Bardzo dobre wyniki i wzmocnienie siły Nordea Bank Polska w 2009 roku

Nordea Bank Polska SA zakończył 2009 r. zyskiem netto na poziomie 145,2 mln zł, o 6,4 proc. wyższym niż rok wcześniej. W trudnych warunkach rynkowych bank zwiększył skalę działalności w kluczowych segmentach rynku. Suma bilansowa Nordea Bank Polska wzrosła o 30 proc., do ponad 20 mld zł.

Wzrost przychodów operacyjnych

·    Przychody operacyjne w 2009 roku wyniosły 593,4 mln zł, w porównaniu do 487,1 mln zł uzyskanych w roku 2008, co oznacza wzrost o 21,8%.
Na wzrost przychodów operacyjnych złożył się znaczący wzrost wszystkich głównych komponentów: wyniku odsetkowego netto, wyniku prowizyjnego netto i wyniku wyceny instrumentów finansowych wg wartości godziwej i rewaluacji.

Najistotniejszą pozycją po stronie przychodów pozostaje wynik odsetkowy netto na poziomie 352,6 mln zł (wzrost o 17,5 proc. w stosunku do 2008 r.)

Koszty operacyjne w 2009 roku kształtowały się na poziomie 383,7 mln zł, podczas gdy w rok wcześniej wyniosły 307,8 mln zł (wzrost o 24,7 proc.).
Na ich wyższy poziom wpłynął dalszy rozwój sieci placówek i wzrost zatrudnienia oraz osłabienie złotego w stosunku do euro, co spowodowało wzrost kosztów najmu i utrzymania powierzchni biurowych.

Wyższe zyski dzięki większemu wolumenowi kredytów

·    Wynik finansowy brutto po IV kwartałach 2009 r. wyniósł 193,0 mln zł,
w porównaniu do 177,2 mln uzyskanych w analogicznym okresie roku 2008 (wzrost o 8,9%).
·    Zysk netto zamknął się kwotą 145,2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 136,4 mln zł (wzrost o 6,4%).
·    Kluczowe znaczenie dla wyniku finansowego miał wzrost wolumenów biznesowych, przesądzający o dynamice przychodów, szczególnie w segmencie kredytów hipotecznych,  jak również niskie koszty odsetkowe (spadły o 21,4 proc. w relacji do 2008 r.).

Wzrost wartości akcji kredytowej i depozytowej oraz skali działalności banku

·    Suma bilansowa banku wzrosła o 29,7 proc. z poziomu 15,7 mld zł na koniec roku 2008, do 20,4 mld zł na koniec 2009 r.
·    W porównaniu z końcem 2008 roku wartość portfela udzielonych kredytów na koniec grudnia 2009 wzrosła o ponad 24% i osiągnęła kwotę 17,0 mld zł.

Nordea Bank Polska był szczególnie aktywny w segmencie kredytów hipotecznych, zarówno denominowanych we franku szwajcarskim (należności od klientów wzrosły o 33 proc. w stosunku do końca 2008 r.), jak również w złotych (przyrost o  37 proc.). Bank o ponad połowę zwiększył też portfel kredytów dla sektora publicznego, uczestnicząc m.in. w konsorcjum, które zapewniło finansowanie dla ZUS.

Wartość zobowiązań wobec klientów zwiększyła się w stosunku do końca roku 2008  o 10,3 proc. osiągając na koniec roku 2009 kwotę 9,3 mld zł. Wpłynął na to wzrost depozytów podmiotów gospodarczych oraz depozytów sektora publicznego.

– W 2009 roku Nordea Bank Polska odnotował bardzo dobre wyniki finansowe. Przy utrzymującym się spowolnieniu gospodarczym Bank znacząco zwiększył swoją sumę bilansową, wolumen kredytów skierowanych do podmiotów gospodarczych oraz do klientów indywidualnych. Bankowi udało się poprawić wynik finansowy netto w stosunku do 2008 roku, choć jednocześnie dokonywał inwestycji w rozwój sieci placówek. Nordea Bank Polska utrzymuje również bardzo dobrą jakość portfela kredytowego, a stan kredytów nieregularnych wyniósł poniżej 1 proc. Zwiększona aktywność na rynku, lepszy wynik netto i rosnąca liczba placówek dobrze wpisują się w strategię budowania silnego banku uniwersalnego – mówi Włodzimierz Kiciński prezes Zarządu Nordea Bank Polska.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu