IPOPEMA 8 FIZ – emisja certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Od 2 do 30 listopada 2009 r. w placówkach Alior Banku można składać zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii D IPOPEMA 8 FIZ

IPOPEMA 8 FIZ to fundusz inwestycyjny zamknięty, stosujący politykę inwestycyjną absolutnej stopy zwrotu poprzez selektywne inwestowanie aktywów, przede wszystkim w akcje. Jest to podejście ukierunkowane na poszukiwanie na rynku tzw. okazji inwestycyjnych. Daje to klientom szansę na osiąganie wyższych stóp zwrotu niż w przypadku tradycyjnych form lokowania oszczędności, takich jak lokata, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego dzięki selektywnej polityce inwestycyjnej stosowanej przez fundusz.

Minimalna kwota inwestycji to 241 978,75 zł co jest równoznaczne z zapisem na minimum 25 Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu Inwestycyjnego: 9 679,15 zł. W pierwszych dwóch tygodniach przyjmowania zapisów, tj. do 13 listopada, opłata manipulacyjna wynosi nie więcej niż 1,3%, a w dniach 14-30 listopada nie więcej niż 1,5%

Najnowsza subskrypcja IPOPEMA 8 FIZ jest czwartą emisją certyfikatów inwestycyjnych. Dla posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych wcześniejszych emisji, fundusz w ostatnich 12 miesiącach wypracował zysk na poziomie 16,5% (źródło: Prezentacja IPOPEMA TFI – Fundusz Selektywny IPOPEMA 8 FIZ na podstawie danych na koniec października). Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z prezentacją przedstawiającą koncepcję inwestycyjną IPOPEMA 8 FIZ oraz analizującą szczegółowo dotychczasowe wyniki inwestycyjne ( tu będzie link na stronie).

Szczegóły oferty, Statut funduszu, Warunki Emisji dostępne są na stronie ofert pierwotnych Biura Maklerskiego Alior Banku.

„Nasza filozofia inwestowania bazuje na dwóch filarach: starannej selekcji spółek do portfela połączonej z inwestowaniem w wartość. Szczególne znaczenie ma również eliminowanie spółek, których potencjał wzrostowy ulega w naszej ocenie wyczerpaniu na skutek przewartościowania. W przekonaniu zarządzającego podejście to znacznie lepiej zabezpiecza portfel przed ryzykiem dotkliwych strat, niż próby odgadywania kierunku zmian rynkowych. Aby można było stosować takie podejście, fundusz nie stosuje tzw. benchmarku, czyli punktu odniesienia z którym porównywana jest stopa zwrotu. Zarządzający nie jest zatem „zakładnikiem” żadnego indeksu giełdowego. Ponadto udział akcji w portfelu może w każdym czasie wynosić od 0 do 100%. Udział ten zależy przede wszystkim od istniejących w danym czasie okazji inwestycyjnych. W sytuacji, gdy na rynku będzie brakować atrakcyjnie wycenionych spółek, dających szansę na dalszy wzrost kursu, udział akcji w portfelu będzie systematycznie malał. Z drugiej strony, spadki cen akcji poprawiające atrakcyjność wycen, będą wykorzystywane do akumulowania spółek do portfela.” – mówi Marek Świętoń, Zarządzający funduszem IPOPEMA 8 FIZ i Wiceprezes IPOPEMA TFI, który w latach 2004-2007 zarządzał w ING Investment Management aktywami o wartości 4 mld zł (między innymi portfelami akcyjnymi agresywnymi, funduszem małych i średnich spółek oraz funduszem akcji).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu