 37% w I kwartale 2010, przy wzroście przychodu o 7%

Firma UPS wykazała w pierwszym kwartale 2010 roku skorygowany rozwodniony zysk na akcję w wysokości 0,71 USD, co daje wzrost o 37% w stosunku do skorygowanej wartości (0,52 USD) w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychód zwiększył się o 7%, osiągając poziom 11,7 mld USD. Rozwój działalności na polu przesyłek międzynarodowych i łańcucha dostaw, poprawa rentowności i zwiększona dźwignia operacyjna, zaowocowały wzrostem marży we wszystkich segmentach działalności.

Zgodnie z danymi księgowymi rozwodniony zysk na akcję w pierwszym kwartale 2010 wyniósł 0,53 USD, co w porównaniu do 0,40 USD w zeszłym roku daje wzrost o 33%.

„Globalna strategia UPS najwyraźniej sprawdziła się w pierwszym kwartale 2010 roku” — powiedział Scott Davis, prezes firmy UPS. — „Szerokie portfolio produktów oraz oparte na nowoczesnych rozwiązaniach podejście do potrzeb logistycznych naszych klientów umożliwiło firmie zdobycie nowych rynków. Do znaczącego wzrostu marży przyczyniła się także integracja naszej globalnej sieci. Oznaki ożywienia gospodarczego na świecie i dobry początek roku 2010 spowodowały, że patrzymy z optymizmem na obecny rok i przyszłość całej firmy”.

W zakończonym 31 marca 2010 roku trzymiesięcznym okresie, skonsolidowany wolumen osiągnął w sumie wartość 940 milionów przesyłek, co oznacza wzrost o 3%. Średni przychód jednostkowy również wzrósł o 3%, odzwierciedlając ogólny wzrost stawek i wyższe dopłaty paliwowe.

W trakcie pierwszego kwartału firma UPS poniosła koszty restrukturyzacyjne w wysokości 98 milionów USD związane z reorganizacją segmentu przesyłek krajowych w USA. Ponadto wykazała straty w wysokości 38 milionów USD brutto z związku ze sprzedażą specjalistycznej firmy transportowej w dziale łańcucha dostaw w Niemczech oraz dokonała odpisu bezgotówkowego w wysokości 76 milionów USD na poczet podatku dochodowego w wyniku zmiany statusu podatkowego niemieckiej spółki zależnej. Zmniejszyło to dochód firmy o 175 milionów USD, a rozwodniony zysk na akcję o 0,18 USD.

W analogicznym kwartale zeszłego roku firma UPS dokonała odpisu bezgotówkowego w wysokości 181 milionów ze względu na trwałą utratę wartości floty samolotów DC-8, co obniżyło dochód o 116 milionów USD lub 0,12 USD na akcję.

Sytuacja finansowa

W ubiegłym kwartale firma UPS wygenerowała wolne przepływy pieniężne w wysokości 1,3 mld USD. Ponadto firma:

  • Wypłaciła dywidendy o łącznej wysokości 470 milionów USD;
  • Zainwestowała 280 milionów USD w kapitał trwały;
  • Wykupiła ponad 4 miliony akcji za cenę 260 milionów USD;
  • Zakończyła kwartał z wynikiem 3,1 miliarda USD w gotówce i papierach wartościowych przeznaczonych do obrotu.

Skorygowany zysk operacyjny zwiększył się w wyniku poprawy wydajności sieci i wzrostu rentowności o 17% przy wzroście przychodu o 2%, co dało wzrost marży o 120 punktów bazowych. Księgowy zysk operacyjny wzrósł o 46%.

Średni wolumen dzienny w trakcie pierwszego kwartału zwiększył się nieznacznie, wykazując po raz pierwszy od dwóch lat wzrost liczony rok do roku. Przychód jednostkowy uległ poprawie o 2% ze względu na wzrost ceny bazowej i wyższe dopłaty paliwowe, częściowo równoważone przez zmianę proporcji pomiędzy usługami lotniczych i naziemnymi.

W trakcie pierwszego kwartału firma UPS rozpoczęła drugą fazę rozbudowy węzła lotniczego Worldportsm, zwiększając wydajność sortowni z 350 000 do 416 000 przesyłek na godzinę. Rozbudowa umożliwia dalszą optymalizację firmowej sieci lotniczej, pozwalając na wykorzystanie większych i zużywających mniej paliwa samolotów.

Ponadto firma wdrożyła system UPS Smart Pickupsm, nowatorskie rozwiązanie, które łączy systemy operacyjne UPS i klienta, oraz dostarcza informacji o konieczności podjęcia przesyłki przez kuriera tylko w przypadku gdy jest ona gotowa.. Proces jest prosty, zautomatyzowany i transparentny dla klienta. Jego wdrożenie umożliwi firmie UPS zmniejszenie liczby pokonywanych rocznie mil o około 8 milionów.

W segmencie przesyłek międzynarodowych odnotowano 18% wzrost przychodu przy wzroście zysku operacyjnego o 45%. Średni dzienny wolumen także zwiększył się o 18% w ciągu kwartału, raz jeszcze przekraczając stopę wzrostu rynku, w czym udział miały wyniki ze wszystkich regionów. Wolumen eksportu wzrósł o ponad 9%, do czego przyczyniło się ożywienie na wszystkich znaczących szlakach handlowych.

Wolumen przesyłek krajowych poza USA wzrósł o 24%, wpływ na to miało przejęcie firmy kurierskiej w Turcji w trzecim kwartale zeszłego roku oraz 13% wzrost organiczny wynikający ze zwiększonej dynamiki działalności w głównych krajach europejskich.

W pierwszym kwartale roku 2010 roku, UPS uruchomił nowy wewnątrzazjatycki węzeł lotniczy UPS w Shenzhen (Chiny), skracając czas tranzytu przesyłek o co najmniej jeden dzień. Firma otworzyła również nowoczesną placówkę na międzynarodowym lotnisku w Calgary, co usprawniło obsługę przesyłek międzynarodowych.

Wszystkie jednostki biznesowe z tego segmentu odnotowały wzrost przychodu, w przypadku działów logistyki i spedycji nawet o 16%. Skorygowany zysk operacyjny tego segmentu zwiększył się ponad dwukrotnie. Największy wzrost odnotował dział logistyki, który korzysta z dynamiki sektorów wysokich technologii i opieki zdrowotnej. Zaksięgowany zysk operacyjny wzrósł o 33%.

W pierwszym kwartale 2010, UPS rozszerzył sieć logistyki części zamiennych (SPL) o oddziały w 89 miastach Chin. Placówki te zapewniają dostawę części zamiennych o krytycznym znaczeniu tego samego lub następnego dnia dla klientów z sektora lotniczego, wysokich technologii i wyposażenia medycznego. Sieć SPL firmy UPS jest największą siecią tego typu i realizuje usługi w 120 krajach

Pomimo trudnych warunków rynkowych dział frachtu firmy UPS wykazał 6% wzrost przychodu w segmencie niewielkich przesyłek (LTL), do czego przyczynił się 10% wzrost przychodu na cetnar.

Perspektywy

„Firma UPS osiągnęła znaczący stopień dźwigni operacyjnej w wykazującym oznaki poprawy środowisku gospodarczym” — powiedział Kurt Kuehn, dyrektor finansowy firmy. „W pierwszym kwartale ciężka praca, jaką włożyliśmy w optymalizację naszej działalności, zaowocowała pozytywnymi wynikami. Wyniki za pierwszy kwartał przekroczyły nasze oczekiwania i położyły solidne podwaliny pod resztę 2010 roku”.

Oczekujemy, że trendy z pierwszego kwartału utrzymają się w ciągu roku, przynosząc dalszy wzrost zysków i zwiększenie dźwigni operacyjnej — dodał. — W związku z tym firma UPS zaktualizowała prognozę skorygowanych przychodów na ten rok, podnosząc je do zakresu od 3,05 do 3,30 USD na rozwodnioną akcję, co stanowi wzrost od 32% do 43% w stosunku do skorygowanych wyników z 2009 roku.

„Jesteśmy w tej chwili zdecydowani utrzymać poprawki, które wprowadziliśmy do naszej struktury kosztów” — mówił dalej Kuehn. — „Będziemy nadal inwestować z myślą o przyszłości, skupiając się na zdyscyplinowanym i przynoszącym zyski rozwoju. Jesteśmy przekonani, że nasz zdywersyfikowany wachlarz globalnych produktów pomoże w kapitalizacji przyszłych okazji do rozwoju”.

UPS jest największą na świecie firmą przewozową i światowym liderem na rynku usług z zakresu łańcucha dostaw i frachtu. Czerpiąc z ponad stu lat doświadczeń w dziedzinie transportu i logistyki, wyposażona w szeroką gamę rozwiązań firma UPS zajmuje pozycję wiodącego eksperta handlu międzynarodowego. Zlokalizowana w Atlancie w USA firma UPS obsługuje ponad 200 krajów i terytoriów na całym świecie. Witrynę internetową firmy można znaleźć pod adresem UPS.com, zaś jej firmowy blog mieści się na stronie www.blog.ups.com. Najnowsze informacje na temat firmy można znaleźć pod adresem www.pressroom.ups.com.

źródło/autor: eurorscg

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu