Zamówienie publiczne z ludzką twarzą

Na ostatnim posiedzeniu podkomisji Nadzwyczajnej Komisji Gospodarki do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, rozpatrzony został rządowy projekt o zmianie ustawy dotyczący zamówień publicznych. Na poparcie zasługują zapisy zawarte w tym projekcie, umożliwiające ubieganie się o zamówienie tym wykonawcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. A także dające zamawiającym większą swobodę w formułowaniu warunków wykonywania zamówień – mówi ekspert KPP, Adam Ambrozik.

Konfederacja Pracodawców Polskich, uważa za słuszną propozycję uchylenia zapisu, znoszącego nakaz zabezpieczenia finansowego, który miałby być gwarancją właściwego wykonania umowy przez zamawiającego.

Popieramy również, propozycję eliminującą przypadki przedłużania terminu składania ofert, związanych z koniecznością udzielania odpowiedzi na zapytania, przysłane tuż przed jego upływem. Jest to szczególnie istotne w przypadku dużych zamówień infrastrukturalnych np. dotyczących budowy autostrad czy mostów – mówi Adam Ambrozik.

Wątpliwości KPP budzi projekt zmiany dotyczący, określenia w opisie zamówienia publicznego, wymagań związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Zastrzeżenie, że o zamówienia będą się mogli ubiegać wyłącznie wykonawcy, u których ponad połowa zatrudnionych pracowników, to osoby niepełnosprawne, jest zdaniem KPP niewykonalne. W Polsce są na tyle duże systemowe (prawne) bariery zatrudniania osób niepełnosprawnych że rzadkością jest sytuacja, w której ponad połowę załogi stanowią osoby niepełnosprawne.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu