Union Investment TFI stawia na fundusze akcyjne

Zarządzający funduszami Union Investment TFI po raz kolejny opracowali prognozy dla rynku funduszy inwestycyjnych. Przygotowane na ich podstawie typy inwestycyjne przewidują w okresie najbliższych 6-9 miesięcy dobre perspektywy dla subfunduszy UniKorona Akcje, UniAkcje Małych i Średnich Spółek oraz UniSICAV-Balanced Strategy.

Aktywa subfunduszu UniKorona Akcje lokowane są w akcje polskich spółek, stąd warto przyjrzeć się koniunkturze w sektorze rodzimych przedsiębiorstw. Od początku roku nastąpiła wyraźna poprawa nastrojów, której towarzyszył wzrost wartości indeksu WIG o 39,39 proc. (do końca sierpnia) oraz napływ inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, którzy zaangażowali środki finansowe w akcje

oraz fundusze akcyjne. Dodając do powyższych danych pozytywne prognozy PKB dla Polski w nadchodzących miesiącach, można liczyć zdaniem zarządzających na dalsze wzrosty na warszawskiej giełdzie. – Kryzys gospodarczy powoduje, że ryzyko inwestycyjne należy uznać za wysokie, jednakże Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej odnotowała wzrost PKB w drugim kwartale 2009 r., co dowodzi, że pozycja rodzimych przedsiębiorstw jest stosunkowo stabilna – mówi Ryszard Rusak, Dyrektor Inwestycyjny ds. Akcji Union Investment TFI.

Chcąc wyłonić liderów wzrostów wśród funduszy akcyjnych w bieżącym roku warto przyjrzeć się indeksom sWIG80 i mWIG40 (odpowiednio 69,03 proc. i 54,67 proc. od początku roku do końca sierpnia). Są nimi małe i średnie spółki – ceny ich akcji w największym stopniu zyskują wraz z poprawą sytuacji na giełdzie, czego potwierdzeniem są m.in. bardzo dobre wyniki subfunduszu UniAkcje Małych i Średnich Spółek (56,19 proc. od początku roku). Szansą na dalsze wzrosty, oprócz poprawy wyników tych spółek, są także dobre nastroje na giełdach światowych oraz wzrost konsumpcji w Polsce.

Wśród wyróżnionych funduszy mniejszym ryzykiem inwestycyjnym charakteryzuje się UniSICAV-Balanced Strategy – subfundusz funduszy z wypłatą zysku w postaci dywidendy. Luksemburski fundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa subfunduszy zarządzanych przez Union Investment TFI i wyceniany jest w złotówce – tym samym anuluje ryzyko walutowe, w zamian oferując optymalizację dochodu. Zrównoważona dywersyfikacja portfela pod względem klas aktywów ogranicza ryzyko inwestycyjne, przy atrakcyjnym – na rosnącym rynku – potencjale zysku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu