Kontrowersyjna nowelizacja ustawy o PIT zaszkodzi gospodarce

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o PIT, nakładająca na pracodawców obowiązek rozliczania ich pracowników z podatku dochodowego, podwyższy, w dobie kryzysu gospodarczego, koszty i utrudni prowadzenie księgowości. Dodatkowo może rodzić wiele problemów w przypadku podatników, którzy będą chcieli rozliczać się razem z małżonkiem. Więcej korzyści może przynieść rozwiązanie, w którym obowiązki rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych przejmą urzędy skarbowe.

W Senacie RP trwają prace nad uchwaloną przez Sejm ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która budzi liczne wątpliwości wśród przedsiębiorców. Projektodawcy proponują przeniesienie obowiązku składania deklaracji podatkowej pracowników na pracodawców. Zdaniem Kongresu Przedsiębiorczości, będącego platformą współpracy największych organizacji biznesowych w Polsce, proponowane rozwiązanie będzie miało negatywne skutki zarówno dla płatników, jak i podatników. Spowoduje ono podwyższenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, co w okresie trudnej sytuacji ekonomicznej w gospodarce światowej, będzie bardzo uciążliwe dla wszystkich pracodawców. Proponowany wzrost rekompensaty przysługującej płatnikom z tytułu terminowego wpłacania podatków z kwoty 0,3% do 0,35% pobranych podatków nie zrównoważy powstałych kosztów, takich jak sporządzenie zeznania podatkowego, wysyłka do odpowiedniego urzędu, archiwizacja, czy dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników mających dokonywać rozliczenia. Już obecnie kwoty te są niewspółmierne do ponoszonych obciążeń z tytułu obsługi podatkowej wynagrodzeń pracowników.

Proponowane zmiany przepisów mogą także okazać się niekorzystne dla pracowników w sytuacji, kiedy nie zadeklarują płatnikowi w terminie do 15 stycznia faktu, że będą rozliczali się samodzielnie, co będzie oznaczało, że będą zmuszeni korygować wcześniej sporządzone przez płatników zeznania albo utracą możliwość np. korzystniejszego wspólnego opodatkowania dochodów z małżonkiem.

Pojawią się też ogromne kłopoty w sytuacji gdy pracownik w ciągu roku podatkowego ma więcej niż jedno miejsce zatrudnienia. Jeśli w odpowiednim czasie nie poinformuje on o tym swoich pracodawców to każdy z nich dokona rozliczenia podatku i każdy odliczy kwotę wolną od podatku. Późniejszy tryb sprostowań będzie rodził negatywne konsekwencje po stronie podatnika – a przecież w założeniu miał on mieć łatwiej.

Kongres Przedsiębiorczości, uważa że projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przyczyni się do wzrostu obowiązków biurokratycznych, a także utrudni wielu płatnikom i podatnikom prawidłowe obliczenie podatku. To z kolei pogorszy, i tak nie najlepsze, warunki prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju. W obecnej sytuacji powinniśmy skupiać się na szukaniu rozwiązań ułatwiających działalność gospodarczą i zwiększających zatrudnienie, zamiast nakładać kolejne obciążenia będące dodatkową barierą rozwoju przedsiębiorczości i pobudzania wzrostu gospodarczego w naszym kraju.

Przedsiębiorcy są zdania, że obowiązek dokonania rocznego obliczenia podatku za pracownika powinien zostać przeniesiony na urzędy skarbowe. To pracownicy tych organów posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, które pozwolą im szybciej i bardziej fachowo wypełniać deklaracje podatkowe. Takie rozwiązanie przyczyni się praktycznie do wyeliminowania błędnie wypełnianych deklaracji i przyniesie największe korzyści zarówno płatnikom, podatnikom jak i samym urzędom.

Kongres Przedsiębiorczości apeluje do Senatu RP o odrzucenie tej ustawy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu