KIG ocenia ustawy z IV kwartału 2009

Tagi:

Nowelizacja ustaw o podatku od towarów i usług, nowela ustawy PZP oraz ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych – to najbardziej progospodarcze zmiany, uchwalone przez Sejm w IV kwartale 2009 r. Tak wynika z opublikowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą „Barometru przyjazności Sejmu dla przedsiębiorców i gospodarki w IV kwartale 2009r.”

W IV kwartale 2009 r. Sejm uchwalił 65 ustaw (w porównaniu do 43 w III kwartale, 81 w II kwartale 2009r., 48 w I kwartale 2009 r.) Spośród nich – zdaniem ekspertów KIG – 32 nie miało żadnego wpływu na gospodarkę, a w przypadku kolejnych 12 wpływ ten można określić jako „mało ważny”.

Zdaniem KIG, spośród ustaw ocenionych pozytywnie, najbardziej korzystne zapisy dla gospodarki zawiera Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Dotyczy ona podwyższenia rocznego limitu obrotu: z 10 tys. euro do 30 tys. euro, uprawniającego podatników do zwolnienia z podatku VAT. Jednak ze względu na trudną sytuację budżetową zaproponowano stopniowe podwyższanie tego limitu: w 2010 r. – 20 tys. euro, a w 2011 r. – 30 tys. euro. Nie są to co prawda zmiany rewolucyjne, ale z całą pewnością wychodzące naprzeciw oczekiwaniom części przedsiębiorców. Podwyższenie limitu ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej podatnikom osiągającym niewielkie obroty, przyczyniając się do redukcji obciążeń administracyjnych.

Inne ustawy z IV kwartału, które zyskały uznanie wśród ekspertów KIG to m.in.:

  • Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
  • Ustawa o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
  • Ustawa o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Ustawa o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
  • Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Legislacyjne „czarne owce”

Nie wszystkie ustawy uchwalone w IV kwartale idą na rękę przedsiębiorcom. Wśród legislacyjnych „potknięć” wyróżnia się Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w niej wprowadzone dotyczą znowelizowania przepisów określających termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy. Ustawa ta odsuwa o dwa lata wejście w życie przepisów likwidujących obowiązek zapłaty w grudniu podwójnej zaliczki na podatek dochodowy. Obecnie podatnik wpłaca ostatnią zaliczkę za rok podatkowy w wysokości zaliczki uiszczanej za listopad (albo odpowiednio za trzeci kwartał) do dnia 20 grudnia tego roku. Przyjęte, w mającej ulec nowelizacji ustawie zmiany, które miały wejść w życie 1 stycznia 2010 r., przesuwały termin wpłacania ostatniej zaliczki odpowiednio na podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych do 20 dnia pierwszego miesiąca (lub kwartału) następnego roku podatkowego od faktycznie uzyskanego dochodu za grudzień (lub czwarty kwartał) roku poprzedniego.

Negatywnie oceny KIG uzyskały również: Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz Ustawa o zmianie ustawy Kodeks pracy.

PIS znowu progospodarczy?

Analizując wyniki IV kwartału 2009 r. w legislacji, warto podkreślić, że partie koalicyjne nadal wykorzystują swój potencjał do popierania gospodarki, a Lewica głosuje podobnie jak w poprzednich kwartałach. Zmiana nastąpiła w przypadku głosowań parlamentarzystów PIS. O ile w III kwartale posłowie tej partii głosowali zdecydowanie przeciwko większości ustaw progospodarczych, o tyle w IV kwartale sytuacja uległa zmianie i partia ta powróciła do swojej przeciętnych wartości w tej kadencji (w III kwartale wartość IWP (Indeks Wykorzystania Potencjału) wyniosła tylko 7,37, podczas gdy w IV kwartale wartość ta wynosiła 56,98.

źródło/autor: Krajowa Izba Gospodarcza

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu