III kwartał 2009 r. – Grupa rozpoczyna wdrażanie programu oszczędnościowego, kryzys gospodarczy wpływa na spadek sprzedaży

Tagi:

W III kwartale 2009 roku Grupa Sygnity uzyskała przychody w wysokości 126,8 mln zł, zanotowała stratę operacyjną w wysokości 4,6 mln zł oraz stratę netto w wysokości 3,7 mln zł. Na wygenerowane wyniki główny wpływ miały efekty kryzysu gospodarczego, obserwowanego w sektorach obsługiwanych przez Sygnity, który spowodował spadek sprzedaży. Największe procentowe zmniejszenie wysokości przychodów widoczne jest w zakresie projektów infrastrukturalnych. W III kwartale 2009 roku Grupa Sygnity zanotowała 16,3 mln zł przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów. W analogicznym okresie 2008 roku przychody z tej pozycji wyniosły 37,1 mln zł.

Na prezentowane wyniki na poziomie operacyjnym dodatni wpływ miała sprzedaż udziałów w spółce KPG (1,33 mln zł) oraz zmiana o 4,7 mln zł salda rezerw, które zostały utworzone na poczet kar umownych w projektach (3,1 mln zł) oraz na poczet odpisów na zagrożone należności ( 1,6 mln zł).

Największe przychody w III kwartale 2009 roku zanotował sektor publiczny (ponad 46 mln zł), które są porównywalne ze sprzedażą w III kwartale 2008 roku. W innych sektorach w omawianym okresie zanotowano spadek sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

W związku ze spadkiem przychodów, wynikającym ze spowolnienia gospodarczego, odczuwalnego w całej Grupie, Zarząd Sygnity SA uruchomił w sierpniu 2009 roku dwuetapowy program oszczędnościowy. Ma on na celu redukcję kosztów i optymalizację posiadanych zasobów. W ramach pierwszego etapu programu, który potrwa do końca grudnia 2009, całkowita wartość oszczędności uzyskanych w tym czasie szacowana jest na około 15 mln zł, dzięki m.in. czasowej obniżce wynagrodzeń pracowników, w tym Zarządu, oraz zamrożeniu działania mechanizmów premiowych, ścisłej kontroli wydatków oraz zmianom w funkcjonowaniu organizacji. Prowadzone obecnie działania oszczędnościowe są realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami.

Rozpoczęty już drugi etap programu, który będzie kontynuowany w roku 2010, ma na celu całościową poprawę efektywności firmy m.in. poprzez zmiany organizacyjne, zmiany modelu zarządzania, dalszą konsolidację funkcjonalną spółek Grupy oraz zmniejszenie kosztów osobowych. W jego ramach Spółka zrealizowała już działania w postaci wypowiedzenia umów 100 etatowym pracownikom i 150 podwykonawcom, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów w 2010 roku o około 20 mln zł. Zarząd Sygnity ocenia, że wszystkie podejmowane działania w ramach drugiego etapu programu powinny obniżyć koszty działalności Grupy, w skali 12-miesięcznej, o minimum 40 mln zł.

Uruchomiony został proces, którego celem jest zaprojektowanie i wdrożenie głębokich zmian w obszarze zarządzania komórkami biznesowymi oraz procesów. Dla realizacji tego zadania powołany został zespół, który opracowuje zmiany w kilku obszarach działalności Grupy: sprzedaży, realizacji, budżetowania i kontrolingu, struktury kosztów osobowych oraz kosztów nieosobowych, narzędzi IT i zakupów. Docelowo, działania w ramach tego procesu mają poprawić efektywność całej organizacji i usprawnić jej funkcjonowanie. Zarząd Sygnity spodziewa się, że pierwsze efekty tego programu Grupa odczuje już w I kwartale 2010 roku.

Na koniec III kwartału 2009 r. zadłużenie netto Grupy Kapitałowej Sygnity, liczone jako saldo wykorzystanych kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji pomniejszone o saldo środków pieniężnych na rachunkach, wynosiło 62 mln zł, czyli było porównywalne z tym zanotowanym w poprzednich okresach rozrachunkowych bieżącego roku. Na dzień publikacji raportu zadłużenie netto Grupy Kapitałowej wynosi 37 milionów zł.

W III kwartale 2009 r. Spółka podpisała nowe kontrakty. Jednym z nich jest umowa ramowa pomiędzy Komisją Europejską a konsorcjum utworzonym przez firmy Sygnity S.A., European Dynamics S.A. z siedzibą w Grecji (Lider Konsorcjum), Ibermatica S.A. z siedzibą w Hiszpanii oraz Novabase Consulting – Consultoria, Desenvolvimento E Operacao De Sistemas De Informacao S.A. z siedzibą w Portugalii. Przedmiotem kontraktu jest rozwój, analiza i wsparcie systemów informatycznych jednostek Komisji Europejskiej. Umowa zawarta została na okres dwóch lat, z możliwością przedłużenia na dwa kolejne okresy roczne. Poszczególne projekty, w ramach zawartej umowy, będą prowadzone na podstawie zleceń składanych przez Komisję Europejską. Szacowany całkowity budżet Komisji Europejskiej przeznaczony na realizację prac wynikających z Umowy wynosi 74.910.084 Euro, co stanowi równowartość w złotych polskich ponad 307 mln złotych. Szacowany udział Sygnity w pracach w okresie czterech lat wyniesie ponad 11 mln Euro, co stanowi równowartość ponad 45 mln złotych. Sygnity zawarło także umowę z Narodowym Bankiem Polskim na świadczenie usług serwisowych (podstawowych, rozszerzonych i dodatkowych) dla Podsystemów Zintegrowanego Systemu Księgowego NBP. Całkowita wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy nie przekroczy 56.676.000 złotych netto, natomiast bank gwarantuje minimalną wartość wynagrodzenia w wysokości 27.049.180,33 złotych netto w przypadku wypowiedzenia umowy w całości lub w części.

Kolejny kontrakt to projekt dla Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, podpisany w ramach konsorcjum z firmą Centertel. Przedmiotem umowy jest dostawa, wdrożenie i utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej oraz oprogramowania typu CAPI, wspierającego prowadzenie i zarządzanie spisem powszechnym prowadzonym przez rachmistrzów przy pomocy mobilnych terminali. Wartość umowy to 4,7 mln zł brutto. Ponadto, Spółka Sygnity S.A., w ramach konsorcjum utworzonego wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Geodezyjnym w Łodzi oraz spółką Systherm Info, podpisała umowę, której przedmiotem jest budowa baz danych, dostawa aplikacji oraz innych rozwiązań informatycznych dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi. Całkowita wartość umowy to 28 milionów zł brutto. Sygnity S.A. zawarła również umowę na realizację pierwszego etapu budowy systemu o nazwie Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM). RSIM będzie docelowo wspomagał zarządzanie systemem ochrony zdrowia oraz umożliwi poprawę efektywności i jakości usług zdrowotnych. Nowe rozwiązanie obejmie 18 zakładów opieki zdrowotnej i będzie służyło zarówno administracji publicznej, jak i społeczeństwu regionu.

Backlog Grupy Kapitałowej na rok 2009 wynosi obecnie 521 mln zł. Zamówienia na lata 2010-2011 wynoszą obecnie 241 mln zł (2010 r.- 164 mln). W analogicznym okresie roku ubiegłego roku portfel zamówień na 2 następne lata wynosił 171 mln złotych (2009 r.- 142 mln zł).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu