KIG za zmianami w promocji zatrudnienia

przez | 04/02/2010

Zmiany w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mogą pozytywnie wpłynąć na poziom zatrudnienia – uważają przedsiębiorcy skupieni w KIG, oceniając przesłane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do konsultacji społecznych propozycje.Propozycje resortu pracy zawierają wiele istotnych zmian. Z punktu widzenia sytuacji prawnej osób prowadzących lub rozpoczynających działalność gospodarczą ważne są m.in. zmiany w zakresie utrzymania statusu bezrobotnego przez osoby, które zgłosiły zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej.

Na poparcie zasługuje również zaproponowane w nowelizacji prawo do gromadzenia przez publiczne służby zatrudnienia danych osobowych osób, które mogą skorzystać ze wszystkich świadczonych przez te instytucje usług.

Interesującą propozycją jest rozdzielenie dotychczasowego przepisu mówiącego o nieprzyjmowaniu przez powiatowe urzędy pracy ofert pracy zawierających wymagania uznawane za dyskryminujące oraz ofert od pracodawców naruszających prawa pracownicze. W wyniku zmian odrzucane będą oferty pracy zawierające wymagania uznawane za dyskryminujące. Przyjmowane będą natomiast oferty pracodawców, którzy naruszyli prawa pracownicze lub wobec których mogą potwierdzić się obawy, iż naruszają te prawa. Może to pozytywnie wpłynąć na ilość ofert pracy pojawiających się w urzędach pracy.

Pozytywna dla biznesu może być także nowelizacja, dzięki której pracodawcy znajdujący się w przejściowych trudnościach finansowych, zatrudniający cudzoziemców, będą mogli obniżać wymiar czasu pracy i obniżać wynagrodzenia bez konieczności składania wniosku do wojewody o zmianę decyzji w sprawie zezwolenia na pracę.

Krajowa Izba Gospodarcza popiera również zakres zmian zaproponowanych projekcie dotyczących ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe. Po ich wejściu w życie Zakład Ubezpieczeń Społecznych uzyska możliwość umorzenia należności z tytułu składek na Fundusz Pracy kobiet prowadzących działalność gospodarczą i przebywających na urlopie macierzyńskim, dotychczas umorzenie to obejmowało należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe).

źródło/autor: Krajowa Izba Gospodarcza

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.