894,3 mln zł – tyle zysku netto wypracował LOTOS w 2009 roku

W samym IV kwartale tego roku spółka wypracowała skonsolidowany zysk netto na poziomie 225,3 mln zł. W IV kwartale ub. r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy LOTOS wyniosły 4.024,0 mln zł, a zysk operacyjny osiągnął poziom 86,2 mln zł. W stosunku do IV kw. 2008 r. przychody wzrosły o 272,9 mln zł, natomiast zysk operacyjny wzrósł o 751,6 mln zł.

Największy wpływ na wysokość zysku operacyjnego w IV kw. 2009 r. miał wynik segmentu produkcji i handlu, który pomimo otoczenia skrajnie niekorzystnego dla branży wyniósł, na poziomie operacyjnym, ponad 100 mln zł.

– Wynik netto za czwarty kwartał znacznie przekroczył prognozy analityków, a został wypracowany w niezwykle trudnych warunkach ekonomicznych, przy wyjątkowo niskim poziomie marży rafineryjnej – podkreśla Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A. – To ogromny sukces i powód do dumy dla wszystkich pracujących na wzrost wartości naszej spółki w 2009 roku, kiedy to również z sukcesem, jako pierwsi w Polsce, wprowadziliśmy Pakiet Antykryzysowy. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z wyników segmentu produkcji i handlu, widzimy wyniki pozostałych firm z sektora i na tym tle LOTOS wygląda bardzo pozytywnie. Rafineria w Gdańsku pracowała w czwartym kwartale na ponad 100% swoich możliwości, co potwierdza naszą wysoką efektywność. Wyniki segmentu wydobywczego są również zadowalające, szczególnie po oczyszczeniu z wpływu zdarzeń jednorazowych oraz uwzględnieniu przesunięcia realizacji dużej części marży wydobywczej na I kw. 2010 roku – zakończył Olechnowicz.

Pozytywny wpływ na wyniki finansowe Grupy LOTOS miała również efektywnie przeprowadzona i zakończona sukcesem restrukturyzacja kapitałowa firmy Energobaltic (w 100 proc. zależnej od Petrobalticu). W ramach działań restrukturyzacyjnych zawarto także z wierzycielami Energobalticu układ o postępowaniu naprawczym oraz porozumienie z pozostałymi udziałowcami firmy, w wyniku których Petrobaltic nabył resztę udziałów w Energobalticu i przejął nad nim pełną kontrolę. W efekcie tych działań możliwe było rozwiązanie rezerw i odpisów utworzonych uprzednio w związku z tymi projektami.

Sytuacja makroekonomiczna

W IV kw. ubr. nastąpił spadek średniego poziomu marży rafineryjnej z notowań w porównaniu do III kw. ub. r. Marża spadła o 67,6%, z poziomu 2,87 USD/bbl do 0,93 USD/bbl. W stosunku do analogicznego okresu 2008 r. marża rafineryjna z notowań spadła o 6,46 USD/bbl, czyli o 87,4%. W analizowanym okresie średni poziom notowań ropy Brent wyniósł 74,53 USD/bbl, co stanowiło wzrost w stosunku do III kw. 2009 r. o 6,45 USD/bbl (9,5%) i wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2008 r. o 19,06 USD/bbl (34,4%). Wyższym cenom ropy naftowej w IV kw. ub. r. towarzyszył jednak niezmienny poziom dyferencjału z notowań Brent/Ural wynoszący 0,32 USD/bbl w IV i III kwartale 2009 r. W stosunku do IV kw. 2008 r. dyferencjał z notowań Brent/Ural spadł o 0,57 USD/bbl (-64,0%).

W raportowanym okresie kurs USD/PLN wahał się w przedziale od 2,71 do 2,93 zł i na koniec grudnia 2009 r. wyniósł 2,85 zł (spadek o 1,4% wobec stanu na koniec III kw. ubr.). Średni kurs USD/PLN w IV kw. 2009 r. wyniósł 2,82 zł, co oznacza spadek o 4,1% w porównaniu do średniego kursu w III kw. 2009 r. oraz spadek o 1,4% w stosunku do średniego kursu w IV kw. 2008 r.

Rafineria pracuje na ponad 100 procent

W IV kw. 2009 r. gdańska rafineria Grupy LOTOS przerobiła 1.558,5 tys. t ropy, co stanowiło 103,1% wykorzystania projektowych mocy wytwórczych zakładu. W tym czasie przerób ropy naftowej Ural wyniósł 1.305,6 tys. t (83,8% w strukturze przerobu), ropy naftowej Rozewie 122,1 tys. t (7,84% w strukturze przerobu), ropy naftowej SAHARA 65,8 tys. t (4,22% w strukturze przerobu). Pozostałych gatunków ropy naftowej przerobiono 64,9 tys. t.

Więcej w hurcie i detalu

Wolumen sprzedaży Grupy LOTOS w raportowanym okresie wyniósł 2.071,4 tys. t i zwiększył się w porównaniu z IV kw. 2008 r. o 59,8 tys. t, tj. o 3%. W IV kw. ub.r. nastąpił wzrost wolumenu sprzedaży olejów napędowych (+168,4 tys. t), benzyn (+10,8 tys. t), asfaltów (+2,6 tys. t) oraz olejów smarowych (+0,8 tys. t). W sumie, w okresie od października do grudnia LOTOS sprzedał 340,3 tys. t benzyn motorowych, 1.069,4 tys. t oleju napędowego, 106,3 tys. t lekkiego oleju opałowego, 127,1 tys. t ciężkiego oleju opałowego, 61,4 tys. t paliw lotniczych, 212,3 tys. t asfaltów oraz 154,6 tys. t pozostałych produktów naftowych. W segmencie detalicznym wolumen sprzedaży paliw wyniósł łącznie w IV kw. 2009 r. 157 tys. t, co oznacza wzrost o 18,2% wobec IV kw. 2008 r. Tym samym udział Grupy LOTOS w rynku paliw w całym 2009 r. osiągnął poziom 28,3 proc. i był wyższy o 2,9 punkty procentowe w porównaniu z 2008 r.

10+ na finiszu

W IV kw. 2009 r. LOTOS uruchomił, zgodnie z harmonogramem i budżetem, kolejne instalacje, których budowa realizowana jest w ramach wartego 1,43 mld euro Programu 10+. Mowa m. in. o wytwórni wodoru (HGU). W grudniu ub. r. spółka zakończyła również budowę instalacji zintegrowanej destylacji atmosferyczno-próżniowej (CDU/VDU). Dzięki tej instalacji LOTOS zwiększy w tym roku przerób w gdańskiej rafinerii do ok. 7-8 mln t, a w przyszłym osiągnie docelową wielkość przerobu.

W IV kw. 2009 r. dokonano kolejnych ciągnień z linii kredytowych na finansowanie realizacji Programu 10+, których terminy i kwoty dostosowane były do aktualnej sytuacji płatniczej Grupy LOTOS i wysokości bieżących wydatków związanych z realizacją tej inwestycji. 31 grudnia 2009 r. wykorzystanie kredytów przyznanych spółce na finansowanie Programu 10+ wyniosło ok. 81,8%. Poza środkami kredytodawców LOTOS, w celu finansowania Programu 10+, wykorzystał również własne środki, wygenerowane w ramach działalności operacyjnej.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu