Rok 2009 – skutki spowolnienia gospodarczego wpłynęły na wyniki Grupy Sygnity

przez | 28/02/2010

W IV kwartale 2009 roku Grupa Sygnity uzyskała przychody w wysokości 164, 3 mln zł, zanotowała zysk operacyjny w wysokości 11,3 mln zł oraz zysk netto na poziomie 6,9 mln zł.W prezentowanym wyniku operacyjnym Spółka rozpoznała 2,9 mln zł, w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi, nakazującego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwrot Sygnity nienależnie pobranych kar umownych.

W całym roku 2009 Grupa uzyskała przychody w wysokości 572,7 mln zł, zanotowała stratę operacyjną na poziomie 94,8 mln zł oraz stratę netto w wysokości 89,2 mln. W skali całego roku wpływ na wyniki miały przede wszystkim utworzone przez Spółkę na koniec II kwartału 2009 r. rezerwy i odpisy, w wysokości 66,3 mln zł. Rezerwy i odpisy zostały utworzone między innymi wskutek restrykcyjnego oszacowania budżetów długoterminowych kontraktów zawartych w ramach Grupy Kapitałowej Sygnity w latach 2004-2006 oraz na pokrycie ewentualnych kar umownych związanych z tymi projektami.

Dane w tys. PLN    Q4 2009    Q4 2008    2009    2008

  • Przychody    164 327    334 075    572 692    995 669
  • Zysk (strata) operacyjna    11 342    28 350    (94 802)    11 521
  • Zysk (strata) netto    6 924    19 609    (89 178)    (1 329)

W IV kwartale 2009 roku Grupa nie zrealizowała planowanych przychodów w wyniku odstąpienia przez Klientów od realizacji 2 projektów oraz przesunięcia realizacji kolejnych 3 projektów na 2010 rok. Szacowane przychody, jakie Grupa planowała uzyskać z realizacji tych projektów w tym okresie to 55 mln zł.

Zarówno w skali IV kwartału, jak i całego 2009 roku negatywny wpływ na wyniki spółki miały skutki spowolnienia gospodarczego, które zmniejszyło skalę zamówień głównie ze strony klientów z sektora publicznego, bankowego oraz telekomunikacyjnego. Spółka zanotowała też spadek marż w wyniku presji klientów na obniżkę wyceny projektów. Zarówno w IV kwartale, jak i całym 2009 roku największy spadek przychodów Grupa  odnotowała w zakresie zamówień infrastrukturalnych, w mniejszym stopniu w zakresie usług i oprogramowania. Klienci w wyniku realizacji programów oszczędnościowych, rzadziej niż w latach ubiegłych, decydowali się na nowe projekty związane z rozwojem oprogramowania i jego funkcjonalności, znacznie częściej przeznaczali budżet w zakresie informatyki na zapewnienie utrzymania środowiska informatycznego.

W wyniku spadku przychodów oraz generowanych strat spółka rozpoczęła pod koniec III kwartału 2009 roku program oszczędnościowy, którego głównym celem było obniżenie kosztów zarówno w omawianym okresie, jak i kolejnych kwartałów. W ramach pierwszego etapu programu realizowanego w IV kwartale 2009 roku Grupa zrealizowała cel obniżenia kosztów działalności o ponad 20 mln zł, w wyniku przede wszystkim czasowej obniżki wynagrodzeń pracowników, w tym Zarządu, oraz zamrożeniu działania mechanizmów premiowych, ścisłej kontroli wydatków oraz zmianom w funkcjonowaniu organizacji. W ramach II etapu programu oszczędnościowego, realizowanego w IV kwartale 2009 roku oraz I kwartale 2010 roku, Grupa zmniejszyła zatrudnienie o ponad 350 osób, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów w skali następnych 12 miesięcy o 30 mln zł. Zarząd Sygnity nadal podtrzymuje opinię, że wszystkie podejmowane działania w ramach drugiego etapu programu powinny obniżyć koszty działalności Grupy, w skali 12-miesięcznej, o minimum 40 mln zł. Skala i tempo kolejnych oszczędności zostaną dostosowane do potrzeb i wielkości rynku.

W omawianym okresie Grupa po raz kolejny zmniejszyła skalę zadłużenia. Na dzień 31.12.2009 r. łączne zadłużenie Grupy Sygnity z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji wynosiło 68 mln zł, na dzień publikacji raportu 77 mln złotych. Jednak dzięki wysokiemu poziomowi środków na rachunkach bankowych, 72 mln zł na koniec roku, 83 mln zł na dzień publikacji raportu, Grupa pierwszy raz od kilkunastu kwartałów uzyskała wyższe saldo środków pieniężnych od poziomu zadłużenia, na koniec roku 2009 – 4 mln zł, na dzień publikacji raportu – 6 mln zł.

W IV kwartale 2009 r. Spółka podpisała nowe, znaczące kontrakty w sektorze publicznym. Jednym z nich jest umowa pomiędzy Parlamentem Europejskim a konsorcjum utworzonym przez spółki Sygnity i European Dynamics S.A. z Grecji. Projekt obejmuje rozwój, wdrożenie i utrzymanie systemów informatycznych m.in. w takich obszarach, jak: zarządzanie dokumentami, web content management, rozwój oprogramowania Open Source, a także utrzymanie i integrację wdrożonych systemów z istniejącymi aplikacjami. Szacowany całkowity budżet Parlamentu Europejskiego przeznaczony na realizację powyższych prac przez okres 4 lat wynosi 34,1 mln Euro, co stanowi równowartość w złotych polskich 142,3 wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu zawarcia Umowy. Szacowany udział Sygnity w pracach, w ramach Konsorcjum to 22% całości umowy, co wynosi ok. 7,5 mln Euro, co stanowi równowartość w złotych polskich 31,3 mln wg średniego kursu, ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu zawarcia Umowy.

Ponadto Sygnity podpisała umowę z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (jednostka powołana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej), dotyczącą rozszerzenia zakresu usług związanych z realizacją wdrożenia oprogramowania Syriuszstd oraz pól eksploatacji na oprogramowanie aplikacyjne. Wartość tej umowy to 18,3 mln zł netto. Inną umową zawartą przez Sygnity w IV kwartale 2009 był kontrakt z PFRON na modyfikację  Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji. Umowa obejmuje swym zakresem utrzymanie, wsparcie, konserwację oraz modyfikacje systemu SODiR zgodnie z potrzebami i zmieniającymi się przepisami prawnymi
w obszarze regulowanym przez ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wartość umowy wynosi 14,9 mln zł brutto.

Spółka zawarła też umowę z Centrum Projektów Informatycznych MSWiA na budowę Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowego Użytkownika („ZMOKU”), który jest jedną z części Projektu pl.ID („Umowa”). Wartość Umowy wynosi 31,8 mln zł brutto. Aplikacja ZMOKU będzie wspierać urzędników administracji samorządowej szczebla gminnego w realizacji zadań  w obszarze ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych (w dowolnej gminie na terenie całego kraju) oraz aktów stanu cywilnego. System ZMOKU zostanie wdrożony we wszystkich gminach na terenie całej Polski do końca III kwartału 2010 r.

W IV kwartale 2009 roku Grupa prowadziła jednocześnie intensywne prace mające na celu przebudowę organizacji biznesowej. Doprowadziły one do uruchomienia od 1 lutego 2010 roku nowego modelu funkcjonowania Grupy Kapitałowej. Jego podstawowe rozwiązania to: skupienie sprzedaży i realizacji w 5 Pionach biznesowych, jednoosobowa odpowiedzialność za biznes (P&L) na poziomie Obszaru Biznesowego (OB) i Pionu, centralizacja zakupów – koordynacja i ścisła kontrola wykorzystania zasobów wewnętrznych i zewnętrznych do realizacji projektów, aktywne zarządzanie procesem sprzedaży poprzez Komitet Ofertowy Pionu, ściśle określony system ocen i motywacji dla nowych ról menedżerskich (Dyrektor Pionu, Dyrektor Obszaru Biznesowego, PM, Dyrektor Sprzedaży), ścisły monitoring inwestycji w projekty wewnętrzne i nowe produkty, jednolite zasady rachunkowości oraz jednorodny system informatyczny w obszarze finansów i kontrolingu. Zarząd Sygnity planuje, że wprowadzenie nowego modelu organizacyjnego w całej Grupie pozwoli na zwiększenie wolumenu przychodów, zwiększy efektywność ekonomiczną i operacyjną firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.