Wzrost produkcji budowlanej w Polsce w 2010 r. sięgnie 8%

Po gwałtownym załamaniu na początku 2009 r., nastroje w branży budowlanej stopniowo się poprawiają. Firmy budowlane w ocenie sytuacji rynkowej oraz własnej kondycji są bardziej optymistyczne niż pół roku wcześniej. Dzięki intensywnej realizacji projektów inżynieryjnych, produkcja budowlano-montażowa w 2009 r. zanotuje co najmniej 5% wzrost, który w 2010 r. zwiększy się do ok. 8%.

Większy optymizm w sektorze budowlanym

Badanie przeprowadzone przez firmę badawczą PMR na potrzeby raportu „Sektor budowlany w Polsce, II połowa 2009. Analiza porównawcza województw i prognozy rozwoju na lata 2009-2012” przyniosło pewną poprawę nastrojów wśród największych firm budowlanych w Polsce. Jednak w ocenie sytuacji rynkowej firmom bardzo daleko jeszcze do poziomu optymizmu notowanego w latach 2006-2008.

Ponad jedna piąta największych firm budowlanych działających w Polsce ocenia sytuację w sektorze jako pozytywną, podczas gdy pół roku wcześniej takiego zdania było jedynie 9% respondentów. Także przewidywania firm co do rozwoju sytuacji na rynku budowlanym w ciągu najbliższych 12 miesięcy wskazują na większy optymizm niż w marcu br. – 42% badanych firm spodziewa się poprawy sytuacji rynkowej, a jedynie 14% ankietowanych oczekuje, że ulegnie ona dalszemu pogorszeniu.
tab6

Pewnej poprawie uległa także ocena portfeli zamówień firm budowlanych – 39% respondentów dobrze oceniło obecną ilość zleceń (wobec 31% pół roku wcześniej), a przeciwnego zdania było 30% badanych podmiotów. W przewidywaniach dotyczących przyszłego portfela zamówień firmy także wykazują większy optymizm – 49% ankietowanych prognozuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy liczba zamówień wzrośnie, a 20% oczekuje jej spadków.

Dobra sytuacja finansowa firm budowlanych

Sytuacja finansowa największych firm z branży budowlanej w dalszym ciągu oceniana jest pozytywnie – uważa tak 71% badanych (wobec 60% pół roku temu). Spośród ankietowanych 32% przewiduje, że na koniec 2009 r. sytuacja finansowa ich firmy będzie lepsza niż w roku 2008. Odmiennego zdania jest dokładnie taki sam odsetek badanych przedsiębiorstw. „Deflacja w branży budowlanej sprawi, że wiele kontraktów zawartych w 2008 r. i realizowanych obecnie charakteryzować się będzie marżą wyższą od zakładanej, dzięki czemu tegoroczne wyniki finansowe większości dużych firm budowlanych będą lepsze w porównaniu z rokiem minionym. Jednak, prędzej czy później, ceny w budownictwie zaczną rosnąć, w związku z czym mająca obecnie miejsce wzmożona konkurencja cenowa znajdzie negatywne odzwierciedlenie w wynikach finansowych wykonawców”, twierdzi Bartłomiej Sosna, analityk rynku budowlanego w PMR i autor raportu.
tab5

Wzrost Indeksu Koniunktury Budowlanej PMR

Na podstawie ocen obecnej sytuacji rynkowej, a także sytuacji finansowej oraz portfela zamówień firm budowlanych, tworzony jest specjalny sumaryczny wskaźnik obrazujący poziom koniunktury w polskiej branży budowlanej. Indeks Koniunktury Budowlanej PMR przyjął we wrześniu 2009 r. wartość 5,5 pkt, wskazując na pewną poprawę sytuacji rynkowej w sektorze budowlanym w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Z przeprowadzonego badania wynika, że ankietowane firmy za najbardziej atrakcyjne segmenty rynku budowlanego w perspektywie dwóch najbliższych lat uznają budownictwo drogowe (84% wskazań), obiektów sportowych i rekreacyjnych (31%), budownictwo energetyczne (31%) oraz budownictwo ochrony środowiska (24%). Z kolei za najmniej perspektywiczne uznano budownictwo biurowe (5%) oraz magazynowe (9%). Uzyskane opinie w dużym stopniu odzwierciedlają obecną sytuację rynkową, w której budownictwo drogowe jest głównym motorem napędowym branży budowlanej – w pierwszych trzech kwartałach br. segment ten odnotował ponad 40% roczny wzrost produkcji budowlano-montażowej. W tym samym okresie stopa wzrostu dla całego segmentu inżynieryjnego wyniosła ponad jedną czwartą, rekompensując tym samym spadki w budownictwie mieszkaniowym (-12,8%) oraz niemieszkaniowym (-6,5%).

„W najbliższych miesiącach oczekujemy dalszych spadków produkcji budowlanej w budownictwie kubaturowym, które jednak rekompensowane będą dynamicznym rozwojem budownictwa inżynieryjnego. Na ścieżkę trwałego wzrostu polski sektor budowlany powróci dopiero po ustabilizowaniu się sytuacji w budownictwie komercyjnym, co nastąpić może nie wcześniej niż w połowie 2010 r. W dużej mierze jest to jednak uzależnione od oczekiwanego wzrostu aktywności kredytowej instytucji finansowych”, dodaje Bartłomiej Sosna.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu