Secus Asset Management SA przygotował Raport Zarządzającego funduszem Secus I FIZ za III kwartał 2009

Secus Asset Management SA jako zarządzający przygotował raport na temat działań funduszu Secus I FIZ. Raport, oprócz informacji na temat samego funduszu i jego działania, zawiera opis spółek portfelowych a także informacje na temat ich funkcjonowania.

Niezależny audytor Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy dokonał oszacowania wartości aktywów netto funduszu i wycenił wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat funduszy Secus I FIZ na poziomie 671,43 zł. Oznacza to spadek wartości aktywów netto przypadający na jeden certyfikat funuszu o 13,1 proc. w stosunku do II kwartału 2009.

Spadek wyceny wartości certyfikatów w ciągu jednego kwartału wynika z przeszacowania wartości akcji Sento SA o 20 proc. w stosunku do wyceny za II kwartał 2009.

Głównym powodem decyzji o przeszacowaniu wartości akcji Sento SA jest utrzymujący się kryzys na międzynarodowych rynkach finansowych, a przede wszystkim jego efekt w postaci bardzo trudnego dostępu do kredytów. Powyższe może uniemożliwić Spółce realizację rozpoczętych w spółkach celowych inwestycji, co przy dużym zaangażowaniu finansowym  Sento SA może doprowadzić do wygenerowania przez spółkę strat w II półroczu 2009 r. i problemów w zakresie płynności finansowej w przypadku natychmiastowego postawienia przez banki kredytów w stan wymagalności. Grupa Kapitałowa SENTO prowadzi jednak wielowątkowe działania zmierzające do dostosowania jej strategii do zmienionych realiów rynkowych i wznowienia działalności developerskiej. Na dzień 30.09.2009 r. Sento SA dokonało komercjalizacji ostatnich lokali mieszkalnych na wybudowanym projekcie Monte Cassino, w spółce zależnej Sentopark Sp. z o.o. SKA trwają zaawansowane rozmowy z inwestorem, których efektem będzie zapewnienie spółce środków na realizację projektu. Wg informacji jakie Zarząd SENTO SA posiada od Zarządu Magierowska Inwestycje Sp. z o.o. SKA, pomimo sporu sądowego w związku z zadatkiem, wznowione zostały rozmowy w sprawie sprzedaży terenu za akceptowalną w obecnych warunkach rynkowych cenę. Realizacja transakcji sprzedaży Górki Narodowej powinna zapewnić Grupie SENTO środki finansowe, które umożliwią jej realizację kolejnych projektów inwestycyjnych.

W przypadku Agito SA nie dokonywano przeszacowania ceny akcji spółki. W okresie 8 miesięcy 2009 roku Spółka zanotowała ok. 67,7 mln. zł przychodów ze sprzedaży wobec 101,2 mln. zł przychodów ze sprzedaży w analogicznym okresie roku 2008; – 343 tys. zł straty brutto wobec – 2.332 tys. zł straty brutto w okresie 8 miesięcy 2008 roku.

Z kolei wartość akcji PZU SA utrzymała się na takim samym średnim pozomie jak w II kwartale. Ugoda pomiędzy Eureko a Skarbem Państwa otwiera drogę wprowadzeniem akcji do obrotu regulowanego. Tym samym pojawiłaby się możliwośc wyjścia z inwestycji w PZU SA w sposób przewidziany w polityce inwestycyjnej Funduszu.

W przypadku APN Promise Sp. z o.o. aktualna strategia Spółki przyczyniła się do blisko 40%-wego wzrostu przychodów ze sprzedaży i ponad 23%-wego wzrostu zysku brutto, porównując osiem miesięcy 2009 roku i osiem miesięcy 2008 roku. Spółka konsekwentnie realizuje przyjęte z początkiem 2009 roku założenia strategiczne i operacyjne. Wycena udziałów w APN Promise pod koniec III kwartału pozostała na niezmienionym poziomie.

Zarządzający systematycznie monitorują sytuację w Spółkach portfelowych oczekując poprawy. Nie wykluczają też korekt wyceny aktywów zarówno poprzez wzrost wartości jak i obniżenie ich wartości.

Prawdziwa wartość posiadanych aktywów będzie mogła zostać ostatecznie zweryfikowana dopiero z chwilą ich sprzedaży. Należy brać pod uwagę ryzyko, że dokonywane obecnie wyceny aktywów cechują się w dużym stopniu subiektywną oceną wyceniającego, a sama wycena może się różnić tak i plus jaki i in minus w stosunku do wartości jaką będzie można osiągnąć z chwilą sprzedaży aktywów.

Wartość aktywów netto jest wyliczana na koniec każdego kwartału w oparciu o wartość poszczególnych spółek wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu, określanej przez niezależnego audytora. Spółki portfelowe wyceniane są przede wszystkim w oparciu o zasady wyceny ujęte w polityce rachunkowości Funduszu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu