W Citi Handlowy koszty w dół

Citi Handlowy na koniec pierwszego półrocza 2009 roku ma jeden z najwyższych współczynników wypłacalności na rynku (13,5 proc.) i najniższych wskaźników kredyty/depozyty (0,69). Bank zachowuje stabilną bazę kapitałową i znakomitą płynność. Marża operacyjna Banku wzrastała w ostatnim półroczu znacznie szybciej niż marża sektora. Bank w drugim kwartale tego roku osiągnął zysk na poziomie 71,4 mln zł. Pierwsze półrocze Citi Handlowy zamknął wynikiem 117,6 mln zł zysku netto. Główny wpływ na spadek wyniku finansowego miały odpisy z tytułu utraty wartości związane z opcjami walutowymi oraz podwyższone rezerwy na należności kredytowe.

Ostatnie półrocze potwierdza stabilną pozycję banku. Wysoka płynność oraz wyjątkowa dyscyplina kosztowa wyróżniają Citi Handlowy na rynku. W II kwartale 2009 roku wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 56% proc. Oznacza to, spadek o 7 punktów. proc. wobec wyniku, jaki bank osiągnął w I kwartale 2009 roku. To pokazuje sukces szeregu inicjatyw oszczędnościowych, jakie prowadzi Citi Handlowy. Obejmują one m.in. oszczędności związane z optymalizacją sieci oddziałów oraz kosztów technologicznych Jednocześnie potwierdza to konsekwencję banku w realizacji strategii ogłoszonej jeszcze w marcu ubiegłego roku.

Na koniec czerwca 2009 roku Bank utrzymał jeden z najwyższych na rynku wskaźnik wypłacalności, który wyniósł 13,5 proc. Stabilną pozycję Banku potwierdza także wzrost wyniku z tytułu odsetek. W I półroczu 2009 roku wyniósł on 774,0 mln zł wobec 646,7 mln zł w analogicznym okresie 2008 roku. Oznacza to wzrost wyniku odsetkowego o niemal 20 proc. Potwierdza to konsekwencję Banku w realizacji stabilnej i rozważnej polityki na rynku depozytowym. Wskaźnik kredytów do depozytów wyniósł na koniec czerwca 2009 r. 0,69 i jest to jeden z najlepszych wyników na rynku. Bank konsekwentnie realizuje także rygorystyczne podejście do kosztów. Efektywność kosztowa w ostatnich dwóch kwartałach wyraźnie wzrasta. W I półroczu 2009 roku koszty działania Citi Handlowy wyniosły 725,3 mln zł wobec 792,3 mln zł w analogicznym okresie 2008 roku. To spadek kosztów o 67,1 mln zł, tj. o 8,5%.

W I półroczu 2009 roku Citi Handlowy wypracował zysk netto w wysokości 117,6 mln zł, co wskazuje na spadek o 232,6 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku 2008. Przychody operacyjne w I półroczu 2009 roku w porównaniu do I półrocza 2008 zmalały nieznacznie, bo zaledwie o 48,0 mln zł (tj. 3,8%), do poziomu 1 218,6 mln zł. Na spadek wyników największy wpływ miały zmiana odpisów netto na utratę wartości aktywów finansowych, która w I połowie 2009 roku wyniosła 333,0 mln zł wobec 36,1 mln zł w I półroczu 2008 roku, wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji (spadek o 100,6 mln zł) oraz wynik z tytułu prowizji (spadek o 74,4 mln zł). Największy pozytywny wpływ na wyniki miały natomiast wzrost wyniku z tytułu odsetek o 127,3 mln zł oraz spadek kosztów działania, ogólnego zarządu i amortyzacji o 67,1 mln zł.

Raport półroczny Citi Handlowy dostępny jest na stronie www.citihandlowy.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu