Funkcjonują już instrumenty pomocowe dla przedsiębiorców w kryzysie

22 sierpnia 2009 r. weszła w życie Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego. Ustawa ta jest wynikiem przyjętego przez rząd Pakietu Antykryzysowego wypracowanego m.in. przez PKPP Lewiatan w Komisji Trójstronnej.„Ten pakiet nie rozwiązuje wszystkich kryzysowych problemów firm i ich pracowników. Jego zaletą jest jednak to, że jest; że może pomóc choć części przedsiębiorstw. Wiele miesięcy pracowaliśmy w Komisji Trójstronnej nad rozwiązaniami, które zawiera ta ustawa. Po drodze musieliśmy zawrzeć wiele kompromisów. Mam nadzieję, że otworzyliśmy w ten sposób drogę do kolejnych działań antykryzysowych i przestrzeń dla rozwiązań, które w trudnych czasach mają chronić miejsca pracy” – komentuje Henryka Bochniarz, Prezydent PKPP Lewiatan.

Z pakietu mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji finansowej oraz – w części dotyczącej organizacji czasu pracy – wszyscy przedsiębiorcy bez względu na sytuację finansową.

Warto przypomnieć, że ustawa wprowadza instrumenty pomocy dotyczące trzech ważnych obszarów:

 • przepisów prawa pracy stosowanych na mocy obowiązującego Kodeksu pracy,
 • możliwości korzystania z wypłat i zwrotu świadczeń dla pracowników w sytuacji okresowego obniżenia lub pozbawienia wynagrodzenia za pracę,
 • refundacji kosztów szkoleń i studiów podyplomowych pracowników wykonujących pracę u pracodawcy dotkniętego skutkami kryzysu oraz wypłaty stypendiów dla takich pracowników.

Najważniejsze regulacje, które wprowadza ustawa:

 • możliwość przedłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy, na podstawie porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników,
 • ustalenie indywidualnego czasu pracy pracownika przewidujący różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy, na podstawie porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników,
 • możliwość ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy przewidującego różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy na wniosek pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 14. roku życia lub opiekującego się członkiem rodziny wymagającym jego osobistej opieki,
 • obniżania wymiaru czasu pracy pracownika, najwięcej do połowy wymiaru czasu pracy i przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, z gwarancją dodatkowego świadczenia, które ma kompensować w części pracownikowi utracone dochody, na podstawie porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników,
 • ograniczenia w zatrudnianiu pracownika na podstawie umów o pracę na czas określony w okresie trwania ustawy tj. do dnia 31 grudnia 2011 roku, w ten sposób, że łączny okres zatrudnienia w tym okresie nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

Ustawa przewiduje dodatkowo możliwość korzystania z instrumentów finansowych, które mają wspierać firmy i pracowników w okresie kryzysu. Są to:

 • ww. dodatkowe świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracowników, którym został czasowo zmniejszony wymiar czasu pracy; ma ono kompensować w części pracownikowi utracone dochody,
 • świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracowników objętych przestojem ekonomicznym,
 • środki na dofinansowanie kosztów szkoleń i studiów podyplomowych pracowników oraz stypendia dla pracowników, wypłacane pracodawcom z Funduszu Pracy w czasie przestoju ekonomicznego.

PKPP Lewiatan liczy na to, że wprowadzone w życie rozwiązanie pomogą przedsiębiorcom przetrwać czas spowolnienia gospodarczego, chroniąc miejsca pracy. Mamy też nadzieję, że wprowadzone zmiany sprawdzą się w praktyce i na stałe wejdą do polskiego systemu prawnego.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu