KPP zaniepokojona pogarszającą się sytuacją w ochronie zdrowia oraz brakiem pomysłu na uzdrowienie systemu

Według KPP, braku inicjatywy ustawodawczej Minister Zdrowia w zakresie zmian systemowych ustroju opieki zdrowotnej nie można tłumaczyć układem głosów w parlamencie. Chociaż w trakcie konferencji, która odbyła się 7 kwietnia pod patronatem KPP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Jakub Szulc poinformował, że do końca kwietnia będą ukończone pracę nad pakietem ustaw usprawniających funkcjonowanie systemu, to jednak takie działanie należy uznać za niewystarczające. Polsce potrzebna jest całościowa przemyślana reforma ustroju opieki zdrowotnej a nie działania usprawniające.

Uważamy, że stosowana przez Minister Zdrowia technika małych kroków, okupiona co należy uszanować nie małym wysiłkiem legislacyjnym, nie jest działaniem optymalnym i długofalowo jest skazana na niepowodzenie. Nie dostrzegamy realnych działań całościowego reformowania systemu. Brak jest propozycji zbilansowania oczekiwanych społecznie wydatków ma ochronę zdrowia z przychodami. Brak także koncepcji stworzenia realnej konkurencji płatników. Ogłoszona sukcesem ustawa koszykowa powiela w przytłaczającej części pierwotny zbiór świadczeń i nie tworzy przestrzeni dla rozwoju dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych. Nie udana jest współpraca z Ministrem Finansów w zakresie tworzenia zachęt podatkowych dla obywateli, które zwiększyłyby dopływ prywatnych środków do systemu. Plan B przekształceń szpitali w spółki kapitałowe okazuje się nie dość skuteczny i wymaga istotnej aktualizacji. Brak działań systemowych wspierających samorządy i przedsiębiorców w zakresie rozwoju inicjatyw partnerstwa publiczno-prywatnego. Brak mechanizmów nagradzających jakość opieki zdrowotnej. Brak pomysłu przeciwstawienia się lokalnemu dyktatowi ośrodków źle zarządzanych i o znaczeniu bardziej muzealnym niż medycznym. Wstyd przed partnerami unijnymi rodzi ciągnąca się latami debata o rejestrze usług medycznych, e-receptach, e-usługach. Brak tych rozwiązań nie tylko stawia nasz kraj w ogonie postępu, ale przede wszystkim nie pozwala efektywnie zarządzać olbrzymimi środkami publicznymi, które idą na opiekę zdrowotną. Konfederacja Pracodawców Polskich jest poruszona tym wymiarem bezradności Minister Zdrowia.

W trakcie konferencji Wiceprezydent KPP Andrzej Mądrala poprosił Sekretarza Stanu Jakuba Szulca o porozumienie ponadpartyjne w sprawie systemu ochrony zdrowia. Zdaniem KPP powinna zostać opracowana mapa drogowa opisująca chronologiczne zmiany systemu planowane na najbliższe lata. Uważamy, że bez porozumienia każdy kolejny rząd będzie kształtował system według własnego uznania. Popieramy ideę powołania ponadpartyjnego zespołu, którego celem będzie wypracowanie mapy drogowej zmian na najbliższe lata.

Podkreślamy, że porozumienie jest możliwe. KPP już w listopadzie oraz w grudniu 2009 roku, widząc dramatyczną sytuację systemu ochrony zdrowia oraz malejący budżet NFZ, zorganizowała cykl spotkań ekspertów wszystkich reprezentatywnych organizacji pracowników i pracodawców. Forum to wypracowało 6 kluczowych postulatów w obszarach wymagających najpilniejszych reform. Jedna z propozycji mówiąca o ujednolicaniu sposobu naliczania składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne zmaterializowała się w postaci projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Konfederacja Pracodawców Polskich ma nadzieję, że uzgodnione ponad podziałami wszystkie postulaty, przekazane w grudniu Pani Minister Zdrowia w obecności Premiera Waldemara Pawlaka zostaną zawarte w nowym pakiecie reformującym system. Oczekujemy rzeczywistej reformy a nie kolejnego usprawnienia źle działającego mechanizmu, powiedział na zakończenie konferencji Andrzej Mądrala.

źródło/autor: Konfederacja Pracodawców Polskich

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu