Kompromis dotyczący zakazu palenia w miejscach publicznych jest możliwy

Konfederacja Pracodawców Polskich wielokrotnie podkreślała, że opowiada się za przyjęciem racjonalnych regulacji dotyczących palenia w miejscach publicznych, które chroniłyby osoby niepalące przed dymem tytoniowym. Przedsiębiorcy popierając wiele z proponowanych w projekcie regulacji wskazują na te, które budzą ich zdecydowany sprzeciw. Podkreślają tez, że rozwiązania mogą przynieść szkody gospodarce i budżecie państwa.

Kontrowersje wzbudzają propozycje zmierzające do:
1.    Wprowadzenia zupełnego zakazu palenia w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, bez możliwości tworzenia palarni czy wyodrębnienia osobnych pomieszczeń dla palących oraz dla niepalących;
2.    Wprowadzenia nowych – kolorowych ostrzeżeń zdrowotnych na paczkach papierosów.
3.    Wprowadzenia całkowitego zakazu produkcji i wprowadzaniu do obrotu tzw.  e-papierosów

Ad. 1. Miejsca do palenia w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych

Konfederacja Pracodawców Polskich docenia starania posłów Komisji Zdrowia zmierzające do wprowadzenia regulacji, które zwiększyłyby ochronę osób niepalących przed szkodliwym działaniem dymu tytoniowego. Takie regulacje, patrząc na doświadczenia z innych krajów, nie powinny jednak zachęcać do jawnego omijania prawa, a z drugiej strony powinny respektować zarówno prawa osób niepalących jak i palących.

Konfederacja Pracodawców Polskich uważa, że obecne regulacje w tym zakresie nie sprawdziły się i wymagają zmian. Dlatego też proponujemy, aby nowa ustawa założyła wyraźne rozdzielenie pomieszczeń dla palących i niepalących. Dziś możliwość łączenia w jednym pomieszczeniu stolików dla palących i niepalących to fikcja, co prowadzi do braku ochrony tych drugich przed szkodliwym działaniem dymu tytoniowego. Naszym zdaniem pozostawienie możliwości korzystania z punktów gastronomiczno-rozrywkowych przez osoby palące powinno nieść za sobą nałożenie na właścicieli lokali (szczególnie takich, które składają się z jednego pomieszczenia) obowiązku czytelnego oznakowania przeznaczenia lokalu „dla osób palących” lub „dla osób niepalących”. Wówczas to każdy z klientów czy pracowników (szczególnie barmanów, kelnerów) mógłby dokonać świadomego wyboru czy decyduje się na obecność w lokalu, w którym można palić czy wybiera lokal „bez papierosa”. Jest to rozwiązanie, które jest z powodzeniem stosowane w innych krajach europejskich. Dodatkowo, mając na uwadze ochronę osób nieletnich, proponujemy zakazanie wstępu do lokali dla palących nieletnim (czyli poniżej 18. roku życia). Taka regulacja byłaby spójna z obowiązującym dziś zakazem sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim.

Warto dodać, że część krajów europejskich, które zdecydowały się na wprowadzenie radykalnych zakazów dotyczących palenia w miejscach publicznych, obecnie wycofuje się z takich rozwiązań, co jest spowodowane pogorszeniem kondycji branży gastronomiczno-rozrywkowej (np. w Niemczech). Wprowadzenie w Polsce proponowanych przez podkomisję zdrowia regulacji (m.in. wysokich kar finansowych) doprowadziłoby do upadku wielu przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zwracają ponadto uwagę, że proponowany kształt potencjalnych kar (100 zł dla łamiącego zakaz palacza, ale 20 tys. zł dla właściciela restauracji) spowoduje, że będzie on wykorzystywany jako swoistego rodzaju haracz lub narzędzie do walki konkurencyjnej. Warto zwrócić uwagę, że wprowadzenie zupełnego zakazu palenia w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych musi doprowadzić do utraty dużej części klientów z ok. 10-milionowej grupy palaczy, którzy obecnie odwiedzają restauracje. To spowoduje kolejne pogłębienie problemów finansowych branży gastronomiczno-rozrywkowej.

Konfederacja Pracodawców Polskich proponuje zatem, aby to właściciel lub zarządzający lokalem gastronomiczno-rozrywkowym decydował, czy jego lokal będzie w całości przeznaczony dla palących czy dla niepalących, jeśli powierzchnia lokalu nie przekracza 100 mkw. W sytuacji, w której lokal miałby ponad 100 mkw, właściciel lub zarządzający mógłby wyznaczyć osobne pomieszczenia dla osób palących, co chroniłoby osoby palące przed dymem tytoniowym. Takie rozwiązanie w trakcie dotychczasowych posiedzeń podkomisji przedstawiciele branży gastronomiczno-rozrywkowej  uznali za akceptowalne.

Wprowadzenie całkowitego zakazu palenia w restauracjach może budzić uzasadnione wątpliwości, szczególnie jeśli porówna się ją z decyzją członków podkomisji, zgodnie z którą miejsca dla palaczy mogą być tworzone np. w hotelach, schroniskach, domach studenckich czy domach zakonnych.
W związku z tym Konfederacja Pracodawców Polskich proponuje dodanie ustępu w następującej treści:
„Właściciel lub zarządzający lokalem gastronomiczno-rozrywkowym może wyłączyć spod zakazu opisanego w art. 5 ustęp 5 osobno wydzielone pomieszczenia w tym lokalu.

W przypadku jednoizbowych lokali gastronomiczno-rozrywkowych o powierzchni do 100 m2, właściciel lub zarządzający lokalem gastronomiczno-rozrywkowym decyduje, czy lokal w całości jest przeznaczony dla osób niepalących czy dla osób palących.

Właściciel lub zarządzający lokalu gastronomiczno-rozrywkowego ma obowiązek w sposób widoczny poinformować przy wejściu do lokalu czy lokal jest przeznaczony dla osób palących czy dla osób niepalących.”

Ad. 2 Nowe „obrazkowe” ostrzeżenia zdrowotne

Posłowie podkomisji zdrowia proponują wprowadzenie obowiązku stosowania nowych ostrzeżeń zdrowotnych w formie kolorowych zdjęć. W trakcie prac podkomisji nie została przedstawiona ocena skutków zarówno ekonomicznych jak i dotyczących skuteczności tak nowych jak i obecnie funkcjonujących ostrzeżeń zdrowotnych (obecnie w formie czytelnych przekazów tekstowych, np. „Palenie zabija”). Z analiz przeprowadzonych przez Konfederację Pracodawców Polskich wynika, że wprowadzenie proponowanych zmian doprowadzi do:

  • wzrostu ceny paczki papierosów, przy czym podwyżka nie przełoży się na wzrost dochodów budżetowych z podatku akcyzowego, ale zwiększy koszt produkcji;
  • wzrostu atrakcyjności produktów pochodzących z nielegalnych, nieopodatkowanych źródeł (przemyt, nielegalne wytwórnie papierosów na terenie Polski) związany ze wzrostem kosztu jednostkowej paczki papierosów;
  • spadku dochodów budżetowych z tytułu akcyzy od wyrobów tytoniowych – każda podwyżka akcyzy na te wyroby prowadzi do spadku legalnego rynku.

Według szacunków rządu, tegoroczna podwyżka akcyzy na papierosy spowoduje zmniejszenie legalnej sprzedaży o 1,5 procenta w skali roku. Podwyżki cen papierosów spowodowane podniesieniem kosztów produkcji doprowadzą do powiększenia szarej strefy, a więc spadku dochodów budżetu państwa.

Warto dodać, że obecnie prawo Unii Europejskiej nie wymaga od krajów członkowskich wprowadzenia obrazkowych ostrzeżeń zdrowotnych. Są one stosowane tylko w nielicznych krajach Wspólnoty.

Dlatego też Konfederacja Pracodawców Polskich proponuje zrezygnowanie z tej poprawki.

Ad. 3 Zakaz produkcji i wprowadzania do obrotu elektronicznych papierosów

Zgodnie z sugestią rządową podkomisja wprowadza prohibicję tzw. e-papierosów. Konfederacja Pracodawców Polskich jest przeciwna stanowieniu prawa, które jest szkodliwe i nie do wyegzekwowania. Na terytorium Unii Europejskiej obowiązuje wolność przepływu towarów i usług. Papierosy elektroniczne są dozwolone w wielu krajach europejskich, m.in. we Francji, Włoszech i Holandii, co jest jednoznaczne z faktem, iż można go nabyć w innym państwie i używać w Polsce. Należy pamiętać, iż towary te są objęte podatkiem VAT, co zwiększa wpływy do budżetu. Naszym zdaniem wprowadzenie zakazu wprowadzania do obrotu i produkcji e-papierosów spowoduje rozszerzenie się szarej strefy w zakresie sprzedaży tych towarów nie ograniczając możliwości ich legalnego nabycia, ale z pominięciem zysku budżetu państwa.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu