Ile akcji włączyć do akcji?

W tym roku rynek akcji jest najbardziej obiecującą kategorią aktywów – uważają zarządzający Union Investment TFI. Dlatego w najnowszych typach inwestycyjnych proponują klientom dwie kategorie funduszy. Jeśli dla wyższego potencjału zysku jesteś skłonny podjąć większe ryzyko, inwestuj w UniKorona Akcje lub UniAkcje: Nowa Europa. Jeśli nie chcesz zbyt wiele ryzykować wybierz UniStabilny Wzrost.

Dane płynące nie tylko z polskiego, ale i światowych rynków powinny ucieszyć inwestorów. Szybsze od oczekiwań wychodzenie z kryzysu globalnej gospodarki, czego przejawem jest prognozowany wzrost w 2010 roku na poziomie 3-4 proc., jest szansą na kontynuację trendu wzrostowego na giełdach akcji na całym świecie. Z kolei oczekiwanie wzrostu gospodarczego w Polsce w 2010 roku na poziomie 2,5-3 proc. daje perspektywę dalszej poprawy wyników finansowych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. To powinno przełożyć się na dobre wyniki funduszy inwestujących w akcje.
Największe zyski mogą przynieść fundusze akcyjne, przy czym ryzyko takiej inwestycji jest wysokie. Oferta TFI nie ogranicza się jednak tylko do funduszy akcyjnych, więc w przypadku osób, które cenią sobie większe bezpieczeństwo, ale jednocześnie nie chcą rezygnować z atrakcyjnej stopy zwrotu, Union Investment TFI proponuje fundusze stabilnego wzrostu.

– Fundusze stabilnego wzrostu lokują do 40 proc. pieniędzy w akcje oraz nie mniej niż 60 proc. w papiery dłużne. To dobra propozycje dla osób, które chciałyby mieć udział w zyskach płynących ze wzrostów na rynku akcji, a jednocześnie ograniczają ryzyko inwestycją w papiery dłużne – mówi Dariusz Lasek, Dyrektor Inwestycyjny ds. Papierów Dłużnych Union Investment TFI. – W naszym przypadku o dobrej relacji zysku do ryzyka może świadczyć fakt, że na przestrzeni ostatniego roku stopa zwrotu subfunduszu UniStabilny Wzrost wyniosła ponad 21 proc. – dodaje. Wszystko wskazuje na to, że pozytywny trend będzie utrzymywał także dla części dłużnej subfunduszu. Stabilizacja poziomu rynkowych stóp procentowych w Polsce w perspektywie najbliższych kilku miesięcy oraz umacniająca się złotówka korzystnie wpływa na zyski z obligacji skarbowych.

Inwestorom zainteresowanym osiągnięciem dwucyfrowych wzrostów w ciągu roku, ale także i akceptującym ryzyko dynamicznych zmiany wartości kapitału, Towarzystwo poleca dwa subfundusze akcyjne: UniKorona Akcje i UniAkcje: Nowa Europa. W przypadku pierwszego przemawiają za tym dobre perspektywy dla indeksu WIG w 2010 roku. Dodatkowym bodźcem jest także dobra koniunktura w przedsiębiorstwach, czego przejawem jest wzrost produkcji w styczniu o 8,5 proc. (liczony rok do roku). Z kolei inwestycje w największe spółki z regionu Europy Środkowo-Wschodniej to szansa na atrakcyjne zyski subfunduszu UniAkcje: Nowa Europa. – Na tym tle szczególnie wyróżniają się spółki rosyjskie, które nadal są tanie w porównaniu ze spółkami w innych krajach rozwijających się – mówi Ryszard Rusak, Dyrektor Inwestycyjny ds. Akcji Union Investment TFI. W ocenie zarządzających zyskom subfunduszu w czasie wychodzenia światowej gospodarki z recesji sprzyjać będzie także duża ekspozycja na spółki surowcowe.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu