Wyniki finansowe Spółki EMC Instytut Medyczny SA w III kwartale 2009 roku

W dniu 16 listopada 2009 r. Spółka ogłosiła wyniki za III kwartał 2009 roku. W ciągu minionych 9 miesięcy jednostki Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA wypracowały przychód w wysokości 86,1 mln PLN i zysk netto 4,4 mln PLN, co w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku oznacza wzrost przychodów o blisko 46% i ponad czterokrotny wzrost zysku netto.Osiągnięte wyniki świadczą o przyjęciu przez Spółkę właściwej strategii rozwoju.

Zarząd Spółki realizuje strategię przyjętą w roku 2004. Jej celem głównym jest objęcie opieką medyczną (rozumianą jako opieka szpitalna i ambulatoryjna) jak największej liczby mieszkańców Polski. Zarząd Spółki w strategii przyjął założenie, że do 2015 roku jednostki medyczne należące do Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA będą sprawować opiekę medyczną nad 5% populacji Polski (tj. ok. 2 mln osób). Spółka świadczy usługi medyczne, które finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jak i bezpośrednio przez pacjentów. Działalność Grupy Kapitałowej w Polsce jest obecnie skoncentrowana na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Za granicą działa  założona w 2007 roku spółka zależna EMC Health Care Ltd zlokalizowana na terenie Dublina (Irlandia). Spółka funkcjonuje na rynku usług medycznych w Dublinie i Waterford. Poza spółką irlandzką do Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA należą 4 spółki zależne prowadzące placówki medyczne w Polsce.

Spółka konsekwentnie rozwija się poprzez sukcesywne uruchamianie nowych szpitali i przychodni, które obecnie tworzą największą w Polsce sieć placówek medycznych, tj. 8 szpitali (w tym 6 szpitali powiatowych) oraz 14 przychodni. Nowe szpitale i przychodnie są włączane do sieci w drodze przejmowania publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz inwestycji typu greenfield (przykładem takiej inwestycji jest Szpital Specjalistyczny EuroMediCare we Wrocławiu). Zarząd planuje realizację kolejnych przejęć, w szczególności dotyczy to szpitali publicznych, także w obrębie dużych miast.

Tworzenie sieci szpitali i przychodni służy pacjentom, a Spółce pozwala wykorzystać efekty synergii zarówno na poziomie medycznym, jak i kosztowym. Efekty synergii nabierają znaczenia w miarę wzrostu liczby szpitali i przychodni. Korzyści wynikające z efektu synergii,  to między innymi: obniżenie kosztów poprzez centralne zarządzanie, wspólną księgowość, czy zakupy. Optymalizację kosztów zapewnia także standaryzacja procedur jakościowych oraz efektywne zarządzanie kadrą medyczną. Wzrost potencjału i skali działalności Spółki stwarza warunki do uruchamiania usług zewnętrznych, jak np. stworzenie centralnej sterylizatornii i centralnego laboratorium, pralni, kuchni, itp.

Modelowym przykładem realizacji strategii Spółki jest obszar Wrocławia, gdzie wokół szpitala EuroMediCare rozwijana jest działalność ambulatoryjna. Przychodnie należące do Spółki: POZ (podstawowej opieki zdrowotnej) i AOS (specjalistyczne, jak np. Przychodnia przy Łowieckiej we Wrocławiu) pozyskują pacjentów dla usług medycznych świadczonych w szpitalu, zapewniając w ten sposób pacjentom kompleksową opiekę od momentu diagnozy do leczenia nawet bardzo skomplikowanych przypadków. Pacjenci trafiają do szpitala wrocławskiego także z innych jednostek należących do Grupy Kapitałowej. Wykorzystując efekty synergii jednostki należące do sieci placówek EMC Instytut Medyczny SA jako jedyne w kraju na rynku niepublicznym oferują pacjentom usługi w pełnym zakresie: poprzez diagnostykę i leczenie szpitalne po opiekę poszpitalną. Kompleksowość oferty zdecydowanie zwiększa komfort i efektywność leczenia pacjentów.

We Wrocławiu sukces przyjętej strategii potwierdzony stałym przyrostem liczby pacjentów i hospitalizacji oraz rosnącym zapotrzebowaniem na wysokiej jakości usługi medyczne, w Szpitalu EuroMediCare spowodował konieczność rozbudowy istniejącego obiektu i rozszerzenia świadczonych w nim usług. W czerwcu br. podwojono możliwości szpitala w zakresie hospitalizacji poprzez dobudowanie nowego skrzydła i rozwinięcie w nim części tzw. komercyjnej. W nowej części szpitala do dyspozycji pacjentów oddano dodatkowe 40 łóżek szpitalnych i 2 nowoczesne sale operacyjne oraz rozbudowany oddział diagnostyczny. Powiększony został także znacząco oddział ortopedyczny, urologia oraz chirurgia plastyczna.

Zamierzeniem Zarządu EMC Instytut Medyczny SA w ramach prowadzonej działalności medycznej jest również stałe poszerzanie obszaru świadczenia usług medycznych na najwyższym możliwym poziomie, zarówno w zakresie usług komercyjnych, jak i finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. W tym celu do nowo uruchamianych jednostek wprowadzane są najnowsze technologie medyczne, nowoczesne zasady organizacji procesu leczenia i nowej generacji sprzęt medyczny. Stale zwiększany jest przy tym zakres świadczeń medycznych – szczególnie w szpitalach powiatowych, gdzie dodawane są  nowe, specjalistyczne usługi.

W bieżącym roku Spółka rozpoczęła realizację trzech nowych projektów medycznych dotyczących rozbudowy sieci placówek należących do Grupy Kapitałowej o nowe szpitale, w oparciu o istniejące szpitale powiatowe (szpital „Bukowiec” w Kowarach i Szpital Św. Anny w Piasecznie) oraz specjalistyczne (Szpital Geriatryczny w Katowicach). W nowo pozyskanych jednostkach Spółka zobowiązała się do inwestycji budowlanych (modernizacja lub rozbudowa) oraz wyposażenia szpitali w nowoczesny sprzęt medyczny.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu