Koniec roku finansowego w T-Systems

Systematyczna poprawa efektywności zaowocowała wzrostem marży T-Systems. Chociaż wynikające z ogólnej kondycji ekonomicznej zamrożenie inwestycji przez klientów spowodowało spadek przychodów, realizowana z sukcesem polityka kosztowa umożliwiła wzrost skorygowanych zysków. Dodatkowo w czwartym kwartale zanotowano satysfakcjonujący trend zwyżkowy wartości nowych zamówień, które wzrosły o 15.3 procent w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym, osiągając kwotę blisko 3.3 mld EUR.  W całym roku 2009 nowe zamówienia zmniejszyły się o 9.1 procent do kwoty 9.3 mld EUR, co jest wynikiem kryzysu ekonomicznego.

Wyniki finansowe w stosunku do danych ubiegłorocznych:

  • Skorygowany zysk wzrósł znacząco.
  • Dalsze utrzymanie dyscypliny kosztowej jest konieczne celem osiągnięcia wyższej zyskowności.
  • Porównanie poziomu dochodów oraz pozyskanych kontraktów odzwierciedla ogólną sytuację finansową i kryzys ekonomiczny.

IV kwartał:

  • Duże kontrakty międzynarodowe istotnie zwiększyły poziom pozyskanych zamówień.

Nowe duże kontrakty sfinalizowane w ostatnim kwartale przez firmę obejmują min. umowy z firmą Eskom i Transnet w Południowej Afryce, gdzie T-Systems w ramach zawartych kontraktów przejął dostawcę usług ICT- firmę Arivia. Wśród innych dużych zamówień pozyskanych przez T-Systems należy wymienić holenderski koncern elektroniczny – firmę Philips czy też brytyjską grupę energetyczną BP.

Przychody w segmencie Systems Solutions zanotowały spadek o 5.8 procent rok do roku osiągając w 2009 roku kwotę rzędu 8.8 mld EUR. Przychody wygenerowane od spółek z grupy spadły o 8.7 procent stanowiąc wkład T-Systems w całościową politykę redukcji kosztów Grupy Deutsche Telekom.

Znaczącą poprawę zyskowności odzwierciedla wzrost skorygowanego wskaźnika EBIT, który licząc 229 mln EUR był ponad trzykrotnie wyższy od zanotowanego w 2008 roku. Tempo wzrostu było także bardzo wysokie w czwartym kwartale – 52.1 procent. Skorygowana marża EBIT za cały rok wyniosła 2.6 procent, to jest o 0.7 procent więcej niż w poprzednim roku. W okresie październik-grudzień 2009 wskaźnik ten wzrósł do 3.1 procent. T-Systems musi kontynuować ten kierunek i poprawiać efektywność, chcąc osiągnąć zaplanowany poziom zyskowności i zrównać się z wynikami osiąganymi przez konkurentów. Wymaga to utrzymywania dalszej dyscypliny kosztowej.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu