Biznes odpowiedzialny przed społeczeństwem – realny program czy utopia?

PKPP Lewiatan, NSZZ Solidarność i Deloitte proponują, aby reakcją biznesu na obecny kryzys zaufania było dobrowolne włączenie się firm w nurt społecznej odpowiedzialności. Dlatego wspólnie realizują projekt, którego celem jest rozwój CSR w Polsce.W wyniku wciąż trwającego na świecie kryzysu gospodarczego spadło zaufanie społeczne nie tylko do sektora finansowego, ale do całego biznesu. Już dziś nasilają się oczekiwania, że rządy zmuszą przedsiębiorstwa do działania bardziej przejrzystego i poddanego zewnętrznej kontroli. Jednak nadmierne regulacje nie będą w stanie zapobiec kolejnym kryzysom, jeśli same firmy nie stworzą dobrowolnych zabezpieczeń w swoich kulturach korporacyjnych i strategiach osiągania zysków. Biznes musi się odnieść do obecnych wyzwań i najlepiej, jeśli sam znajdzie na nie odpowiedź.

Tą odpowiedzią może i powinna być oddolna aktywność firm we wdrażaniu koncepcji Corporate Social Responsibility (CSR), czyli takiej strategii rozwoju, która uwzględnia wyzwania aktualne ekologiczne, społeczne i środowiskowe. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne nie tylko spełnia wymogi prawne, ale także – realizując swoje cele biznesowe – podejmuje dobrowolne działania poprawiające relacje z pracownikami, klientami, dostawcami, otoczeniem społecznym i wszystkimi innym interesariuszami.

Chociaż w Polsce coraz więcej mówi się i pisze o społecznej odpowiedzialności biznesu, firmom nadal brakuje praktycznej wiedzy oraz narzędzi ułatwiających prawidłową realizację działań CSR. Poza stosunkowo wąską grupą liderów (najczęściej są to oddziały wielonarodowych korporacji) idea odpowiedzialnego biznesu jest rozumiana wieloznacznie i jeśli realizowana, to wybiórczo. Firmy z sektora MSP obawiają się podejmowania strategii CSR, bo wiąże się to ich zdaniem z wysokimi nakładami inwestycyjnymi.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan wraz ze swoimi partnerami: Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” oraz firmą doradczą Deloitte realizują projekt, który ma pomóc przedsiębiorstwom w zrozumieniu i wdrażaniu strategii CSR.

Chcemy przekonać firmy, że strategia CSR ma charakter biznesowy, to znaczy, że jej prawidłowa realizacja skutecznie buduje wartość firmy oraz pozwala osiągać przewagę konkurencyjną. Jednocześnie pracujemy nad stworzeniem praktycznych narzędzi wspomagających ten proces. W pierwszej kolejności dajemy do dyspozycji wszystkim dużym i średnim firmom w Polsce model realizacji i oceny pojedynczej Dobrej Praktyki CSR. Jest to metodologiczny przewodnik planowania, wdrożenia i ewaluacji konkretnej aktywności wchodzącej w jeden z obszarów społecznej odpowiedzialności.

Z użyciem tego narzędzia przeprowadzimy wnikliwą analizę co najmniej 100 Dobrych Praktyk CSR już realizowanych w firmach. W jej efekcie powstanie całościowy model społecznego zaangażowania przedsiębiorstwa, który będzie odpowiadał na pytanie, co konkretnie powinna robić firma, która chce zasłużyć na miano społecznie odpowiedzialnej. Zostanie on następnie przetestowany w 10 wybranych średnich i dużych firmach.

Jedną z najważniejszych cech projektu jest założenie, że aktywny udział w tworzeniu opisanych narzędzi wezmą same firmy. Dzięki temu stworzony model będzie realistyczny, to znaczy uwzględniający z jednej strony potrzeby interesariuszy w Polsce, z drugiej zaś faktyczne możliwości przedsiębiorstw. Sposobem na pragmatyzm projektu jest także dobór realizujących go partnerów. Dlatego eksperci z Lewiatana i Deloitte z uwagą analizują punkt widzenia związkowców w tej sprawie.

Zdaniem NSZZ „Solidarność” obszarem szczególnie ważnym w polityce CSR powinna być jakość stosunków pracy w przedsiębiorstwie. Firma deklarująca, że jest społecznie odpowiedzialną nie może działać wbrew postanowieniom układu zbiorowego lub umów o pracę, utrudniać partycypacji pracowniczej poprzez procedury informacji i konsultacji lub też lekceważyć dialog z organizacjami związkowymi. Łamiąc dobre reguły stosunków pracy nie można budować stabilizacji społecznej. Według związkowców spotykane dość często pojmowanie CSR jako działań filantropijnych lub PR jest niesłusznym zawężeniem znaczenia tej idei. Społeczna odpowiedzialność biznesu to nie „charytatywny wybielacz wizerunku”, lecz przemyślana, długofalowa, przyjazna dla pracowników, środowiska i otoczenia, strategia zarządzania przedsiębiorstwem. Strategia taka nie zaistnieje, jeśli u jej podstaw nie będzie leżał rzetelny dialog społeczny. Warto tę ideę promować, szczególnie w czasie kryzysu, który dobitnie pokazał, do czego może prowadzić bezkrytyczna konsumpcja na kredyt w połączeniu z dążeniem do zysku za wszelką cenę.

Eksperci BUSINESSEUROPE i PKPP Lewiatan podkreślają, że nie może być mowy o odpowiedzialności społecznej biznesu bez dialogu społecznego ze wszystkimi interesariuszami. To wspólnie z nimi wszystkimi muszą być określane zadania, które przyjmie na siebie firma w ramach realizowanej strategii CSR. Interesariusze powinni jednak pamiętać, że warunkiem społecznej odpowiedzialności jest także osiąganie przez przedsiębiorstwo zysków.

W ramach projektu „Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach” 23 września 2009 r. został ogłoszony konkurs na Dobre Praktyki najlepiej realizujące strategię CSR w polskich warunkach. Firmy mogą nadsyłać swoje opisy do 31 stycznia 2010 r. 20 najciekawszych Dobrych Praktyk CSR otrzyma wyróżnienia.

Regulamin konkursu i kwestionariusz dostępne są na stronie www.odpowiedzialnafirma.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu