Wyniki Comarch Q1-Q3 2009

Intensyfikacja sprzedaży zagranicznej, dywersyfikacja oferty i rynków oraz kontrola kosztów to elementy strategii Grupy Kapitałowej Comarch, które zdecydowały o dobrych wynikach w pierwszych trzech kwartałach 2009 roku. W trzecim kwartale 2009 roku w porównaniu z rokiem poprzednim sprzedaż wzrosła o ponad połowę i wyniosła 174,1 mln. Zysk operacyjny (8,4 mln zł) i zysk netto (12,8 mln zł) przypadający na akcjonariuszy odnotował 10-krotny wzrost wartości.

– Grupa w bieżącym roku świadomie ponosi koszty rozwoju nowych produktów oraz działalności na rynkach zagranicznych, wykorzystując w ten sposób czas kryzysu do powiększania przewagi konkurencyjnej w przyszłości – mówi wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy Comarch Konrad Tarański.

W okresie trzech kwartałów 2009 roku Grupa Comarch osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 497,5 mln zł (wzrost o ponad 27 % w porównaniu do roku 2008). Strata operacyjna zmniejszyła się do minus 10,3 mln zł, natomiast zysk netto przypadający na akcjonariuszy Comarch SA był dodatni i wyniósł 5,7 mln zł. Na wynikach grupy ciąży strata poniesiona przez Grupę SoftM oraz koszty funkcjonowania spółek założonych przez CCF FIZ i prowadzących nowe projekty inwestycyjne.

W trzech kwartałach 2009 roku wzrost zanotowała sprzedaż dla sektorów TMT (o 25,9 mln zł), przemysłu i utilities (o 40,6 mln zł – ponad 100-procentowy wzrost). Sprzedaż dla sektora MSP w Polsce utrzymała się na poziomie ubiegłorocznym, natomiast w regionie DACH dzięki przejęciu Grupy SoftM sektor ten zanotował wzrost o 123,9 mln zł. Spadek zanotowały ponadto sektory: handel i usługi oraz finanse i bankowość.

Porównując trzy kwartały 2008 z 2009, rekordowo dynamiczny wzrost, bo aż o ponad 300% (181 mln zł), odnotowała sprzedaż zagraniczna Grupy Comarch. Jej udział w sprzedaży ogółem wzrósł do prawie 50 % wobec 15,2 % w ubiegłym roku.

– Intensyfikujemy sprzedaż zagraniczną na wybranych rynkach Europy Zachodniej. To skuteczna metoda na długofalowy rozwój działalności Comarch – mówi Janusz Filipiak, prezes Comarch SA.

Wartośc portfela zamówień na bieżący rok wynosi 521,2 mln zł (bez kontraktów Grupy SoftM). Zamówienia na usługi i software własny osiągnęły 81% udziału w tej kwocie, natomiast wartość kontraktów zagranicznych wynosi 119,5 mln zł i jest wyższa o prawie 30% w porównaniu do roku poprzedniego. Ogólna wartość portfela zamówień na przyszły rok wynosi obecnie 215,5 mln zł, z czego ponad 90% to zamówienia na produkty i usługi własne Comarch.

Profesor Janusz Filipiak liczy na dobre wyniki w czwartym kwartale. –Chcielibyśmy zakończyć 2009 rok zyskiem na poziomie operacyjnym i netto – mówi Filipiak.

Według planów Filipiaka w 2011 r. Comarch powróci do planów akwizycji, tym razem na rynku francuskim.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu