Ogłoszenia o pracę pełne dyskryminacji

Płeć, wiek, wygląd, niepełnosprawność – wśród ogłoszeń o pracę jest mnóstwo takich, które są niezgodne z prawem o dyskryminacji. – Uważamy to za złą praktykę. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich stosowanie antydyskryminacyjnych przepisów daje możliwość korzystania z najlepszych na rynku pracowników – mówi ekspert KPP, Henryk Michałowicz.

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego przygotowało raport „Równe traktowanie w zatrudnieniu. Przepisy a rzeczywistość”, z którego wynika, że spośród przeanalizowanych 60 727 ogłoszeń o pracę zamieszczonych w największych polskich gazetach oraz na portalach internetowych specjalizujących się w pośrednictwie pracy, w 24 628 stwierdzono nieprawidłowości, które mogły prowadzić do naruszenia prawa. Wśród ogłoszeń sformułowanych niezgodnie z zasadą równego traktowania w zatrudnieniu aż 86 proc. stanowiły odnoszące się do kryterium płci.

Warto pamiętać, że przy naborze do pracy obowiązujące antydyskryminacyjne przepisy z jednej strony mogą być źródłem roszczeń pracowników skierowanych do pracodawców naruszających te normy prawne, z drugiej zaś pracodawcy już dzisiaj muszą odpowiadać na pojawiające się wyzwania związane ze zmianami demograficznymi, o czym KPP alarmowała już wielokrotnie. W przyszłości coraz więcej kandydatów do pracy będzie w wieku dojrzałym. Według przygotowanej przez Główny Urząd Statystyczny prognozy na lata 2008-2035, w najbliższych latach liczba ludności Polski będzie się systematycznie zmniejszać, przy czym z każdym rokiem tempo spadku będzie coraz wyższe.

Wg przewidywań, liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadającą na 100 osób w wieku produkcyjnym zwiększy się z 55 osób w 2008 r. aż do 74 osób w 2035 roku.

– Najtańszym sposobem podnoszenia konkurencyjności firm jest korzystanie z wiedzy swoich pracowników. Dlatego przedsiębiorcy powinni wdrażać politykę zarządzania wiekiem pracowników, a państwo powinno ich do tego zachęcać, także poprzez prowadzenie takiej polityki w podległej sobie administracji – mówi ekspert Konfederacji, Henryk Michałowicz.

Konfederacja podkreśla, że wiele dobrych rozwiązań można wprowadzić w ramach pozyskiwania funduszy unijnych. Duże możliwości w zakresie wsparcia przedsiębiorstw i ich pracowników mających powyżej 45. roku życia stwarza Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), umożliwiający realizację zarówno projektów o charakterze ogólnym jak i specjalistycznych szkoleń oraz doradztwa związanego ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu