Państwowa Inspekcja Pracy stawia na współpracę z pracodawcami

przez | 05/01/2010

Konfederacja Pracodawców Polskich oceniając plan działań Państwowej Inspekcji Pracy na najbliższe lata z uznaniem odnosi się do zapowiedzi PIP dotyczącej rozwijania działalności prewencyjnej i informacyjnej. – Jest to tym ważniejsze, że jednym z zasadniczych powodów nieprzestrzegania praw pracowniczych jest ich nieznajomość, a także zawiłość i niestabilność przepisów – mówi ekspert KPP, Henryk Michałowicz.

Konfederacja Pracodawców Polskich zwraca uwagę na niejasności i trudności związane z wykładnią przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy. Zdaniem Konfederacji niezbędne jest zdynamizowanie działań Państwowej Inspekcji Pracy związanych z popularyzowaniem wiedzy o możliwościach stosowania elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy, zwłaszcza w kontekście wejścia w życie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, zawierającej elastyczne rozwiązania dotyczące organizacji czasu pracy.

Zdaniem KPP w działaniach informacyjnych i kontrolnych Państwowa Inspekcja Pracy KPP powinna zająć się takimi zagadnieniami, jak:

·    rozkład czasu pracy/wymiar urlopu osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy – zagadnienia praktyczne;
·    sposób określenia wymiaru czasu pracy, praca w wymiarze wyższym niż określony w umowie – praca ponadwymiarowa, praca w godzinach nadliczbowych;
·    rozliczanie czasu pracy;
·    rozliczanie ewidencji czasu pracy z uwzględnieniem wszystkich dopuszczalnych systemów czasu pracy – zagadnienia praktyczne;
·    systemy czasu pracy.

W ramach takich działań Konfederacja proponuje umieszczenie w programie szkoleniowo-informacyjnym kwestii związanych ze stosowaniem substancji chemicznych (substancji, materiałów niebezpiecznych) w zakładach pracy.

Konfederacja sugeruje też włączenie do programu prewencji zagadnienia związanego z obowiązkiem pracodawców opracowania wykazu stanowisk, na których wykonywane są prace o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach. W przypadku nieumieszczenia konkretnego stanowiska w takim wykazie,  pracownik ma prawo złożyć skargę do inspektora pracy.

W programie działania KPP postuluje także umieścić kwestię kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Zarówno przez pracodawców jak i związki zawodowe. Co prawda związki zawodowe nie podlegają kontroli PIP, ale podlega jej procedura sporów zbiorowych. PIP odpowiada za prowadzenie rejestru sporów i odnotowuje w nim wszystkie zawiadomienia w tym zakresie. Analiza przypadków, w których składane zawiadomienia o sporach  zbiorowych nie mieszczą się w ustawowej definicji sporu zbiorowego byłaby przydatna do prac nad kompleksową zmianą tej ustawy.

Uważamy, że jednym z działań PIP powinno być opracowanie założeń mających na celu zmniejszenie wskaźnika wypadkowości o 25 % zgodnie ze Strategią Europejską określoną na lata 2007 – 2012.

KPP wskazuje także na zasadność cyklicznego szkolenia społecznych inspektorów pracy, co umożliwiłoby pracodawcy bezkonfliktowe wprowadzanie zmian wynikających z obowiązujących przepisów.

Ponadto z doświadczeń Konfederacji wynika, że spora grupa zarządów firm chce aktywnie wspierać swoich pracowników w procesie rzucania palenia papierosów, widząc ewidentne korzyści takich działań – od poprawy zdrowia pracowników, poprzez wymierne korzyści finansowe przedsiębiorstwa (mniejsza liczba zwolnień lekarskich oraz nieefektywny czas pracy, będący następstwem „przerw na papierosa”) po korzyści wizerunkowe – budowanie reputacji firmy dbającej o zdrowie pracowników. Zdaniem KPP Inspekcja powinna wspierać radą i doświadczeniem pracodawców, którzy będą chcieli wdrażać u siebie procedury zachęcające pracowników do zaprzestania palenia.