NORDEA AB – podsumowanie IV kwartału i raport roczny 2009

Nordea AB, główny akcjonariusz Nordea Bank Polska, podsumował wyniki po czterech kwartałach 2009 r. Ubiegły rok  Grupa zakończyła wzrostem przychodów i 22 proc.  wzrostem zysku operacyjnego netto skorygownego o ryzyko.
·        Wzrost przychodów o 11%,  a zysku skorygowanego o ryzyko o 22% za cały rok 2009. Nordea odnotowała wysoką dynamikę przychodów odsetkowych netto oraz umiarkowany wzrost kosztów.

·        Dynamiczny rozwój współpracy z klientami w 2009r.  Liczba klientów z kategorii “Gold” i Bankowości Prywatnej zwiększyła się w Grupie o 158,000 i wzrósł także udział w rynku kredytów dla osób fizycznych w państwach skandynawskich. Przychody ze współpracy z klientami korporacyjnymi zwiększyły się o 8% na poziomie Grupy, w ślad za mocnym wzrostem obrotów we wszystkich obszarach.

·        Przychody i zysk skorygowany o ryzyko był niższy w IV kw. 2009r. Przychody w obszarze Bankowości Skandynawskiej oraz Bankowości Instytucjonalnej i Międzynarodowej wzrosły o 5% w IV kw. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Przychody odsetkowe netto pozostawały na wysokim poziomie, w dalszym ciągu rosły też przychody prowizyjne netto. Jednakże, niższe wyniki oraz koszty restrukturyzacji związane z inicjatywami Grupy przyczyniły się do osiągnięcia niższego zysku operacyjnego i zysku skorygowanego o ryzyko.

·        Dalsza stabilizacja jakości portfela kredytowego, straty kredytowe na oczekiwanym poziomie. Współczynnik kredytów nieregularnych był zgodny z prognozą i wyniósł 52 punkty bazowe w IV kwartale oraz 52pb* w III kw. 2009r.. Tempo wzrostu kredytów z rozpoznaną utratą wartości obniżyło się dalej do 7% w tym kwartale a współczynnik rezerw celowych wzrósł do 53% z 51%.

·        Inicjatywy Grupy wspierające strategię ostrożnego wzrostu na lata 2010 – 2012. Pragnąc wykorzystać wysoką dynamikę współpracy z klientami, Nordea zdecydowała się wdrożyć strategię ostrożnego wzrostu, starannie równoważącą szanse i ryzyko. Opierając się na dotychczasowych osiągnięciach i doświadczeniach, Grupa Nordea uruchomi szereg nowych inicjatyw zmierzających do pomnażania przychodów, zwiększenia wydajności i jakości pracy pionu informatyki, w celu wniesienia wkładu w osiągnięcie długoterminowych celów finansowych Nordei i zapewnienia zgodności z przepisami prawa.

·        Prognoza. W 2010r. Nordea oczekuje osiągnięcia niższego zysku skorygowanego o ryzyko niż w 2009r.,
z powodu niższych przychodów w Pionach Skarbu i Rynków Kapitałowych. Efekt inicjatyw Grupy ma być w 2010. neutralny. Jakość kredytów będzie się w dalszym ciągu stabilizowała, niemniej poziom strat kredytowych najprawdopodobniej wciąż będzie wysoki w 2010r. i obecnie trudno jest przewidzieć, kiedy zacznie się on zmniejszać.

– Nordea zakończyła rok 2009 na jeszcze silniejszej pozycji, pomimo tego, iż był to jeden z najtrudniejszych lat od dziesięcioleci. Zysk skorygowany o ryzyko wzrósł o 22% a nasza pozycja kapitałowa oraz koszt finansowania są jednymi z najlepszych w Europie. Wartości Grupy skoncentrowane na kliencie oraz strategia banku tworzącego trwałe związki z klientami wytrzymały próbę trudnej sytuacji rynkowej. Podchodząc jeszcze bliżej do klientów i pomagając im w znalezieniu rozwiązań w dobie recesji, wzmocniliśmy naszą reputację i poprawiliśmy poziom zadowolenia klientów, w porównaniu z naszymi konkurentami. Stworzyliśmy silną platformę do dalszego ostrożnego wzrostu  – powiedział Christian Clausen, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Nordea.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu