Informacja o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2009 Grupy Kapitałowej Sygnity S.A.

Tagi:

Na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259), Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2009 Grupy Kapitałowej SygnityZarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie („Sygnity”) informuje, że zmianie ulega data publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Sygnity S.A. za I półrocze 2009 wskazana w Raporcie Bieżącym nr 46/2009.

W wyniku zmiany, skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2009 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym opublikowany zostanie 31 sierpnia 2009 r.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu