MCI Management SA – podsumowanie I półrocza 2009 r.

Po pierwszym półroczu 2009 r. MCI Management SA uzyskał skonsolidowany zysk netto w wysokości 11,4 mln zł. Stanowi to 52,7% całkowitego wyniku z roku ubiegłego.Grupa Kapitałowa MCI Management S.A. osiągnęła w I półroczu 2009 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie 11,4 mln zł, zaś wartość księgowa skonsolidowanych aktywów MCI (wyceniana zgodnie z Wytycznymi EVCA (tj. Europejskiego Stowarzyszenia Venture Capital i Private Equity) na koniec I półrocza 2009 r. wyniosła 306,6 mln zł i wzrosła o 12,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (272,5 mln zł). Wartość skonsolidowanych aktywów netto MCI wyniosła 30 czerwca br. 219,7 mln zł.

„Wyniki, jakie MCI Management SA osiągnęła po pierwszym półroczu 2009 r. pokazują, że spółka radzi sobie doskonale, mimo gospodarczego spowolnienia, jakie w tym okresie było szczególnie odczuwalne. Mimo zewnętrznych trudności dokonaliśmy kolejnej transakcji wyjścia osiągając wysoką stopę zwrotu (na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat średnioroczna wewnętrzna stopa zwrotu IRR netto na zarządzanym przez nas portfelu inwestycji wzrosła do 18,8%. Wierzę, że jest to powodem do zadowolenia dla naszych inwestorów. Cieszy nas, że po raz kolejny dowiedliśmy, że inwestycja w MCI to dobry wybór.” – powiedział Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Management SA W I półroczu 2009 r. pojawiły się pierwsze istotne przychody z zarządzania funduszami, które skutkowały osiągnięciem zysku brutto na sprzedaży w wysokości 4.259 tys. zł. Na skonsolidowany zysk netto znaczący wpływ miały przeniesienie MCI.BioVentures Sp. z o.o. do dedykowanego funduszu inwestycyjnego oraz sumaryczny wzrost wartości aktywów posiadanych przez GK MCI Management SA.

„Na osiągnięte wyniki Grupy MCI pozytywny wpływ miała przede wszystkim poprawa efektywności spółek portfelowych. W 2009 r. fundusze MCI z sukcesem przeprowadziły transakcje dezinwestycji na łączną kwotę 15,8 mln zł – w tym całkowite wyjście ze spółki Bankier.pl SA, częściowe z One-2-One SA. Po raz pierwszy odnotowaliśmy też dodatnie przepływy z portfela – spółki portfelowe, takie jak Bankier.pl, czy Invia.cz wypłaciły ponad 1,61 mln zł dywidendy z osiągniętego zysku.

Proces wyjścia z jednej z najstarszych inwestycji Grupy MCI – Bankier.pl S.A. zakończył się sukcesem. Na całym projekcie inwestycyjnym w latach 2000-2009 MCI osiągnęła średnioroczną stopę zwrotu netto (net IRR) równą 30,38%, osiągając zwrot zainwestowanego kapitału w wysokości ok. 4,7x.” – dodaje Tomasz Czechowicz.

Ostateczna cena w wezwaniu wyniosła 9,00 zł, a cena całkowita za akcję uwzględniająca cenę z wezwania oraz dywidendę: 9,39 zł. Oznacza to 20,4% premii w stosunku do średniej ceny akcji spółki Bankier z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszone wezwanie.

Spółki znajdujące się w portfelu MCI doskonale wykorzystały panujący kryzys w celu własnego rozwoju. W czerwcu 2009 r. należąca do portfela MCI.TechVentures 1.0 spółka INVIA.CZ przejęła 100% udziałów w spółce NetTravel umacniając silną pozycję lidera na czeskim i słowackim rynku e-travel. Przejęcie pozwoli spółce kontrolować ok. 60% rynku e-travel w Czechach i Słowacji szacowanego na ok. 170 mln € oraz zachowanie wysokiego tempa wzrostu na poziomie 30% rocznie.

Spółka z portfela MCI.EuroVentures 1.0 – ABC Data Holding SA – w pierwszym półroczu, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, odnotowała wzrost o 32% wskaźnika EBITDA. Jednocześnie, cykl konwersji gotówki został skrócony o 27% co zaskutkowało, znaczącym obniżeniem wykorzystania kredytów obrotowych w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Invia oraz ABC Data stanowią łącznie około 70% wszystkich aktywów pod zarządzaniem MCI. Tym bardziej cieszy fakt, że te podmioty osiągają doskonałe wyniki w trudnych czasach. Tym samym konsekwentnie podtrzymywana jest zapowiedź wprowadzenia obu tych spółek na rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 r.

Inne istotne zdarzenia jakie miały wpływ na działalność Grupy MCI w pierwszej połowie 2009 r. to:

  • rejestracja i rozpoczęcie działalności dwóch nowych funduszy: Helix Ventures Partners FIZ (kolejny fundusz MCI typu early stage; wsparty finansowaniem z KFK) oraz MCI Gandalf Aktywnej Alokacji SFIO (fundusz aktywów alternatywnych – zarządzane środki pochodzą w całości od zewnętrznych inwestorów); • przystąpienie do ogłoszonego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy konkursu – MCI złożył wnioski o dofinansowanie trzech nowych funduszy inwestycyjnych, w tym funduszu inwestującego w czyste technologie.
  • realizacja transakcji wyjścia w łącznej kwocie 15,8 mln zł, co stanowi 53% całkowitych wyjść roku 2008; • rozpoczęcie sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych subfunduszu MCI.TechVentures 1.0 do inwestorów indywidualnych – stopa zwrotu z tej inwestycji to 27% w ciągu jednego kwartału (wartość aktywów TV na certyfikat zwiększyła się z poziomu 41,11 zł na 31 marca do 52,19 zł na koniec czerwca 2009).
  • podjęte działania zmierzające do obniżenia poziomu zobowiązań (planowany poziom zobowiązań na koniec 2009 r. nie powinien przekroczyć kwoty 70 mln zł, w porównaniu z 92,1 mln zł na początku 2009 r.).

W chwili obecnej MCI zarządza 21 spółkami, z czego: w portfelu subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. znajduje się 15 spółek (wartość aktywów netto na 30/06/09 wyniosła 87,0 mln zł), w portfelu subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. znajdują się trzy spółki (wartość aktywów netto na 30/06/09 wyniosła 135,5 mln zł), wportfelu Nordkapp Ventures (docelowo MCI.BioVentures) FIZ znajdują się trzy spółki (wartość aktywów netto na 30/06/09 wyniosła 8,3 mln PLN). Helix Ventures Partners FIZ jest w przededniu dokonania pierwszych inwestycji. Fundusz MCI Gandalf Aktywnej Alokacji SFIO zarządza obecnie aktywami na poziomie ok. 17 mln zł.

31 lipca 2009 r. NWZA MCI Management S.A. podjęło uchwałę o emisji nie więcej niż 5.000 sztuk obligacji serii B zamiennych na akcje o wartości nominalnej 10.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50 mln zł. Oferta ma zostać przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej do nie więcej niż 99 inwestorów. Obligacje będą upoważniały do zamiany na akcje serii J. Cena zamiany wynosi 6,25 zł, co oznacza, że obligatariusz będzie uprawniony do objęcia w zamian za jedną obligację serii B 1.600 akcji serii J. MCI zamierza w ten sposób pozyskać m.in. środki na spłatę obligacji wyemitowanych w 2007 r.

Dodatkowo, z uwagi na poprawę sytuacji rynkowej, Spółka rozważa wznowienie prac nad drugą publiczną emisją akcji MCI, które zostały zawieszone 12 marca 2009 r. do czasu poprawy koniunktury giełdowej.

Długoterminowa strategia zakłada rozwój MCI w kierunku firmy zarządzającej zdywersyfikowanymi portfelami aktywów alternatywnych grupowanymi w funduszach inwestycyjnych zamkniętych. W efekcie tej strategii rozwoju MCI będzie koncentrować się na utrzymaniu pozycji wiodącego podmiotu na polskim rynku PE/VC, rozszerzać działalność na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, tworząc bądź przejmując nowe firmy zarządzające i fundusze inwestycyjne komplementarne do obecnego portfela.

W najbliższych latach MCI zamierza:

  • koncentrować się na wzroście aktywów pod zarządzaniem i zwiększeniu znaczenia przychodów z tytułu opłat za zarządzanie w strumieniu przychodów Grupy MCI;
  • kontynuować działalność inwestycyjną o charakterze private equity i venture capital na rynku Europy Środkowo-Wschodniej poprzez: rozwój obecnych spółek portfelowych funduszy MCI, budowę nowych funduszy i kontynuację pozyskiwania kapitału dla obecnych funduszy, realizację wyjść z inwestycji, realizację nowych inwestycji, ewentualną konsolidację aktywów innych funduszy;
  • wprowadzać do obrotu giełdowego i sprzedawać do inwestorów strategicznych oraz finansowych kolejne spółki portfelowe funduszy MCI;
  • koncentrować się na współpracy ze spółkami portfelowymi funduszy MCI wspierając je finansowo i wiedzą merytoryczną, zgodnie z filozofią działania funduszy typu venture capital i private equity;
  • pozyskiwać nowe środki zewnętrzne na realizację kolejnych inwestycji;
  • budować kompetencje w zakresie zarządzania aktywami funduszy alternatywnych poza klasą private equity w celu dywersyfikacji oferty inwestycyjnej Grupy MCI.

Z uwagi na plany Spółki oraz poprawę i stabilizację sytuacji na rynku finansowym i giełdach, i pozytywną ocenę realizacji rocznych celów MCI po I półroczu 2009 r., zarząd MCI zakłada wzrost wyniku jednostkowego netto na koniec 2009 r. o ponad 33% w stosunku do roku 2008 (21,5 mln zł), do poziomu ok. 28,7 mln zł. Podstawowymi składowymi wzrostu będą dochody osiągane z tytułu zarządzania funduszami oraz, przede wszystkim, wzrost wartości posiadanych aktywów, którego źródłem jest poprawiająca się sytuacja spółek portfelowych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez grupę kapitałową MCI. Prognoza ta opiera się na założeniu, że Grupa Kapitałowa MCI Management SA na koniec 2009 r. będzie zarządzać aktywami o wartości ok. 400 mln zł (wliczając pełny commitment inwestycyjny zarządzanych funduszy), w ok. 15% należącymi już do inwestorów zewnętrznych. Oceny możliwości realizacji powyższej prognozy będzie aktualizowana na bieżąco, co najmniej raz na kwartał. Stanowisko zarządu w tym zakresie będzie publikowane w raportach finansowych lub bieżących MCI.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu