Comarch – skonsolidowane wyniki finansowe za II kwartał i I półrocze 2009

  W I półroczu 2009 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Comarch osiągnęły wartość 323,5 miliona zł i były większe o 49,2 miliona zł, to jest o 18,0 procent niż w I półroczu ubiegłego roku. Wynik operacyjny spadł do poziomu -18,7 miliona zł (wobec +10 miliona zł rok wcześniej). Wynik netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wyniósł -7,1 miliona zł.

  – Wyniki nie są zaskoczeniem dla rynku. Straty generują koszty restrukturyzacji spółki SoftM kupionej w Niemczech. Comarch ponosi znaczące koszty rozwoju działalności zagranicznej i rozwoju nowych produktów. Rozwijane są oddziały w Niemczech, Francji i na Dalekim Wschodzie. Znacząca część strat to koszty księgowe. Realizacja długoterminowej strategii w krótkim okresie przekłada się na słaby wynik – mówi Janusz Filipiak, Prezes Zarządu Comarch SA.

  Zarząd giełdowej spółki spodziewa się stałej poprawy wyników w kolejnych kwartałach tego roku.

  – Obserwujemy ożywienie wśród naszych kontrahentów. To powinno pozytywnie przełożyć się na nasze wyniki w czwartym kwartale tego roku oraz pierwszym kwartale roku przyszłego – dodaje Filipiak.

  Portfel zamówień na rok bieżący wynosił na koniec lipca 2009 roku 487,0 milionów zł. Nastąpił istotny wzrost zamówień na produkty i usługi własne Comarch (o 7,3 procent).

  Znaczący wzrost portfela zamówień na produkty i usługi własne w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku potwierdza dalsze możliwości stabilnego rozwoju Grupy w kolejnych okresach. Spadek zamówień na sprzęt komputerowy i oprogramowanie obce ma charakter przejściowy i jest związany głównie z pogorszoną koniunkturą w gospodarce obserwowaną w bieżącym roku. Równocześnie Zarząd Spółki podkreśla, że zwiększenie rentowności operacyjnej poprzez sprzedaż własnych rozwiązań pozostaje jednym z najważniejszych celów strategicznych Grupy w bieżącym roku i kolejnych latach.

  W I półroczu 2009 roku przychody ze sprzedaży Grupy Comarch wzrosły o 49,2 miliona zł, czyli 18,0 procent w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego. Sprzedaż zagraniczna odnotowała znaczący wzrost o 111,2 miliona zł, czyli o 221,9 procent pierwszego porównaniu do pierwszego półrocza 2008 roku. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem ukształtował się na poziomie 49,9 procent wobec 18,3 procent w ubiegłym roku. Znaczną jej część (ok. 90,0 milionów zł) stanowi sprzedaż Grupy SoftM, którą Grupa Comarch przejęła w czwartym kwartale 2008 roku. Bez uwzględnienia sprzedaży Grupy SoftM eksport Grupy Comarch w I półroczu 2009 roku wyniósłby 71,4 miliona zł i odnotowałby wzrost o 21,3 miliona zł, czyli 42,4 procent w porównaniu do pierwszego półrocza 2008 roku.

  – Osiągnięte przychody ze sprzedaży eksportowej potwierdzają skuteczność realizacji strategii intensyfikacji sprzedaży zagranicznej na rynkach Europy Zachodniej i Środkowej jako skutecznej metody na długofalowy rozwój działalności Comarch – mówi Konrad Tarański, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Comarch SA.

  Szczególne znaczenie dla Grupy Comarch ma obecnie sprzedaż do klientów z obszaru DACH, która stanowi 32,3 procent całości przychodów ze sprzedaży Grupy Comarch. Wartość kontraktów zagranicznych w portfelu zamówień na 2009 rok wynosi 118,0 milionów zł (bez uwzględnienia zamówień Grupy SoftM) i jest wyższa o 17,2 procent niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

  W pierwszym półroczu 2009 roku Grupa odnotowała dynamiczny wzrost sprzedaży do klientów z sektora Telekomunikacja, Media, IT (wzrost o 22,1 miliona zł, czyli 48,7 procent). Znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży nastąpił również w przypadku sektora MSP na rynku polskim (wzrost o 12,0 procent) oraz sektora Przemysł & Utilities (wzrost o 5,0 procent).

  – Niezależnie od okresowych wahań koniunktury w poszczególnych sektorach gospodarki, dzięki szerokiemu portfelowi klientów i utrzymywaniu dywersyfikacji źródeł przychodów i różnorodności oferty, Grupa Comarch ma zapewnioną możliwość stabilnego rozwoju działalności. Skuteczność tej strategii jest widoczna szczególnie w bieżącym roku, gdyż spowolnienie gospodarcze w różnym stopniu dotknęło poszczególne grupy naszych klientów – komentuje Konrad Tarański, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Comarch SA.

  • Przychody wzrosły o 18 procent do 323 milionów zł
  • Straty generują koszty restrukturyzacji spółki SoftM kupionej w Niemczech
  • Comarch ponosi znaczące koszty rozwoju działalności zagranicznej i rozwoju nowych produktów
  • Rozwijane są oddziały w Niemczech, Francji i na Dalekim Wschodzie
  • Znacząca część strat to koszty księgowe
  • Mimo ponoszenia wysokich kosztów rozwoju Grupa Comarch w H1 wygenerowała 5 milionów zł gotówki
  • 50 procent przychodów Grupy Comarch pochodzi z zagranicy – głównie krajów starej Unii Europejskiej
  • 83 procent przychodów to własne oprogramowanie i usługi
  • Portfel zamówień na poziomie ubiegłorocznego
  PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu