Przejdź do treści

Wyniki Redan po pierwszym półroczu 2009

Grupa Kapitałowa Redan podsumowała wyniki za pierwsze półrocze 2009 r. Spółka pomimo trudnej sytuacji rynkowej odnotowała wzrost sprzedaży. Zarząd pozyskał nowych inwestorów – Sylwestra i Dorotę Cacek, którzy zainwestowali 15 mln zł i będą aktywnie wspierać dalszy rozwój Spółki.W I półroczu 2009 r., mimo znacznego spadku popytu na rynku, Grupa Redan zwiększyła przychody ze sprzedaży. Osiągnęły one poziom 138,3 mln zł i wzrosły o 0,5% w stosunku do I półrocza roku poprzedniego. Strata na sprzedaży wyniosła 8,5 mln zł, a strata netto 16,2 mln zł.

– W sytuacji istotnego pogorszenia koniunktury priorytetem stały się przepływy gotówkowe oraz restrukturyzacja kosztów – powiedział Piotr Kulawiński, Prezes Zarządu Redan – Z tego powodu podjęliśmy decyzje o likwidacji wszystkich nierentownych obszarów działalności. – Dlatego Redan zamyka sklepy własne Trolla, sprzedał sklepy Morgana oraz likwiduje spółki w Czechach i na Słowacji.

Zgodnie z przedstawionymi przez Zarząd na konferencji wynikami działalność, która będzie dalej kontynuowana, wygenerowała w I półroczu 2009 r. przychody w wysokości 129,8 mln zł (94% sprzedaży ogółem) i przyniosła stratę na sprzedaży w kwocie 4,8 mln zł. W II kwartale bieżącego roku działalność ta była już jednak rentowna.

Sprzedaż całego sektora modowego Redan (Top Secret, Troll i sprzedaż zagraniczna) w I półroczu b.r. wyniosła 65,7 mln zł i zamknęła się stratą w wysokości 10 mln zł na poziomie zysku na sprzedaży. Na osiągnięte przez Grupę Redan wyniki sektora modowego miały wpływ różnorodne czynniki, w tym przede wszystkim osłabienie polskiej waluty i spadek popytu, które wpłynęły na obniżenie marży i wzrost kosztów działania. Dodatkowo Spółka poniosła koszt likwidacji nierentownych obszarów działalności. Pomimo kryzysu, modowy sektor działalności Grupy Redan utrzymuje poziom sprzedaży. Dzieje się tak dzięki dynamicznemu rozwojowi sieci sklepów franczyzowych, w tym przez przejmowanie placówek innych marek, które nie podołały kryzysowi.

W ocenie zarządu rozwój działalności na rynku modowym jest perspektywiczny. W wyniku umocnienia się polskiej waluty oraz poprzez modyfikację koncepcji produktowych, marże w tym sektorze wrócą do poziomu sprzed kryzysu zwiększając tym samym swój wolumen. W związku z tym Redan utworzył nową formułę sklepów multibrandowych. Na początku znajdą się w nich towary marek Top Secret i Troll, a w późniejszym czasie oferta rozszerzy się także o inne komplementarne marki. – Wprowadzenie multibrandów niesie za sobą wiele korzyści – powiedział Kulawiński – Najważniejsze to niższe koszty działania sklepów oraz szersza oferta produktów dla klientów. –

Lokomotywą wzrostu Grupy Redan jest sieć Textilmarket działająca w sektorze dyskontowym. W I półroczu sprzedaż w sieci wzrosła o 20% do poziomu 63,5 mln zł., natomiast zysk na sprzedaży zwiększył się o 69% i wyniósł 3,4 mln zł. Źródłem korzystnych wyników jest wprowadzenie zmian w zakresie struktury asortymentowej towarów oraz wzrost efektywności sklepów związany ze zmianą w sposobie zarządzania i prezentacją towarów. Na koniec czerwca 2009 r. sieć liczyła 143 sklepy w całej Polsce. Textilmarket ma w planach otwarcie 10 nowych sklepów do końca b.r., a w roku 2010 plan zakłada uruchomienie kolejnych 40 placówek. Docelowo w Polsce Grupa Redan chciałaby posiadać 500-600 sklepów Textilmarket, które realizowałyby obroty rzędu 600-700 mln zł w skali roku.

W lipcu bieżącego roku Redan SA pozyskał nowych inwestorów: Sylwestra i Dorotę Cacek, którzy dokapitalizowali firmę kwotą 15 mln zł. – Inwestorzy docenili potencjał organizacyjny i handlowy Redanu – powiedział Kulawiński – który umożliwia dalszy rozwój biznesowy na bazie istniejących marek. – Środki z inwestycji są przeznaczone m.in. na wprowadzenie do sprzedaży nowych kolekcji oraz rozwój sieci dystrybucji. Powoduje to, w ocenie zarządu, że przyszłość Redan jest niezagrożona.