Przejdź do treści

Wzrost sprzedaży usług i zysków Infovide-Matrix w I półroczu 2009

Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix, wiodący dostawca usług konsultingowych i innowacyjnych rozwiązań IT, w I półroczu 2009 roku poprawiła swoje wyniki finansowe. Zysk na poziomie operacyjnym wzrósł o 13% do 7,2 mln zł z 6,4* mln zł w I półroczu 2008 r. Z kolei zysk netto wzrósł o 23% i wyniósł 5,7 mln zł z 4,6* mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednocześnie Infovide-Matrix wypracowała w tym okresie 110,4 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 15% w porównaniu z I połową ubiegłego roku. Spółka utrzymuje również wysoki poziom przychodów z usług stanowiących blisko 80% całkowitych przychodów ze sprzedaży. Dobre wyniki, wypracowane pomimo negatywnych sygnałów płynących z rynku, są przede wszystkim wynikiem sprawnego systemu zarządzania oraz oferty usług dostosowanej do zmieniających się warunków rynkowych.

„Pierwsze półrocze 2009 roku było okresem bardzo wymagającym. Spowolnienie dało się odczuć w wielu sektorach gospodarki – jak wszyscy dostawcy usług IT podlegamy presjom cenowym ze strony klientów. Nasza strategia dostosowania do warunków rynkowych polega na zwiększaniu efektywności oraz koncentracji na tych usługach, które mają kluczowe znaczenie dla klientów. Dzięki temu adaptujemy się do możliwości finansowych rynku, jednocześnie oferując realną wartość. W ten sposób zwiększyliśmy przychody ze sprzedaży i zanotowaliśmy wzrost zysków. Warto podkreślić, że równolegle z konsekwentną realizacją naszej strategii, wdrożyliśmy szereg programów wspomagających efektywne zarządzanie firmą i generujących oszczędności. Tak prowadzonym kompleksowym działaniom zawdzięczamy dobre wyniki.” – mówi Marek Kobiałka, Prezes Zarządu Infovide-Matrix SA.

Wyniki finansowe Infovide-Matrix w tys. zł przedstawia poniższa tabela:

1 Borys Stokalski, Infovide-Matrix, Marek Kobiałka

*wynik skorygowany o wartość programu opcyjnego w kwocie 1 914 tys. zł

Backlog na 2009 rok. Rozwój usług w sektorze publicznym oraz oferty dla sektora energetycznego

Backlog kontraktów na 2009 roku wynosi blisko 136 mln zł (dane na sierpień 2009), a największy udział w kontraktacji mają usługi przeznaczone dla sektorów telekomunikacyjnego, bankowego oraz administracji publicznej.

Infovide-Matrix realizuje szereg znaczących projektów doradczych i wdrożeniowych, wspierających transformację zachodzącą w instytucjach administracji publicznej oraz znacznie wspomagającą efektywność usług świadczonych przez te instytucje. Znajomość branży posiadana przez Infovide-Matrix wyróżnia spółkę na rynku i pozwala spodziewać się kolejnych kontraktów w instytucjach administracji publicznej.

Zauważalne wzrosty zostały odnotowane również w energetyce i ubezpieczeniach.

„Jesteśmy zadowoleni z poziomu kontraktacji po I półroczu bieżącego roku. Pomimo negatywnych sygnałów z gospodarki nasz portfel zamówień jest zbliżony do poziomu kontraktacji w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy koniunktura była jeszcze bardzo dobra. Efekty przynosi również nasza aktywność w administracji publicznej i energetyce. Podpisaliśmy w II kw. tego roku m.in. umowę ramową z MSWiA, oraz umowy na realizację dużych projektów z ZUS i GUS. Z kolei w energetyce realizowane są duże projekty doradcze m.in. dla PGNiG, Tauron, Enea, RWE, Vattenfall. ” – powiedział Borys Stokalski, Wiceprezes Zarządu Infovide-Matrix SA.

Projekty realizowane przez Infovide-Matrix w I półroczu 2009 r.:

W ramach sektora administracji publicznej Infovide-Matrix realizowała szereg znaczących projektów doradczych i wdrożeniowych, wspierających transformację zachodzącą w instytucjach administracji publicznej oraz znacznie wspomagającą efektywność usług świadczonych przez te instytucje.

Kluczowym dla prac sektora było podpisanie przez Infovide-Matrix umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącej świadczenia usług doradczych w ramach projektów prowadzonych przez Centrum Projektów Informatycznych MSWiA. Porozumienie zawarte na 4 lata będzie realizowane wraz z sześcioma innymi spółkami informatycznymi. Konsultanci Infovide-Matrix będą odpowiedzialni między innymi za wsparcie zespołów wykonawczych MSWiA w zakresie planowania, zarządzania projektami, nadzorowania wykonawców. W ramach tej umowy ramowej Infovide-Matrix pozyskało zlecenie na świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania projektu ePUAP2. Podpisana została również kolejna umowa z MSWiA na wsparcie w nadzorze nad budową i rozwojem systemu Cepik. W I kwartale 2009 zakończono również projekt polegający na opracowaniu dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej elementów Studium wykonalności dla projektu Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dzięki zrealizowaniu projektu Infovide-Matrix przyczyni się do szybszego sfinalizowania prac związanych z numerem 112, a co za tym idzie – poprawy bezpieczeństwa mieszkańców na terenie całego kraju.

Z kolei w II kwartale 2009 podpisano umowy na ważne przedsięwzięcia. Dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Infovide-Matrix wykona dokumentację niezbędną do stworzenia Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Platforma ma umożliwiać kontakt z ZUS w trybie 24-godzinnym poprzez uruchomienie nowych kanałów komunikacji, w tym portal internetowy, centrum informacji telefonicznej, urzędomaty.

Na mocy kolejnej umowy Infovide-Matrix jest głównym konsultantem Głównego Urzędu Statystycznego przy realizacji Projektu PSR 2010 i NSP 2011, którego celem jest przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2010 oraz Narodowego Spisu Powszechnego 2011 i spisów próbnych. Nie przewiduje się używania formularzy papierowych. Infovide-Matrix wspiera zarówno realizację Projektu PSR 2010 i NSP 2011 jak i koordynację całego przedsięwzięcia.

W sektorze telekomunikacyjnym Infovide-Matrix S.A. kontynuowała rozwój swojej oferty przeznaczonej dla tych branż i prace projektowe dla takich klientów jak Polkomtel SA, Grupa TP SA, PTC, P4, Polsat Cyfrowy i innych operatorów telekomunikacyjnych. Realizowane projekty obejmowały m.in. rozwój hurtowni danych, systemu bilingowego, platform integracyjnych, systemu CRM, wdrożenie korporacyjnego modelu danych. Spółka intensywnie rozbudowywała swoje kompetencje i zwiększyła zakres świadczonych usług w obszarze kluczowych kompetencji branżowych, takich jak systemy billingowe czy order management.

W sektorze bankowym i ubezpieczeniowym Spółka kontynuowała prace dla kluczowych banków i instytucji finansowych. Prowadzone były projekty wdrożeniowe poszerzające dostęp do nowoczesnych usług bankowych poprzez kanały internetowe i mobilne, m.in. rozpoczęto prace rozwojowe związane z portalem dla agentów handlowych w Generali, a także realizację Treasury Web Portal dla innego z polskich banków.

Realizowano również projekty doradczo-wdrożeniowe związane z usprawnieniem funkcjonowania działów IT w instytucjach finansowych. Między innymi w Lukas Banku Spółka świadczy usługi doradcze przy wdrożeniu systemu do zarządzania portfelem projektów. Z kolei w Generali został wykonany i wdrożony system Centralnej Bazy Klienta. W I kwartale 2009 Infovide-Matrix rozpoczęła także w jednym z największych polskich banków projekt związany z migracją hurtowni danych do jednolitej platformy technologicznej.

Wystartowały również prace przy projekcie związanym z raportowaniem obligatoryjnym dla potrzeb liczenia wymogu kapitałowego i adekwatności kapitałowej metodą zaawansowaną (Bazylea II).

W sektorze energetycznym Infovide-Matrix zakończyła projekt związany z wdrożeniem zasad zarządzania i nadzoru nad projektami informatycznymi w Grupie Kapitałowej ENEA, według których będą realizowane inwestycje w obszarze informatyki. Infovide-Matrix zakończyła również projekt dla RWE IT Poland, którego celem było opracowanie zestawu rekomendacji zmierzających do zwiększenia efektywności działań projektowych. Z kolei w RWE Stoen rozpoczęto wdrożenie systemu ocen pracowniczych z wykorzystaniem systemu SAP.

Również w I półroczu 2009 realizowane był projekty dla spółek gazowniczych. W Mazowieckiej Spółce Gazownictwa przeprowadzono analizę przedwdrożeniową pod system billingowy, a w PGNiG rozpoczęto analizę pod system PMO (Project Management Office).

W ramach prac w sektorze handel detaliczny Infovide-Matrix przeprowadziła projekt doradczy dla największego polskiego sklepu internetowego – Merlin.pl. Współpraca miała na celu przygotowanie działu IT do strategicznych zmian zachodzących w spółce. Podstawą projektu była szczegółowa analiza infrastruktury IT oraz stworzenie Działu Utrzymania Systemów.

W sektorze przemysłowym Infovide-Matrix wdrożyła system ERP w ITI Neovision Sp. z o.o. – dostawcy telewizji cyfrowej nowej generacji „n”. Wdrożenie pozwoli na znaczne usprawnienie planowania zasobów w najważniejszych obszarach przedsiębiorstwa. W pierwszym kwartale zakończony został także projekt wdrożenia hurtowni danych w Classen-Pol. Z kolei w drugim kwartale realizowany był projekt budowy wymagań pod system wydawniczy dla WSiP.

W pierwszym półroczu 2009 roku Infovide-Matrix zostało wyróżnione przez MSI Polska tytułem „Najlepszy dostawca IT dla przemysłu 2008”. Redakcja MSI Polska po raz trzeci przyznała tytuły firmom oferującym oprogramowanie, sprzęt i usługi przedsiębiorstwom z sektora przemysłowego.

W tym samym okresie spółka odebrała nagrodę i tytuł „Najciekawszy z Najlepszych” za wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania na bazie pakietu Oracle e-Business Suite w ISD Polska. „Nowy Przemysł” wyróżnił ISD Polska za unikalnie kompleksowe wykorzystanie oprogramowania biznesowego w spółkach holdingu: ISD Polska, ISD Huta Częstochowa oraz ISD Trade. Tytuł jest przyznawany za najciekawsze wdrożenia rozwiązań IT w przedsiębiorstwach przemysłowych – rozwiązań innowacyjnych, mających istotny wpływ na poprawę prowadzenia biznesu, podniesienia efektywności i konkurencyjności.

Prestiżowy tytuł „Partnera Roku 2009 Oracle” został przyznany Infovide-Matrix przez zarząd Oracle Polska. Spółka otrzymała ten tytuł za wieloletnie strategiczne partnerstwo technologiczne w zakresie kompletnej oferty Oracle.