Lewiatan i Krajowa Rada Radców Prawnych o projekcie ustawy o mediatorach

Projekt ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w sprawach skierowanych przez organy procesowe, który został upubliczniony na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości, wzbudził niepokój KRRP oraz PKPP Lewiatan.

KRRP oraz PKPP Lewiatan stoją na stanowisku, iż ustawowy zakaz możliwości wykonywania zawodu mediatora, którym mieliby być objęci m.in. radcowie prawni i adwokaci, jest szkodliwy dla rozwoju tej niezwykle potrzebnej i ważnej formy pozasądowego rozstrzygania sporów. Rozwiązanie to nie znajduje merytorycznego uzasadnienia zarówno w praktyce, jak i w teorii mediacji. Propozycje te stoją również w sprzeczności z zasadami nieskrępowanego rynku usług mediacyjnych. Co ważne, tego typu rozwiązania nie są spotykane w krajach Unii Europejskiej oraz w na kontynencie północnoamerykańskim. Wszędzie tam osoba wykonująca zawód prawniczy może być również mediatorem.

Mediacja w naszym kraju znajduje się ciągle we wstępnej fazie rozwoju. Jednocześnie jest to – na co wskazują doświadczenia zagraniczne – jeden z najbardziej efektywnych sposobów rozstrzygania sporów. Stąd też KRRP oraz PKPP Lewiatan oczekują od ustawodawcy rozwiązań, które zamiast ograniczać mediacje, będą wspierać ich rozwój. Jest to zadanie niezwykle ważne w kontekście czasu trwania procesów sądowych w naszym kraju.

Jesteśmy zdania, że wprowadzanie kolejnych ograniczeń w zakresie swobody świadczenia usług na rynku jest niepotrzebne i niebezpieczne. Rozmaite nakazy, zakazy i wyłączenia nie sprzyjają podnoszeniu poziomu konkurencyjności i jakości świadczenia usług. W swej istocie są one przykładem wypaczenia zasad wolnego rynku – niezbędnych dla właściwego funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa i gospodarki.

W związku z tym KRRP oraz PKPP Lewiatan zwracają się ze wspólnym apelem do Ministra Sprawiedliwości o wnikliwy, merytoryczny nadzór nad przyszłymi pracami w zakresie projektu ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w sprawach skierowanych przez organy procesowe.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu