CEDC ustaliła cenę akcji zwykłych

CEDC, największy producent wódki na świecie, spółka notowana na giełdzie Nasdaq w USA oraz na GPW, ustaliła, w związku z ofertą publiczną 10.250.000 akcji zwykłych CEDC, cenę za jedną akcję zwykłą spółki na poziomie 31 USD. Ponadto, Spółka przyznała subemitentom opcję ewentualnego zakupu dodatkowych 1.025.000 akcji na okres 25 dni (ang. overallotment option). Realizacja transakcji przewidziana jest w dniu 24 listopada 2009 r. lub w zbliżonym terminie. Wartość oferty przy ustalonej cenie wynosi od 317 do 349 mln USD, w zależności od wykorzystania przez subemitentów opcji zakupu dodatkowych akcji.

Wraz z ogłoszeniem oferty akcji, 12 listopada 2009, CEDC poinformowała o zamiarze przeprowadzenia oferty niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych (ang. senior secured notes) o łącznej wartości nominalnej wynoszącej około 870 milionów USD z terminem zapadalności w roku 2016. Oferta obligacji skierowana będzie do inwestorów instytucjonalnych

CEDC zamierza wykorzystać środki uzyskane z oferty akcji oraz obligacji, na nabycie pozostałych udziałów w Russian Alcohol Group („Russian Alcohol”) od funduszy zarządzanych przez Lion Capital LLP, spłatę wszystkich należnych kwot w ramach linii kredytowych Russian Alcohol, realizację wezwania do umorzenia wszystkich pozostających w obiegu niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych CEDC, których termin zapadalności przypada w roku 2012 oraz na spłatę należnych kwot w ramach istniejących linii kredytowych dla jednego z podmiotów zależnych CEDC.

Akcje zwykłe sprzedawane w ramach tej oferty zostały zarejestrowane na Formularzu S-3 (ang. shelf registration statement on Form S-3), złożonym w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission – SEC).

Jefferies & Company oraz UniCredit pełnią rolę współprowadzących księgę oraz rolę globalnych współkoordynatorów oferty, natomiast Reneissance Securities (Cyprus) Limited pełni rolę współzarządzającego ofertą. W dniu 18 listopada 2009 r. Spółka zawarła umowę subemisyjną z Jefferies & Company oraz UniCredit jako przedstawicielami kilku subemitentów określonych w tej umowie.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu