Firma Software AG opracowała dedykowane rozwiązania dla sektora ubezpieczeniowego

Firma Software AG opracowała i wprowadziła do swojej oferty dwa nowe rozwiązania dla sektora ubezpieczeniowego – Insurance Underwritting (zarządzanie procesem obsługi ryzyka ubezpieczeniowego) oraz Claims Management (zarządzanie procesem likwidacji szkód i obsługi świadczeń). Rozwiązania te mogą znaleźć zastosowanie we wszystkich rodzajach ubezpieczeń – od komunikacyjnych, poprzez majątkowe, zdrowotne czy życiowe.

Rozwiązanie Insurance Underwritting ma na celu wspieranie procesu klasyfikacji i oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Z procesem tym związanych jest szereg czynności wykonywanych w celu oszacowania, zaakceptowania na pewnych warunkach lub odrzucenia danego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Underwriting rozpoczyna się w chwili otrzymania od klienta wypełnionego wniosku (w formie papierowej lub elektronicznej), a w przypadku zaakceptowania wniosku, kończy kalkulacją składki należnej do zapłaty. Podstawowe etapy underwrittingu to identyfikacja i oszacowanie potencjalnych ryzyk związanych z przedmiotem ubezpieczenia (osobą, mieniem, pojazdem itp.), określenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej, akceptacja lub odrzucenie wniosku ubezpieczeniowego, określenie sposobu reasekuracji, kalkulacja składki oraz zawarcie umowy. Rozwiązanie opracowane przez Software AG wspiera wszystkie etapy procesu klasyfikacji i oceny ryzyka ubezpieczeniowego od strony informatycznej, pozwalając na jego wydatne skrócenie oraz obniżenie kosztów realizacji.

Z kolei rozwiązanie Claims Management wspiera inny ważny proces zachodzący w firmach ubezpieczeniowych, czyli likwidację szkód w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych oraz obsługę świadczeń w zakresie ubezpieczeń osobowych i na życie. Jest to proces rozpoczynający się z chwilą zgłoszenia przez klienta informacji o zaistniałym zdarzeniu losowym (telefonicznie, w formie elektronicznej lub osobiście w siedzibie ubezpieczyciela). Zawiera on wiele elementów, finalnie prowadzących do przyznania lub odmowy wypłaty odszkodowania lub świadczenia. Z punktu widzenia ubezpieczycieli jest to jeden z najbardziej kosztownych i czasochłonnych procesów związanych z obsługą klienta.

Zastosowanie rozwiązań przygotowanych przez Software AG Polska, opartych na systemach klasy BPM (zarządzanie procesami biznesowymi) oraz BAM (monitorowanie procesów biznesowych), w firmie ubezpieczeniowej pozwala na usprawnienie procesów i działań realizowanych wewnątrz firmy, co w znaczący sposób wpływa, na jakość obsługi klienta, a także usprawnia komunikację pomiędzy działami biznesowymi i IT. Ponadto rozwiązania umożliwiają częściowe zaautomatyzowanie obiegu dokumentów, wyeliminowanie czynności wykonywanych ręcznie oraz zastosowanie zbioru reguł ułatwiających podejmowanie decyzji. Dzięki możliwości integracji z wewnętrznymi i zewnętrznymi źródłami danych ograniczone jest także ryzyko popełnienia błędu w trakcie trwania procesów. Klienci firm ubezpieczeniowych mogą natomiast szybciej zawierać umowy ubezpieczenia z właściwie dobraną kwotą składki oraz liczyć na zdecydowane przyspieszenie czasu wypłaty odszkodowania. Wdrożenie tej klasy rozwiązań pozwala na gromadzenie, jak również zatrzymanie w firmach ubezpieczeniowych całej wiedzy o strukturze oraz procesach biznesowych realizowanych w ramach danej organizacji. Są one również źródłem doskonałej wiedzy dla nowych pracowników firmy – zyskują oni dostęp do wszelkich niezbędnych informacji, co znacznie skraca czas niezbędny do efektywnego wykonywania nowych zadań.

Wykorzystanie w nowych rozwiązaniach Software AG systemu BAM (monitorowanie procesów biznesowych) pozwala na obserwowanie, w czasie rzeczywistym, wszystkich działań realizowanych w obszarze underwrittingu oraz claims, dostarczając w ten sposób osobom biznesowym aktualnej i niezbędnej wiedzy do wprowadzania zmian i reagowania na potrzeby rynku. Dodatkowo możliwość bieżącej obserwacji realizowanych zadań, w przypadku procesu likwidacji szkód i obsługi świadczeń pozwala na pełną kontrolę czasu likwidacji szkody od momentu jej zgłoszenia do ubezpieczyciela, a tym samym na dotrzymanie terminów realizacji tego procesu narzuconych przez stosowne akty prawne. Te funkcjonalności stanowią o istotnej przewadze rozwiązań Software AG przygotowanych dla sektora ubezpieczeniowego.

Bardzo często firmy ubezpieczeniowe posiadają narzędzia do opisywania procesów biznesowych, jednak dopiero wykorzystanie systemów klasy BPM oraz BAM, o które oparte są rozwiązania przygotowane przez Software AG, pozwalają na pełną automatyzację, kontrolę i udoskonalanie działań realizowanych w danej organizacji, również w obszarach claims i underwrittingu.

Zarówno Insurance Undrewritting jak i Claims Management zostały przygotowane przez Software AG w formie szablonów. Na ich bazie możliwe jest zbudowanie w pełni zindywidualizowanego rozwiązania, dostosowanego do potrzeb i specyfiki procesu zachodzącego w konkretnej firmie ubezpieczeniowej. Przygotowanie zindywidualizowanych systemów zawsze poprzedzone jest wnikliwą analizą potrzeb, procesów i specyfiki funkcjonowania danej firmy ubezpieczeniowej. Analiza ta powstaje w ścisłej współpracy konsultantów Software AG z działami biznesowymi i IT przyszłego klienta.

Nowe rozwiązania bazują na produktach i technologiach Software AG. W ich skład wchodzą, między innymi, produkty z obszaru integracji, system do zarządzania procesami biznesowymi (webMethods Business Process Management), system do monitoriwania procesów biznesowych (webMethods Business Activity Monitoring) oraz silnik reguł (Business Rules Engine). W połączeniu z wiedzą konsultantów Software AG Polska, którzy swoje doświadczenie zdobywali pracując dla polskich oraz międzynarodowych korporacji ubezpieczeniowych klienci otrzymują najlepsze w swojej klasie rozwiązania do obsługi procesów związanych z obszarem oceny ryzyka oraz likwidacji szkód i obsługi świadczeń.

W Polsce klientami Software AG w branży ubezpieczeniowej są m.in.: TU Allianz Polska S.A., COMPENSA TU S.A. Vienna Insurance Group, Grupa Aviva Polska, Nordea Polska TU na Życie S.A. W oparciu o technologię Software AG działają również systemy informatyczne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

źródło/autor: Software AG

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu