Konfederacja z zadowoleniem przyjęła plan rozwoju i konsolidacji finansów

przez | 02/02/2010

Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie, co do zasady, ocenia przedstawione dziś przez premiera Donalda Tuska założenia Planu rozwoju i konsolidacji finansów na lata 2010 – 2011. – KPP od dawna postulowała takie rozwiązania, jak stworzenie warunków do podniesienia poziomu innowacyjności naszej gospodarki, podwyższenie wieku emerytalnego, upowszechnienie systemu emerytalnego czy też przyspieszenie prywatyzacji – mówi ekspert Konfederacji, Piotr Rogowiecki.

Konfederacja podkreśla jednocześnie, że będzie pilnie przyglądać się realizacji przedstawionego Planu. – Dobrze się stało, że rząd proponuje nie tylko doraźne działania, ale też zmiany systemowe – podkreśla ekspert KPP, Adam Ambrozik.

Upowszechnienie systemu emerytalnego na wszystkie grupy społeczne to zapowiedź prawdziwej i systemowej reformy – takiej, na jaką czekają przedsiębiorcy. Konfederacja od dawna postulowała ograniczenie liczby uprzywilejowanych osób, które otrzymują wcześniejsze świadczenia emerytalne. Ujednolicenia wymaga też struktura płatników składek – wszyscy ubezpieczeni powinni opłacać składki według tych samych zasad. – Zdajemy sobie sprawę, że będzie to proces długotrwały i wymagający wielu przygotowań, ale czas najwyższy go rozpocząć – podkreśla Ambrozik. Jednym z jego elementów ma być włączenie rolnictwa do systemu dochodowego rozliczania podatków i naliczania składek, o co także dopominała się Konfederacja. Trzeba zaznaczyć, że urynkowienie rolnictwa będzie niosło korzyści nie tylko dla finansów państwa, ale i samych rolników. Będą oni bowiem mogli skorzystać z ulg i odliczeń, jakie są przewidziane w ustawie o PIT. Te działania, które muszą być podejmowane w duchu dialogu społecznego, stwarzają szansę na podniesienie aktywności zawodowej Polaków.

KPP zgadza się ze zdaniem premiera, że im mniej państwa w gospodarce, tym lepiej dla niej. Konfederacja pozytywnie ocenia także zapowiedź dokończenia prywatyzacji. Ostateczne rozstrzygnięcie roli państwa w gospodarce rozwiąże wiele problemów, jakie dziś pojawiają się w związku ze sprawowaniem przez państwo funkcji nadzorczych. Jednak należy pamiętać, że prywatyzacja będzie postępować etapami i potrwa wiele lat. Dlatego należy równolegle podjąć działania, aby poprawić efektywność zarządzania państwowym majątkiem. Przede wszystkim należy poprawić jakość zarządzania spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Należy zrównać w prawach i obowiązkach podmioty prywatne i publiczne, niezbędne jest wprowadzenie w pełni rynkowych zasad doboru kadry zarządzającej i jej wynagradzania, należy uchylić należy tzw. ustawę kominową.

Proponowana reguła wydatkowa może być instytucją, która będzie ograniczała wzrost zadłużenia. Nie można jednak przeceniać tego rozwiązania. Pamiętać bowiem należy, że zasada wzrostu wydatków inflacja + 1% dotyczyć będzie wyłącznie wydatków niesztywnych, a więc jedynie ok. 25% całego budżetu. Zatem oszczędności z tego wynikające nie będą szczególnie duże. W tym zakresie zabrakło deklaracji ograniczenia wydatków sztywnych, które wciąż będą determinować ostateczny kształt budżetu i całkowity poziom wydatków.

Mechanizm nazwany regułą budżetową wymaga doprecyzowania – nie wiadomo co to znaczy, że wydatki mają rosnąć „nieco wolniej od przyrostu PKB w poprzednich latach”. Niemniej jednak jej ogólne założenie wydaje się być słuszne. Konfederacja szczególną uwagę będzie zwracać na zapowiedzianą redefinicję długu publicznego – nie może ona być instrumentem do maskowania rzeczywistego stanu finansów kraju. Zabrakło również wyraźnego zakreślenia ścieżki zmniejszania udziału wydatków sztywnych w wydatkach ogółem oraz jasnej deklaracji, że reformy nie będą finansowane wyższymi podatkami.

W ocenie KPP przedstawione dwa mechanizmy ograniczania wydatków budżetowych nie dają gwarancji, że faktycznie wydatki zostaną rzeczywiście ograniczone. Być może po poznaniu szczegółów dotyczących metody budżetowej będzie można wyciągać bardziej optymistyczne wnioski.

Zaprezentowany Plan budzi nadzieję, choć w kluczowym obszarze ograniczania wydatków pozostawia duże wątpliwości. Niemniej jednak KPP wyraża wolę współpracy przy jego realizacji. Kluczowy dla skutecznej realizacji zapowiadanych zmian będzie zadeklarowany przez premiera dialog społeczny jako element integracji wszystkich grup społecznych wokół zaproponowanych celów. Pracodawcy od dawna wzywali do naprawy finansów publicznych – dzisiaj są gotowi do dialogu i wypracowania optymalnych rozwiązań, skutecznie naprawiających polską rzeczywistość.

źródło/autor: Konfederacja Pracodawców Polskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.