Grupa WDM S.A. miała 4,5 mln zł zysku netto w IV kw. 2009

przez | 11/02/2010

Wrocławski Dom Maklerski S.A. zanotował w IV kwartale 2009 roku 4,5 mln zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym w porównaniu do 4,3 mln zł straty netto w analogicznym okresie 2008 roku. Dzięki temu cały 2009 rok Grupa WDM zakończyła z ponad 2,7 mln zł zysku netto – ponad 11 razy więcej niż w 2008 roku.

– „Przy publikacji wyników III kwartału zapowiadaliśmy, że był to moment przełomowy i spodziewamy się znacznej poprawy wyników. Udało się ją osiągnąć, dzięki modyfikacji strategii rozwoju. 4,5 mln zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym w IV kwartale 2009 to efekt rozwoju Grupy, który pozwolił na lepszą dywersyfikację przychodów, ograniczenie kosztów, a w konsekwencji zarówno na wzrost rentowności działalności maklerskiej jak i lepszy wynik z inwestycji na rynku niepublicznym. W konsekwencji trudny 2009 rok udało się zakończyć z ponad 2,7 mln zł zysku netto, i jesteśmy teraz znacznie większymy optymistami co do wydarzeń roku 2010. Jeśli rynek będzie zachowywał się dobrze, będziemy generować wyniki zarówno z działalności maklerskiej jak i z inwestycji. Jeśli zaś na rynku regulowanym będzie korekta, położymy większy nacisk na sektor niepubliczny działalności grupy” – mówi Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu WDM S.A.

Działalność inwestycyjna

Wartość portfela inwestycyjnego grupy WDM wzrosła w IV kw. 2009 r. do 11,5 mln zł z 7,1 mln zł na koniec III kw. 2009 r. Jednocześnie wartość aktywów grupy wzrosła z 20,8 mln zł do 27 mln zł. Grupa cały czas posiada jeszcze ponad 4,7 mln zł wolnej gotówki oraz ponad 3 mln zł należności krótkoterminowych, możliwych do zainwestowania w kolejne projekty.

– „W IV kw. 2009 roku zainwestowaliśmy m.in. w uruchomienie wyspecjalizowanych funduszy typu private equity: skoncentowanego na sektorze medycznym BIO-MED Capital S.A. oraz Black Pearl Capital S.A. – wspólnego projektu Grup WDM oraz Totmes. Szczególnie wiele obiecujemy sobie po tym ostatnim projekcie. Jest to modelowe połączenie siły dwóch grup finansowych oraz inwestorów indywidualnych: Grupy WDM i Totmes zainwestowały łącznie 3 mln zł, inwestorzy indywidualni kolejne 3 mln zł w postaci gotówki i ponad 2 mln zł w ramach konwersji aktywów na akcje BPC. Dzięki temu fundusz jeszcze przed swoim debiutem na NewConnect mógł zrealizować kilka bardzo ciekawych inwestycji. Przełoży się to pozytywnie na nasze wyniki w 2010 r.” – mówi Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu WDM S.A.

Realizowane projekty typu ipo/private placement

W 2009 Grupa WDM zrealizowała łącznie pięć emisji akcji dla spółek wchodzących na rynek NewConnect na łączną kwotę ponad 7,7 mln zł.

Od końca 2009 roku Grupa WDM zmieniła profil realizowanych transakcji na znacznie bardziej bezpieczne, w spółki generujące dodatni wynik finansowy, przy atrakcyjnych wycenach, co jest zgodne z filozofią zakładanych specjalistycznych funduszy typu private equity, jak Black Pearl Capital S.A. Pozwala to na rozwój nawet w okresie niepewności na rynku kapitałowym.

„W 2010 roku chcemy realizować przynajmniej trzy emisje typu private placement kwartalnie. Oprócz tego w 2010 r. planujemy minimum projekty na rynku regulowanym” – podsumowuje Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu WDM S.A. „Tylko w styczniu de facto zrealizowaliśmy cztery emisje spółek, które będą debiutowały w I i II kw. br” – dodaje Gudaszewski.

źródło/autor: WROCŁAWSKI DOM MAKLERSKI

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.