PARP zawarła umowę z BGK na kwotę 98 mln złotych

W wyniku umowy, zawartej pomiędzy Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MSP) zostanie przekazana do BGK kwota 98 mln złotych pochodząca ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej. Kwota ta zostanie przeznaczona na realizację celu działania I.2, jakim jest zwiększenie dostępności MSP do zewnętrznych źródeł finansowania.

Umowa, zawarta pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, jest częścią strategii realizowanej dla pobudzenia rozwoju pięć najsłabiej rozwiniętych regionów Polski, tj. dla województw – lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, podlaskiego oraz świętokrzyskiego. Właśnie dla nich przygotowano specjalny Program pt. Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW), którym zarządza Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a wdraża Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Budżet PO RPW stanowią m.in. środki na kwotę ponad 2,2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wsparciem finansowym w ramach ww. programu objęte są przede wszystkim przedsięwzięcia związane z usprawnieniem sieci drogowej, przygotowaniem terenów pod inwestycje, rozwojem uczelni, infrastruktury kongresowej, parków technologicznych, szerokopasmowych sieci dostępu do Internetu i rozwojem ekologicznego transportu publicznego.

Projekt opracowany przez BGK, który uzyskał akceptację PARP to: Reporęczenia szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych w Polsce Wschodniej. Jego realizacja została zaplanowana na lata 2009 – 2015. We wrześniu br. BGK utworzy specjalny fundusz i rozpocznie przygotowanie konkursu ofert dla funduszy poręczeniowych z terenu pięciu województw objętych programem. Konkurs ten zostanie rozstrzygnięty do końca 2009 r. Środki przekazane Bankowi Gospodarstwa Krajowego w wysokości 98 mln złotych pozwolą udostępnić pulę atrakcyjnych instrumentów finansowych oferowanych przez dokapitalizowane fundusze poręczeniowe. Instrumenty te wzmocnią wiarygodność przedsiębiorców wobec sektora bankowego. Zwiększy to dostępność źródeł finansowania zewnętrznego dla przedsiębiorców z terenów objętym Programem Rozwoju Polski Wschodniej już na wczesnym etapie działalności firmy oraz poprawi gotowość inwestycyjną MSP. Pierwsze środki finansowe dla MSP, czyli „reporęczenia”, uruchomione zostaną najpóźniej z początkiem 2010 r.

Przedmiot projektu, tzw. reporęczenie, jest to poręczenie wnioskodawcy za zobowiązania funduszy poręczeniowych, czyli dokapitalizowanie środkami publicznymi istniejącego poręczenia, które z jednej strony uwiarygodnia MSP uzyskujące takie poręczenie i przerzuca część ryzyka inwestycyjnego na BGK. Jednocześnie uwalnia środki funduszy poręczeniowych z korzyścią dla pozostałych zainteresowanych tym instrumentem firm. Instrument ten jest atrakcyjny, ponieważ zapewnia finansowanie bez konieczności zwiększenia kapitału przedsiębiorcy. W celu zapewnienia sprawnego, a zarazem najefektywniejszego wykorzystania przyznanego dofinansowania, zostanie przeprowadzona procedura konkursowa, w ramach której zostaną wyłonione fundusze poręczeniowe z wcześniej wymienionych pięciu województw, które uzyskają dokapitalizowanie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Na realizacji projektu, który zwiększy dostępność kapitału zewnętrznego skorzystają mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy z pięciu województw objętych Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu