Whirlpool ogłasza wyniki za iii kwartał 2009

Spółka Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) ogłosiła swoje zyski za trzeci kwartał 2009 roku wynoszące 1,15 USD za akcję rozwodnioną w porównaniu do 2,15 USD za akcję rozwodnioną w poprzednim roku. Firma zanotowała przychody ze sprzedaży netto w wysokości 4,5 mld USD.

Zysk z działalności operacyjnej w trzecim kwartale wzrósł o 8 procent w porównaniu do poprzedniego roku w wyniku korzystnego oddziaływania redukcji kosztów i inicjatyw związanych z poprawą wydajności. Te korzystne czynniki częściowo zrównoważyły niższe globalne przychody ze sprzedaży i wolumeny produkcji, ujemne różnice walutowe oraz niższy poziom spieniężenia niektórych ulg podatkowych. Wyniki za trzeci kwartał uwzględniają wcześniej ogłoszone koszty w wysokości 43 mln USD, tj. 0,50 USD na akcję netto, w związku z umową rozliczeniową z podmiotem stowarzyszonym, brazylijską komisją ds. konkurencji.

– Tak poważna poprawa naszych wyników w tym kwartale odzwierciedla udane starania w zakresie redukcji kosztów, siłę naszej globalnej platformy operacyjnej, nasze zaangażowanie w innowacje produktowe oraz silne marki konsumenckie – powiedział Jeff M. Fettig, przewodniczący i dyrektor generalny Whirlpool Corporation. – Czynniki te, w połączeniu z nieustającym naciskiem na wyniki rynkowe, nadal stanowić będą dla nas najważniejsze punkty zainteresowania w wymagającym środowisku makroekonomicznym.

Przegląd regionalny za trzeci kwartał

Whirlpool w Ameryce Północnej

W trzecim kwartale przychody ze sprzedaży wynoszące 2,5 mld USD spadły o 9 procent w porównaniu do roku poprzedniego. Nie uwzględniając wpływu różnic walutowych, w stosunku do zeszłego roku przychody ze sprzedaży spadły o około 7 procent. Dostawy jednostkowa najważniejszych urządzeń (T7)* dla przemysłu amerykańskiego spadły w trzecim kwartale o 6 procent.

Region północnoamerykański zanotował zysk z działalności operacyjnej na poziomie 140 mln USD w porównaniu do 74 mln USD w poprzednim roku. Poprawa ta była przede wszystkim efektem redukcji kosztów oraz inicjatyw z zakresu poprawy wydajności. Czynniki te częściowo zrównoważyły niższe jednostkowe wolumeny produkcji, niekorzystne wahania kursów walut oraz niższy wskaźnik cena produktu/kombinacja czynników.

Biorąc pod uwagę aktualne perspektywy gospodarcze, spółka spodziewa się, że dostawy jednostkowe dla przemysłu amerykańskiego spadną w całym 2009 roku o około 10 procent w porównaniu do wcześniej zakładanego spadku na poziomie od 10 do 12 procent.

Whirlpool w Europie

W Europie korporacja Whirlpool zanotowała w trzecim kwartale przychody ze sprzedaży w wysokości 899 mln USD, co oznacza 17-procentowy spadek w stosunku do roku poprzedniego. Nie uwzględniając zmian kursów walut, sprzedaż spadła o około 11 procent. Ogólne jednostkowe zapotrzebowanie przemysłu w tym kwartale spadło od zeszłego roku o około 10 procent.

W trzecim kwartale region zanotował zysk z działalności operacyjnej w wysokości 14 mln USD w porównaniu do 52 mln USD w poprzednim roku. Na uzyskane wyniki niekorzystny wpływ miały znacznie niższe wolumeny oraz brak sprzedaży aktywów i rozliczeń ubezpieczeniowych, jakie zanotowano w poprzednim roku. Czynniki te częściowo zrównoważyła redukcja kosztów i inicjatywy z zakresu poprawy wydajności.

Spółka nadal spodziewa się, że dostawy jednostkowe dla przemysłu za cały 2009 rok spadną o około 13 procent w porównaniu do poziomu osiągniętego w 2008 roku.

Whirlpool w Ameryce Łacińskiej

Przychody ze sprzedaży netto za trzeci kwartał wyniosły 992 mln USD w porównaniu do 989 mln USD w poprzednim roku. Wykluczając różnice walutowe, sprzedaż wzrosła o około 12 procent. Na taki wzrost sprzedaży wpływ miał istotny wzrost zapotrzebowania na brazylijskie urządzenia. W trzecim kwartale przychody ze sprzedaży brazylijskich urządzeń spółki wzrosły o 40 procent w walucie lokalnej, a spółka stale wzmacniała swoją pozycję lidera na rynku.

Zyski z działalności operacyjnej wyniosły w trzecim kwartale w sumie 93 mln USD w porównaniu do 116 mln USD w poprzednim roku. Niższa rentowność jest przede wszystkim związana ze znacznie niższymi poziomami spieniężenia niektórych ulg podatkowych oraz niekorzystnymi wahaniami kursów walut. Pozycje te zostały częściowo zrównoważone poprzez redukcję kosztów i inicjatywy związane z poprawą wydajności, a także ogólny wzrost dostaw jednostkowych.

Aktualnie spółka przewiduje, że dostawy urządzeń brazylijskich w całym 2009 roku wzrosną o ponad 15 procent w porównaniu do wcześniej zakładanych 10 procent.

Whirlpool w Azji

W Azji, w trzecim kwartale korporacja Whirlpool zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 162 mln USD, co oznacza 18-procentowy wzrost w porównaniu do poprzedniego roku. Nie uwzględniając różnic walutowych, sprzedaż wzrosła o 26 procent. Zysk z działalności operacyjnej w tym kwartale wyniósł w sumie 8 mln USD, co oznacza wzrost o 8 mln USD w stosunku do 2008 roku. Na wzrost zysku z działalności operacyjnej w ujęciu rok do roku wpływ miały wyższy wolumen jednostkowy, wyższa wydajność oraz redukcja kosztów, a także zysk ze sprzedaży aktywów w wysokości 3 mln USD. Takie korzystne wyniki częściowo zrównoważyła niekorzystna relacja pomiędzy ceną produktu a kombinacją pozostałych czynników.

Spółka przewiduje, że dostawy jednostkowe dla przemysłu w Azji w całym 2009 roku będą o 10 procent wyższe niż uprzednio zakładane dostawy jednostkowe na poziomie do 5 procent w stosunku do 2008 roku.

Prognozy

Whirlpool Corporation zakłada, że zysk za akcję rozwodnioną za cały 2009 rok wyniesie około 4,25 USD w porównaniu do wcześniej zakładanych 3,50 USD do 4,00 USD za akcję rozwodnioną. Za cały rok spółka planuje wygenerować wolne przepływy pieniężne** w wysokości około 500 mln USD do 600 mln USD w porównaniu do wcześniej oczekiwanych 300 mln USD do 400 mln USD. Projekcje spółki dotyczące zysków i wolnych przepływów pieniężnych oparte są na aktualnych prognozach gospodarczych i biznes planach.

– Nasze lepsze perspektywy odzwierciedlają sukces spółki w zakresie restrukturyzacji działalności w celu dynamicznego zrównoważenia naszych możliwości i zasobów, aby obniżyć poziomy zapotrzebowania – powiedział Fettig. – Chociaż wiele rynków notuje niepewne i zmienne poziomy zapotrzebowania, my posiadamy dobrą pozycję, aby uzyskać w 2009 roku wyższe niż wcześniej oczekiwaliśmy zyski i wolne przepływy pieniężne.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu