Stanowisko KPP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Konfederacja Pracodawców Polskich podtrzymuje swoje negatywne stanowisko  i zdecydowanie sprzeciwia się projektowi zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Sprzeciwiamy się koncepcji przeniesienia obowiązków związanych z rozliczaniem podatków na pracodawcę, gdyż spowoduje to:

  1. Zwiększenie kosztów administracyjnych funkcjonowania przedsiębiorstw,
  2. Przeniesienie odpowiedzialności z podatnika na płatnika,
  3. Konieczność poświęcania dodatkowej pracy na rozliczanie i uzupełnianie deklaracji podatkowych,
  4. Zwiększenie kosztów związanych z archiwizacją i i przechowywaniem dokumentów,
  5. Konieczność poniesienia dodatkowych kosztów na dostosowanie systemów IT, wyszkolenie pracowników, obsługę ewentualnych korekt.

Uważamy, że zryczałtowane wynagrodzenie przyznane płatnikom i inkasentom z tytułu terminowego pobrania i wpłacenia podatków (w wysokości od 0,35% – 0,4%) nie zrekompensuje w odpowiednim stopniu kosztów, które są niezbędne do wykonania zapisów w/w ustawy. W związku z tym koszty będą musieli ponieść przedsiębiorcy, którzy w obliczu panującego kryzysu nierzadko mają problemy z płynnością finansową. Istnieje obawa, że ustawa w nowym brzmieniu będzie miała charakter retroaktywny, odnosząc się do dochodów uzyskanych przez podatników przed datą wejścia w życia nowelizacji ustawy.

Poprzez zwolnienie z obowiązku sporządzania deklaracji podatkowych podatników ustawodawca przyczyni się do obniżenia poziomu edukacji podatkowej obywateli. Spowoduje to obniżenie ich świadomości w tym zakresie, co może przynieść bardzo negatywne skutki w przyszłości. Postulujemy także o doprecyzowanie zapisów określających granice odpowiedzialności, którą będą ponosili podatnicy i płatnicy w wyniku błędnie sporządzonych rozliczeń. Kwestia precyzyjnego rozgraniczenia tej odpowiedzialności ma zasadnicze znaczenie ze względu na pewność sytuacji prawnej zarówno po stronie przedsiębiorcy, jak i pracownika.

Mając na uwadze powyższe argumenty, uważamy, że projekt ustawy powinien być poddany ponownym konsultacjom społecznym. Wprowadzenie ustawy w trybie pilnym spowoduje dezinformacje zarówno wśród pracodawców jak i pracowników, uniemożliwi prawidłowe wdrożenie jej w życie jak i przygotowanie odpowiednich systemów informatycznych bądź zaplecza kadrowego celem wykonania ustawy. Uważamy, że taki sposób procedowania nie ma nic wspólnego z przyświecającym dialogowi partnerów społecznych zasadom rzetelności i wzajemnego zaufania.

Dariusz Witkowski

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu