PIN lekiem na brak interpretacji?

Nowelizacja ustawy o PIT, w ramach tzw. pakietu antykryzysowego stworzyła problem w zakresie podatkowej interpretacji przedpłaconej karty płatniczej. Coraz więcej przedsiębiorstw decydujących się na zakup świadczeń dla pracowników z okazji zbliżających się Świąt nie wie jak rozliczać kartę przedpłaconą, tj. czy może traktować ją jako formę świadczenia pieniężnego i w związku z tym może ona podlegać zwolnieniu podatkowemu, które przewiduje nowelizacja.

W ramach toczonej, także na łamach mediów dyskusji na temat interpretacji tego rozwiązania znajdują się takie opinie, które niemalże kategorycznie stwierdzają, że przedpłacona karta płatnicza jest formą świadczenia pieniężnego i w związku z tym może korzystać ze zwolnienia podatkowego w ramach budżetu ZFŚS. Jednak w obecnej chwili brak jest 100% pewności i jednej jasnej interpretacji w tej sprawie. Eksperci twierdzą, że biorąc pod uwagę brak precyzji pojęciowej przepisu art. 21 ust. 1 pkt 67, a w konsekwencji tego – duży luz interpretacyjny, należy skoncentrować się na funkcjonalnym aspekcie karty przedpłaconej.

„Wobec istnienia wątpliwości w odniesieniu do ustalenia statusu karty przedpłaconej w obrocie gospodarczym, a przede wszystkim braku jej legalnej definicji prawnej należy stwierdzić, że karta przedpłacona może być uznana za pieniądz elektroniczny (świadczenie pieniężne) w sytuacji, w której będzie posiadała wszystkie cechy prawne pieniądza elektronicznego (w tym funkcję wypłaty z bankomatu – możliwą poprzez przypisany karcie PIN) – stwierdza prof. Witold Modzelewski

z Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. „Oznacza to, że jeżeli karta przedpłacona nie będzie dawała jej posiadaczowi dostępu do gotówki (w kasie banku lub bankomacie), a jedynie będzie uprawnieniem do uzyskania na jej podstawie towarów lub usług, to nie będzie wypełniała wszystkich przesłanek definicji pieniądza elektronicznego” – dodaje prof. Witold Modzelewski.

Podobny pogląd w tej sprawie wyraża dr Piotr Zapadka Prawnik Departamentu Instytucji Finansowych i Rynku Kapitałowego „Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna”, Adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego i Ekonomii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: „Karty przedpłacone realizują funkcje instrumentu płatniczego przede wszystkim poprzez umożliwienie regulowania zobowiązań pieniężnych. Istotną wartością jest także (przewidziana w przypadku niektórych rodzajów omawianych kart) możliwość wypłaty środków pieniężnych z bankomatów. Warto zatem podkreślić, iż dopiero łączna realizacja obu wskazanych powyżej funkcji umożliwia potraktowanie karty przedpłaconej jako pełnowartościowego instrumentu do realizacji funkcji płatniczych” – wyjaśnia dr Piotr Zapadka.

Kolejna opinia prawna również podkreśla znaczenie funkcjonalności gotówkowej (dostępu do gotówki) mającej decydujące znaczenie dla interpretacji przepłaconej karty płatniczej jako świadczenia pieniężnego.

„Rozmawiając o karcie przedpłaconej jako ewentualnym świadczeniu pieniężnym – kluczowe znaczenie ma konkluzja, iż o świadczeniu pieniężnym można mówić tylko wtedy, gdy beneficjentowi świadczenia gwarantuje się otrzymanie gotówki lub własnego prawa beneficjenta do dysponowania sumą pieniężną w innej postaci, umożliwiającego beneficjentowi wykonanie własnego zobowiązania pieniężnego wobec osób trzecich,” – komentuje dr Krzysztof Korus z Kancelarii Prawnej deLege Korus. „Jeśli zatem produkt (np.: przedpłacona karta płatnicza), oparty o instytucję znaku legitymacyjnego, wyposażyć w funkcjonalność gotówkową to wręczenie takiego produktu stanowić będzie wykonanie świadczenia pieniężnego na podobieństwo wykonania świadczenia pieniężnego przelewem bankowym” – uzupełnia Krzysztof Korus.

Zarówno praktyczna funkcjonalność kart podarunkowych jak również regulacje prawne odnoszące się do funkcjonowania tego typu kart, mogą przesądzać, że mamy do czynienia ze świadczeniem pieniężnym. Zatem w świetle powołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. przekazanie pracownikom kart podarunkowych sfinansowanych ze środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych będzie podlegało zwolnieniu z podatku dochodowego do kwoty 380 zł rocznie, o ile przekazanie tego świadczenia jest związane z finansowaniem działalności socjalnej w rozumieniu ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

„Rozważając możliwość uznania karty przedpłaconej za świadczenie pieniężne korzystające ze zwolnienia od podatku w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. nie można zapominać o możliwości dokonywania przez organy administracji państwowej interpretacji przepisów prawa w odniesieniu do konkretnego zagadnienia – w tym wypadku karty elektronicznej” – dodaje prof. Witold Modzelewski.

Pomimo, że wiele argumentów przemawia za tym, że karta przedpłacona z opcją wypłaty gotówki jest świadczeniem pieniężnym, nie można zapomnieć, że nie ma jeszcze ostatecznej interpretacji Ministerstwa Finansów, co wiąże się z ryzykiem nie uznania karty za świadczenie pieniężne przez organy skarbowe.

Podsumowując należy stwierdzić, że karta przedpłacona może być traktowana, w świetle regulacji podatkowych, jako forma świadczenia pieniężnego, z uwagi na jej zaklasyfikowanie jako instrumentu dostępu do określonych wartości pieniężnych, co finalnie umożliwia regulowanie zobowiązań pieniężnych (posiada moc umarzania zobowiązań). Istotną wartością jest także, gdy do karty przypisana jest funkcja umożliwiająca dokonanie wypłaty z bankomatu. A więc tylko łączna realizacja obu tych funkcji upoważnia do potraktowania karty przedpłaconej jako pełnowartościowego instrumentu płatniczego.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu