SM – nowe dane potwierdzają skuteczność natalizumabu

Firmy Biogen Idec i Elan Corporation podczas 25. Kongresu Europejskiego Komitetu Badań i Leczenia Stwardnienia Rozsianego (ECTRIMS), który zakończył się 11 września w Düsseldorfie, przedstawiły dane dotyczące potencjalnej zmiany kryteriów sukcesu w terapii stwardnienia rozsianego z zastosowaniem natalizumabu. Wyniki badań obserwacyjnych i analiz retrospektywnych badania klinicznego III fazy AFFIRM wykazały, że natalizumab:

  • istotnie poprawia wyniki wskaźników czynności fizycznej i kognitywnej według skali sprawności MSFC (Multiple Sclerosis Functional Composite) u pacjentów z określonym stopniem niesprawności w punkcie wyjścia, biorących udział w badaniu AFFIRM.
  • wspomaga regenerację lub stabilizację uszkodzeń osłony mielinowej, które mogą być przyczyną niektórych zaburzeń występujących u pacjentów z SM, co znajduje potwierdzenie w badaniu rezonansem magnetycznym (MRI), a także w opinii pacjentów: poprawia jakość życia.

„Wyniki badań klinicznych dowodzą, iż pacjenci ze stwardnieniem rozsianym powinni oczekiwać znacznie więcej od terapii SM” – powiedział dr Michael Panzara, wiceprezes i dyrektor ds. medycznych w pionie neurologii firmy Biogen Idec. „Dane przedstawione na kongresie ECTRIMS raz jeszcze pokazują, że dla wielu pacjentów z SM natalizumab może być źródłem poprawy w szerokim zakresie objawów fizycznych i kognitywnych.”

„Korzystny profil skuteczności wykazany w badaniach klinicznych dodatkowo potwierdzają dodatkowe dane, przedstawione na kongresie ECTRIMS” – dodał dr Carlos Paya, prezes Elan Corporation. „Natalizumab jest pierwszym zarejestrowanym preparatem w leczeniu SM, w odniesieniu do którego istnieją fakty sugerujące możliwość zahamowania progresji niektórych objawów SM, mierzonych kryteriami klinicznymi, radiologicznymi oraz subiektywną oceną pacjentów.”

Natalizumab istotnie poprawia czynność fizyczną i kognitywną

Dane z badania AFFIRM przeanalizowano według kryteriów testu MSFC, który jest miernikiem sprawności weryfikującym dysfunkcje neurologiczne w SM, a których nie wychwytuje skala EDSS. Test MSFC przeprowadzono, aby ocenić wpływ natalizumabu na poprawę sprawności u pacjentów z obniżoną sprawnością w punkcie wyjścia. Obniżoną sprawność w punkcie wyjścia definiowano jako spełnienie co najmniej jednego z poniższych kryteriów:

Przejście dystansu 7,62 metra (25 stóp) w czasie dłuższym niż 5 sekund (test chodu T25FW)

Wykonanie testu polegającego na wprowadzeniu dziewięciu kołków do pasujących otworów („9-hole peg test”) (9-HPT, czynność kończyn górnych) w czasie dłuższym niż 21 sekund;

lub mniej niż 55 prawidłowych odpowiedzi w słuchowym teście dodawania (PASAT-3; czynność kognitywna)

Test MSFC przeprowadzano na pacjentach co 12 tygodni; zmiany w stosunku do poziomu wyjściowego po dwóch latach były z góry określonym drugoplanowym punktem końcowym badania. W badaniu tym 460 pacjentów przyjmowało natalizumab a 225 placebo.

Wyniki wykazały, że natalizumab istotnie zwiększył odsetek pacjentów, u których nastąpiła poprawa w ciągu dwóch lat od punktu wyjściowego w testach T25FW (p=.023), 9-HPT (p=.001) i PASAT-3 (p=.012) w porównaniu z placebo. Efekty oddziaływania leku pozostawały istotne w testach T25FW, 9-HPT i PASAT-3 w porównaniu z placebo, gdy poprawę definiowano jako zmianę w stosunku do punktu wyjścia utrzymującą się przez co najmniej sześć, siedem lub osiem z dziesięciu planowanych analiz.

„Wyniki badania wskazują, iż natalizumab może poprawiać zarówno czynność fizyczną i kognitywną, co stanowi nowy paradygmat w definiowaniu sukcesu terapii SM” – powiedział prof. Frederick E. Munschauer z Uniwersytetu Stanu Nowy Jork w Buffalo.

Natalizumab stabilizuje i odwraca uszkodzenia osłony mielinowej

Uaktualnione wyniki badania wykazały regenerację i stabilizację uszkodzeń osłony mielinowej u pacjentów przyjmujących natalizumab w porównaniu do pacjentów przyjmującymi interferon beta-1a IM i osobami zdrowymi.

W badaniu AFFIRM przez kolejne 12 miesięcy badano 77 pacjentów z SM przyjmujących natalizumab w porównaniu do 21 pacjentów z SM, którzy przyjmowali interferon beta-1a IM oraz 17 zdrowych ochotników. Natalizumab w istotnym stopniu wspomaga odbudowę mieliny w porównaniu z pacjentami przyjmującymi interferon beta-1a IM i zdrowymi ochotnikami. Nie stwierdzono istotnej różnicy w redukcji objętości NABT w teście WVMTR w okresie badania pomiędzy osobami leczonymi natalizumabem a zdrowymi ochotnikami. Pacjenci z nawracającą i oporną postacią choroby w obu grupach terapeutycznych wykazywali wyższy potencjał odbudowy mieliny i mniej wyraźne oznaki utraty mieliny niż pacjenci z nawrotową i postępującą postacią choroby.

Pacjenci przyjmujący natalizumab odczuwają poprawę stanu fizycznego i psychologicznego

Trwające obecnie badanie obserwacyjne oceni wyniki terapeutyczne z punktu widzenia pacjentów przed rozpoczęciem terapii z zastosowaniem natalizumabu, oraz po trzecim, szóstym i dwunastym podaniu leku. Do oceny wpływu natalizumabu na jakość życia związaną z chorobą posłuży test MSIS-29 (The Multiple Sclerosis Impact Scale-29). Do tej pory, po upływie sześciu miesięcy badanie wykazało, że pacjenci przyjmujący natalizumab uzyskali trwałą poprawę stanu fizycznego i psychicznego, co sugeruje, że preparat może poprawiać ogólną jakość życia pacjentów z SM.

Natalizumab

Natalizumab jest zarejestrowany w ponad 40 krajach – w USA lek we wskazaniu leczenia nawracającego stwardnienia rozsianego, zaś w Unii Europejskiej w leczeniu nawracającego i opornego stwardnienia rozsianego. Według wyników badania fazy III AFFIRM opublikowanego w New England Journal of Medicine, po dwóch latach terapii natalizumabem stwierdzono 68-procentową redukcję względną (p<0.001) odsetka nawrotów w ujęciu rocznym w porównaniu z placebo, a także zmniejszenie względnego ryzyka progresji niesprawności o 42-54 procent (p<0.001).

Natalizumab na nowo definiuje sukces w leczeniu SM. W analizie po badaniu fazy III AFFIRM opublikowanym w The Lancet Neurology, u 37% pacjentów leczonych natalizumabem utrzymał się brak aktywności SM w porównaniu do 7% w grupie przyjmującej placebo. Ponadto przedstawiono dane wykazujące, że leczenie natalizumabem istotnie (68% w porównaniu z pacjentami przyjmującymi placebo) zwiększa prawdopodobieństwo trwałej poprawy sprawności pacjentów, którzy w punkcie wyjścia uzyskali wynik ≥ 2.0 na skali niesprawności EDSS (Expanded Disability Status Scale)

Przyjmowanie leku zwiększa ryzyko postępującej, wieloogniskowej leukoencefalopatii (PML) – oportunistycznej infekcji wirusowej mózgu. Dotychczas odnotowano 11 przypadków PML. Inne poważne działania niepożądane obserwowane u pacjentów przyjmujących lek to reakcje nadwrażliwości (np. anafilaksja), infekcje oportunistyczne oraz uszkodzenia wątroby. Często występujące zdarzenia niepożądane u pacjentów przyjmujących preparat to ból głowy, osłabienie, reakcje uczuleniowe, infekcje dróg moczowych, bóle stawów i kończyn oraz wysypka.

Natalizumab zarejestrowano w Stanach Zjednoczonych w leczeniu nawracającego stwardnienia rozsianego w listopadzie 2004 roku, jednak w lutym 2005 roku producent dobrowolnie wycofał lek z rynku z powodu 3 przypadków postępującej leukoencefalopatii wieloogniskowej. Po ocenie bezpieczeństwa i analizie prawnej, w czerwcu 2006 roku, US FDA zarejestrowała natalizumab w stosowaniu w monoterapii w nawracającym stwardnieniu rozsianym u pacjentów, którzy wykazują niewystarczającą odpowiedź na inne leki, lub nie tolerują innego leczenia.

27 czerwcu 2006 r. Komisja Europejska przyznała firmie Elan pozwolenie na dopuszczenie preparatu natalizumab do obrotu, ważne na terytorium całej Unii Europejskiej. W Polsce za dystrybucję leku odpowiada Gedeon Richter Marketing Polska Sp. z o.o.

Producentem leku jest firma Biogen Idec. Więcej informacji o natalizumabie na stronie

www.tysabri.com, www.biogenidec.com lub www.elan.com.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu