KPP chce zmian w ustawie o danych osobowych

Konfederacja Pracodawców Polskich popiera pomysł zmian przepisów, pozwalających pracodawcom na zwiększenie dostępu do informacji na temat osób ubiegających się o zatrudnienie. – Pracodawca wybierając kandydata na konkretne stanowisko powinien mieć narzędzia minimalizujące ryzyko błędu, tym bardziej że dane podawane w CV często nie stanowią wystarczającej rękojmi ich wiarygodności – powiedział ekspert KPP Henryk Michałowicz.

Zdaniem KPP inwestycje w kapitał ludzki, obok rozwoju nowych technologii i angażowania się w badania naukowe, są kluczowym elementem podnoszącym konkurencyjność firm. Koszty rekrutacji, utrzymania i podnoszenia kwalifikacji pracowników są coraz wyższe. Dlatego też pracodawcy powinni mieć większą możliwość sprawdzania kandydatów do pracy. – Jest to ważne także z tego powodu, że ocena przydatności pracownika w postaci umowy na okres próbny pozwala jedynie na weryfikację podjętej już decyzji – mówi Michałowicz.

Jednym z narzędzi przydatnych pracodawcom jest stosowanie najnowszych rozwiązań z dziedziny psychologii i socjologii dotyczących poddania kandydata lub pracownika dodatkowym testom psychometrycznym czy psychologicznym. Badania te pozwalają prawidłowo zarządzać pracownikami, organizować zespoły, wyłaniać liderów, określać ścieżki ich kariery.

– Często zdarza się, że pracownicy, pomimo że posiadają kompetencje i umiejętności w danym zawodzie, to jednak nie wykonują zadań z pełnym wykorzystaniem potencjału, gdyż styl pracy oraz predyspozycje psychologiczne wraz z preferencjami nie są dopasowane do nakładanych nań zadań – powiedział ekspert KPP.

Aby skutecznie przeciwdziałać ewentualnym nadużyciom, informacje dotyczące wyników badań podawane byłyby do wiadomości osoby badanej, a następnie – po ich omówieniu – kondensowane w informacje potrzebne do dalszych procesów.

– Proponujemy, by prawo dopuszczało możliwość gromadzenia i wykorzystywania takich informacji zarówno na etapie rekrutacji, jak i w trakcie zatrudnienia. Jednocześnie prawo nakładałoby na pracodawcę obowiązek zachowania tych danych w tajemnicy, zabezpieczenia oraz stosownego ich archiwizowania – mówi ekspert Konfederacji.

Ponadto Konfederacja zwraca uwagę na konieczność uregulowania w Kodeksie pracy kwestii związanych z zasadami wewnętrznego systemu informowania o nieprawidłowościach w firmie. Najwięcej kontrowersji związanych jest z czasem i zakresem informacji, jakie muszą być ujawnione osobie, której dane są przetwarzane. Np. zbyt wczesne poinformowanie pracownika, wobec którego istnieje podejrzenie o nieprawidłowościach lub popełnienia przestępstwa, mogłoby spowodować zagrożenie dla sprawnego przeprowadzenia ewentualnych czynności wyjaśniających.

Generalny Inspektor Danych Osobowych zwrócił się do KPP w sprawie ewentualnych zmian już w maju tego roku. Teraz Konfederacja ponownie zwróci się do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, podtrzymując swoje postulaty i deklarując chęć bezpośredniej współpracy z ekspertami KPP w celu uzgodnienia stosownych zmian w prawie.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu