Tylko dla uchylenia ustawy „wskaźnikowej”, ale razem z „kominkową”

We wtorek odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw. Konfederacja Pracodawców Polskich nie zgadza się na uchylenie ww. ustawy, jeżeli jednocześnie uchylona nie zostanie tzw. „kominówka”.

– Prace nad uchyleniem ustawy „wskaźnikowej” powinny być wstrzymane do momentu przedstawienia projektu ustawy znoszącej ograniczenia w wynagrodzeniach kadry zarządzającej w spółkach z większościowym udziałem Skarbu Państwa – mówi ekspert KPP Adam Ambrozik.

Konfederacja przypomina, że w Pakiecie Działań Antykryzysowych z dnia 13 marca br. w punkcie 4-tym pojawia się zapis o jednoczesnym uchyleniu obydwu ustaw w brzmieniu: „Uchylenie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń oraz zniesienie ustawy kominowej”.

Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich polityka płacowa w przedsiębiorstwach powinna być wynikiem zasady, że pensja menadżera powinna zależeć od efektu jego pracy. Postulat ten powinien mieć zastosowanie zarówno do pracowników przedsiębiorstw, jak i kadry zarządzającej.

Nie ma powodów, aby ustawa kominowa w dalszym ciągu była narzędziem dyskryminacji pracowników, tylko dlatego, że są menadżerami w firmach publicznych i to w sytuacji, w której niepewność w gospodarce w sposób szczególny wymaga, aby polskimi  firmami  zarządzali najlepsi specjaliści.

KPP od samego uchwalenia tej ustawy w 2000 r. wskazywała na negatywne następstwa obowiązywania tego aktu dla polskich firm i gospodarki. Dysproporcje między zakresem odpowiedzialności, a wynagrodzeniem mogą powodować skłonność do przyjmowania postaw zachowawczych, unikania ryzyka gospodarczego, a nawet uzyskiwania nielegalnych korzyści, zwłaszcza w transakcjach z podmiotami sektora prywatnego. – Obowiązująca w tym zakresie tzw. „ustawa kominowa” stwarza istotne niebezpieczeństwo patologicznych zachowań – ostrzega KPP.

Niektóre przedsiębiorstwa publiczne próbują zminimalizować negatywne skutki ograniczeń płynących z Ustawy, rekrutując osoby o wysokich kwalifikacjach na stanowiska nieobjęte zakazami ustawowymi. Prowadzi to jednak w wielu przypadkach do powierzenia takim osobom wpływu na decyzje zarządcze z naruszeniem obowiązujących zasad ładu korporacyjnego. Osoby mające istotny wpływ na kształtowanie polityki biznesowej i ważnych decyzji gospodarczych przedsiębiorstwa publicznego nie ponoszą za to w zasadzie odpowiedzialności, która obciąża w takiej sytuacji członków organu zarządzającego. Taki stan rzeczy osłabia również pozycję konkurencyjną polskich przedsiębiorców publicznych, zacierając przejrzystość ich struktur zarządczych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu