Rząd hamuje e-inwestycje

przez | 25/01/2010

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pracuje nad zaostrzeniem  zasad przyznawania dotacji na e–biznes. Resort chce w ten sposób ograniczyć popyt na unijne granty. Konfederacja Pracodawców Polskich zdecydowanie negatywnie ocenia takie działanie. – W naszej ocenie jest ono niczym innym, niż duszeniem przedsiębiorczości i hamowaniem rozwoju innowacyjności.

Resort powinien wyjść na przeciw popytowi na dotacje związane z e – biznesem zwiększając środki przeznaczone na ten cel, kosztem programów gdzie zainteresowanie jest mniejsze – uważa ekspert KPP, Adam Ambrozik.

Z przedstawionej na wczorajszym posiedzeniu sejmowej Komisji Gospodarki przez ministra gospodarki informacji wynika, że w celu zwiększenia poziomu innowacyjności prowadzone są takie działania jak :

 • pilotażowe programy wsparcia finansowane tylko ze środków krajowych,
 • program pilotażowy „Bon na innowacje”,
 • program pilotażowy „Innovation Express”
 • działania w ramach wspólnotowego programu na rzecz konkurencyjności i innowacji,
 • kredyt technologiczny,
 • ulgi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Zdaniem Konfederacji, jest to dość szeroki wachlarz działań. Tym bardziej dziwne wydaje się zachowanie MRR, które zamiast ułatwiać rozwój innowacyjnych przedsięwzięć, administracyjnie zmniejsza popyt na unijne środki.

W celu podniesienia poziomu innowacyjności polskich firm, ekspert KPP proponuje :

 • audyt wszystkich badań, projektów realizowanych przez uczelnie i podmioty badawcze – ocena potencjału komercyjnego i efektywności wydawania publicznych pieniędzy
 • opracowanie katalogu potrzeb dotyczących infrastruktury badawczej oraz – na tej podstawie – planu budowy infrastruktury badawczej oraz uzależnienie korzystania ze środków publicznych (budżetowych i unijnych) od utworzenia konsorcjum złożonego z biznesu i podmiotów badawczych.
 • utworzenie systemu współpracy uczelni i podmiotów badawczych z biznesem: wzór kontraktu (schemat), zasady współfinansowania, zasady transferu praw autorskich
 • umożliwienie pracownikom łączenie działalności badawczej i biznesowej na uczelni, z wykorzystaniem środków trwałych i finansowych uczelni w zamian za udział w zyskach z komercjalizacji wyników badań
 • alokowanie środków publicznych na naukę na zasadach konkursowych. Potrzebny jest funduszu/e poręczeń kredytowych poręczających kredyty udzielane na realizację projektów badawczo-rozwojowych (warunek: konsorcjum nauka+biznes).
 • wprowadzenie ulg podatkowych dla partnerów konsorcjum związanych z prowadzeniem wspólnych badań, których efekty zostaną skomercjalizowane (podobne do podatkowych rozwiązań skierowanych do indywidualnych przedsiębiorstw).