Black Pearl Capital S.A. miał 1,3 mln zł zysku ze zbycia inwestycji w I kwartale 2010 r.

Black Pearl Capital S.A. – fundusz typu private equity notowany na rynku NewConnect – zanotował w I kwartale br. 1,3 mln zł zysku ze zbycia inwestycji. Spółka szacuje, że samodzielnie w 2010 roku wypracuje 2,5 mln zł zysku netto, a kwota ta może wzrosnąć nawet do ok. 10 mln zł po połączeniu z funduszami BIO-MED. Capital S.A. oraz Totmes Fund S.A.

– „To był dla nas udany kwartał, w którym realizacja przyjętej polityki inwestycyjnej przyniosła ponad 1,3 mln zł zysku ze zbycia inwestycji, czyli ponad połowę wcześniej prognozowanego na ten rok. Zasady rachunkowości wymuszają na nas aktualizację wartości inwestycji krótkoterminowych na koniec każdego okresu sprawozdawczego według kursu papierów wartościowych na dany dzień bilansowy. Z tego względu powstała różnica w przeszacowaniach na koniec grudnia i na koniec marca, która spowodowała „papierową” stratę netto w wysokości 112 tys. zł. Nie zmienia to jednak absolutnie naszych szacunków co do wyników jakie Black Pearl Capital S.A. wypracuje w bieżącym roku, ponieważ analizując dane narastająco Spółka pokazuje obecnie ponad 1 mln zł zysku netto, w tym jedynie nieco powyżej 100 tys. zł z przeszacowań.” – mówi Jacek Woźniakowski, Prezes Zarządu Black Pearl Capital S.A.

Po I kwartale 2010 r. istotnie wzrosła wartość inwestycji realizowanych przez spółkę.

– „Do tej pory inwestowaliśmy głównie w akcje i udziały spółek niepublicznych. W przyszłości będziemy partycypować w zyskach wynikających zarówno ze wzrostu ich wartości czy wypracowywanych wyników, jak i z wyceny na etapie upublicznienia. Należy również pamiętać, że cały czas dysponujemy ponad 6 mln zł gotówki na kolejne atrakcyjne inwestycje, które pozwolą nam wypracować w 2010 roku solidny wynik netto” – komentuje Jacek Woźniakowski, Prezes Zarządu Black Pearl Capital S.A.

Do końca I półrocza 2010 roku Black Pearl Capital ma się połączyć z funduszami Totmes Fund S.A. oraz Bio-Med Capital S.A.

– „Na mocy zawartej umowy połączenie spółek zostanie przeprowadzone przez przeniesienie całego majątku Totmes Fund S.A. oraz Bio-Med Capital S.A. na Black Pearl Capital S.A. Oznacza to, że wartość aktywów będących w posiadaniu połączonego podmiotu wynosić będzie ok. 40 mln zł.” – mówi Jacek Woźniakowski, Prezes Zarządu Black Pearl Capital S.A.

Aktualnie w portfelu inwestycyjnym Black Pearl Capital znajdują się pakiety spółek publicznych uprawniające do wykonywania mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz akcje i udziały następujących podmiotów niepublicznych:

źródło/autor: Black Pearl Capital

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu